Основні категорії та поняття. Сегментація ринку цінних паперів

Сегментація ринку цінних паперів

Цінні папери

Класифікація цінних паперів

Розміщення цінних паперів

Обіг цінних паперів

Необхідний рівень прибутковості

Коефіцієнт виплат

Вартість акції за балансом

Дійсна вартість акції

Коефіцієнт ціна-дохід

Узагальнюючі показники

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Поясніть, що ви розумієте під ринком цінних паперів.

2. Які є класифікації та групування ринку цінних паперів?

3. Які є типи інвесторів, яка їх мета?

4. Що ви розумієте під структурою цінних паперів?

5. Які ви знаєте узагальнюючі показники ринку цінних паперів?

6. Що ви розумієте під таким визначенням: «Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання, що надає його власнику право після настання строку вимагати від боржника або акцептанта сплатити обумовлену в ньому грошову суму, — це:

а) акція; б) облігація; в) ощадний сертифікат; г) вексель».

7. Визначити, яке з викладених нижче висловлювань є правильним:

а) під дивідендами розуміється чистий прибуток акціонерної компанії;

б) ставка дивідендів — це відношення ринковій вартості акцій до суми отриманих дивідендів;

в) рівень чистого прибутку за період являє собою відношення суми всіх доходів до первісної ціни активу;

г) потрібний рівень прибутковості — це безпечний рівень прибутковості компанії.

8. Загальний рівень прибутковості становить 10 %. Сума дивідендів компанії за поточний рік дорівнювала 50 тис. грош. од. Кількість акцій 12 500 шт. Поточна ринкова вартість акцій становить 20 грош. од. Дохідність державних облігацій 5 %. Визначити дійсну вартість акцій:

а) 26,6; б) 133,1; в) 20,1; г) 20 %.

9. Що ви розумієте під розміщенням цінних паперів:

а) продаж цінних паперів на первинному ринку;

б) купівлю цінних паперів на вторинному ринку;

в) купівлю цінних паперів на первинному ринку;

г) продаж цінних паперів на вторинному ринку?

10. Дохідність державних облігацій становить 10 %. Загальноринковий рівень прибутковості — 15 %. За останні 10 років доходи по акціях компанії в середньому дорівнювали 20 %. Знайти необхідний рівень прибутковості.

11. Визначити індекс Доу-Джонса в 1995 р.:

Акції компанії Ринкова ціна акції, грош. од. Кількість випущених компаніями акцій, млн шт.
1993 р. 1994 р. 1995 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р.
ААА 5,0 6,0 6,5 2 2 2
ВВВ 4,0 5,0 5,0 3 3 3
ССС 2,0 1,5 2,0 2 4 4

12. Що ви розумієте під таким визначенням: «Цінний папір, який підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власнику цінного папера його номінальну вартість у встановлений строк з уплатою фіксованого доходу, — це:

а) вексель;

б) облігація;

в) скарбницькі зобов’язання держави;

г) ощадний сертифікат».

13. Що ви розумієте під таким визначенням: «Вартість акцій, що визначається з урахуванням необхідного рівня прибутковості та суми отриманого доходу, — це:

а) курсова вартість акцій;

б) фактична вартість акцій;

в) фактична ціна акцій;

г) усе викладене».

14. Визначити дійсну вартість акцій, якщо передбачається, що щорічний ріст дивідендів становитиме 5 %. Відомо також, що загальноринковий рівень прибутковості 10 %. Сума дивідендів компанії за поточний рік дорівнювала 50 тис. грош. од. Кількість акцій — 12 500 шт. Поточна ринкова вартість акцій 20 грош. од. Прибутковість державних облігацій — 5 %.

15. Що ви розумієте під обігом цінних паперів:

а) купівлю цінних паперів на первинному ринку;

б) продаж цінних паперів на первинному ринку;

в) продаж і купівлю цінних паперів на вторинному ринку;

г) купівлю цінних паперів на вторинному ринку?

16. Яка з формул відповідає дійсну вартості акцій з урахуванням зростання дивідендів:

а) Основні категорії та поняття. Сегментація ринку цінних паперів - student2.ru

б) Основні категорії та поняття. Сегментація ринку цінних паперів - student2.ru

в) Основні категорії та поняття. Сегментація ринку цінних паперів - student2.ru

г) Основні категорії та поняття. Сегментація ринку цінних паперів - student2.ru

17. Сума прибутку компанії становить 20 млн грош. од. Рада директорів планує виплатити 10 млн грош. од. у вигляді дивідендів на 500 тис. акцій. Загальноринковий рівень прибутковості — 30 %. Облігації держави приносять щорічно 20 % доходу. Поточна ринкова ціна акцій становить 10 грош. од. Передбачається зростання дивідендів на 5 %. Визначити фактичну ціну акцій.

Наши рекомендации