Максимальна оцінка за виконання індивідуальної роботи – 20 балів.

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи

З дисципліни

ВПП 12 «Методи та моделі прийняття управлІнських рішень»

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Спеціалізація Менеджмент організацій і адміністрування


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ індивідуальної РОБОТИ

з дисципліни «Методи і моделі прийняття управлінських рішень»

Індивідуальна робота студентів –це навчальна діяльність студента з виконання завдань викладача, яка спрямована на закріплення, розширення та поглиблення отриманих знань, а також засвоєння нового матеріалу без сторонньої допомоги.

Індивідуальна робота повинна бути виконана так і містити такий матеріал, щоб можна було судити про рівень професійної підготовки студентів.

Студенти можуть вводити додаткові параметри, дані, необхідні для розрахунків, аналізу й одержання відповідних результатів.

Методичні рекомендації до виконання обов’язкової індивідуальної роботи студентів включають:

1. Написання 2 рефератів на питання, які зазначені у окремому варіанті

Описати завдання та зробити управлінський висновок

Головними завданнями підготовки реферату є

· опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;

· вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійногоопрацювання;

· поглибленню і розширенню теоретичних знань студентів;

· розвиток навичок самостійної роботи з навчальною та науковою літературою;

· закріплення вміння пошуку та відбору інформації за заданою темою;

· продовження формування аналітичних навиків опрацювання наукового матеріалу;

· вдосконалення навиків логічного висловлювання у письмовій формі власних думок, правильної побудові наукових текстів.

Технічні вимоги до рефератів:

1. Теми рефератів згідно обраного варіанту.

2. Обсяг одного реферату не може бути меншим за 15 сторінок стандартного машинописного тексту формату А4.

3. Реферат пишеться за планом (вступ, 2 пунктів, висновки, література), який стисло розкриває зміст реферату

4. До реферату додається список використаної літератури (не менше п’яти джерел).

5. Реферат оформлюється титульним листом на якому потрібно вказати: назву ВНЗ, кафедру, дисципліну, тему реферату, групу та ПІБ студента, ПІБ викладача.

6. Завдання оформлюється на окремому аркуші формату А4.

Індивідуальні завдання

Номер варіанта індивідуального завдання студент обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища студента Номер варіанта завдання
А, Б, В
Г, Д, Е
Є, Ж, 3
І, Й, К
Л, М, Н
О, П, Р
С, Т, У
Ф, х, Ц
Ч, Ш, Щ
Ї,Ю,Я

ВАРІАНТИ РОБІТ

Варіант 1

Дайте письмову відповідь на питання та завдання

1. Класифікація методів діяльності персоналу управління.

2. Охарактеризуйте особливості прийняття рішень у сфері виробництва.

3. Завдання. Визначте темп приросту обсягу продаж фірми в 2000 р. і напрями розширення ринку за такими даними:

• обсяг продажів товару А на ринку 1 у 2000 р. складав 500 тис. у. о.;

• на ринку 2–200 тис. у. о.;

• обсяг продажів товару Б на ринку 1 у 2000 р. складав 1300 тис. у. о.;

• на ринку 3–3200 тис. у. о.

• на основі сегментації ринку встановлено, що темп приросту обсягу продажів товару А на ринку 1 на 2000 р. складе 6,0%;

• на ринку 2–14,0%;

• темп приросту обсягу продажів товару Б на ринку 1 на 2000 р. складе 3%;

• на ринку 3–5%.

Проаналізуйте ситуацію і розробіть пропозиції в сфері маркетингу.

Варіант 2

Дайте письмову відповідь на питання та завдання

1. Сутність і характеристика методів праці.

2. Особливості прийняття рішень у сфері маркетингу.

3. Завдання. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, визначити кількісні і якісні показники впливу трудових факторів на обсяг продажів. Вихідні дані наведено в таблиці.

№   Фактори і функція За планом Фактично  
Обсяг продажів, тис. у. о
Середня чисельність робітників
Середня кількість годин, відпрацьованих робітниками за рік  
Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником за день 7,1 7,0  
Середнє вироблення продукції на відпрацьовану людино-годину 1,6 1,7  

Варіант 3

Дайте письмову відповідь на питання та завдання

1. Структура методів діяльності, їх зміст, спрямованість і організаційні форми.

2. Особливості прийняття рішень у сфері фінансів.

3. Завдання. Використовуючи індексний метод прогнозування, розрахувати витрати матеріальних ресурсів на виробництво одиниці конкретного товару в 2000 р. за такими даними:

• витрата матеріальних ресурсів на виробництво одиниці товару в 2000 р. — 165 у. о.;

• індекс росту цін — 1,25 (за рік);

• питома витрата матеріальних ресурсів на виробництво одиниці товару в 2000 р. — 300 кг;

• норми витрат матеріальних ресурсів на виробництво одиниці товару на 2001 р. — 250 кг.

Варіант 4

Дайте письмову відповідь на питання та завдання

1. Характеристика методів аналізу управлінських рішень.

2. Особливості прийняття рішень у сфері управління персоналом.

3. Завдання. Виконати факторний аналіз фондовіддачі. Вихідні дані наведено в таблиці.

Показник   Рік
базисний звітний
Обсяг виробництва продукції, тис. грн.
Фондовіддача, грн.
Питома вага кооперованих постачань у собівартості продукції, % 65,2 65,1
Питома вага активної частини ОВФ у їх вартості, % 71,2 71,5
Коефіцієнт змінності роботи устаткування 1,45 1,50

Варіант 5

Дайте письмову відповідь на питання та завдання

1. Особливості прийняття стратегічних управлінських рішень.

2. Використання платіжної матриці у ході прийняття рішень.

3. Завдання. Вкладення засобів у магазин для торгівлі дамськими капелюхами з імовірністю 0,5 забезпечує річний прибуток 6000 дол.; з імовірністю 0,2 – 12000 дол.; з імовірністю 0,3 — 8000 дол.

Обґрунтуйте пропозиції щодо прийняття рішень. Відсутні дані визначити додатково.

Варіант 6

Дайте письмову відповідь на питання та завдання

1. Особливості прийняття рішень на тактичному рівні.

2. Метод ланцюгових підстановок, його сутність, сфера застосування.

3. Завдання. Використовуючи метод “дерево рішень”, визначити краще рішення по виробництву електричних і ручних косарок за умов: якщо вироблялися електричні косарки, то з імовірністю 0,7 очікується виграш 10 тис. дол., а з імовірністю 0,3 — 5 тис. дол.

Якщо робити ручні косарки, то з імовірністю 0,7 можна одержати 7 тис. дол., а з імовірністю 0,3 — 2 тис. дол. За необхідності введіть додаткові дані.

Варіант 7

Дайте письмову відповідь на питання та завдання

1. Принципи управління і наукової організації праці.

2. Особливості методів прийняття рішень в умовах визначеності, ризику і невизначеності.

3. Завдання. Прийміть рішення щодо придбання нерухомості. Умови: нерухомість набувається з гарантією продажу через рік за 200 тис. дол. Альтернативна вартість капіталу — 0,07.

За необхідності введіть додаткові дані.

Варіант 8

Дайте письмову відповідь на питання та завдання

1. Теоретико-методологічні особливості методів прийняття і реалізації рішень.

2. Циклічність процесу управління і прийняття управлінських рішень.

3. Завдання. Розрахунок точки беззбитковості у бізнесі. Видавнича компанія одержує 80% від роздрібної ціни книги. Постійні витрати складають 200 тис. грн. Продажна ціна книги — 10 грн.

Перемінні витрати – 6 грн. Обчисливши точку беззбитковості і виконавши аналіз, визначити обсяг виробництва, що забезпечує беззбитковість.

За необхідності введіть додаткові дані.

Варіант 9

Дайте письмову відповідь на питання та завдання

1. Програмно-цільові методи прийняття управлінських рішень.

2. Факторний аналіз із застосуванням ЕОМ. Сутність методу, його можливості, сфера застосування, послідовність виконання.

3. Завдання. Проаналізуйте ефективність прийняття рішення менеджером середньої ланки управління невиробничого підприємства.

Для цього потрібно:

• вивчити і оцінити існуючу систему планування, обліку та стимулювання праці;

• вивчити послідовність складання особистих планів;

• з’ясувати, як здійснюється контроль виконання робіт;

• вивчити основні причини, що заважають менеджеру працювати з повною віддачею.

Варіант 10

Дайте письмову відповідь на питання та завдання

1. Класифікація методів діяльності персоналу управління.

2. Характеристика методів прогнозування управлінських рішень.

3. Завдання. Використання теорії масового обслуговування. Одноканальна СМО надає одну телефонну лінію. Заявка-виклик, що прийшов у момент зайнятої лінії, одержує відмовлення. Потік викликів надходить з інтенсивністю ? = 0,8 (викликів у хвилину). Середня тривалість розмови t=1,5 хв. Усі потоки подій найпростіші.

Потрібно визначити граничні значення:

1) відносної пропускної здатності q;

2) абсолютної пропускної здатно

Потрібно визначити граничні значення:

1) відносної пропускної здатності q;

2) абсолютної пропускної здатності А;

3) ймовірності відмовлення Рвід.

Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка за виконання індивідуальної роботи – 20 балів.

При захисті індивідуальної роботи враховується повнота і правильність розкриття тем рефератів та завдання, послідовність і логіка викладення, вміння студента застосовувати набуті знання, здатність аналізувати, оцінювати факти, події, прогнозувати результати діяльності.

Оцінка за виконання індивідуальної роботи виставляється згідно нормативних документів.

20 балів виставляється студенту, який при підготовці та захисту рефератів та завдання показав високий рівень знань з логіки, повно та правильно обґрунтував та розкрив, зміг зробити докладні висновки. При захисті рефератів та завдання дав вірні відповіді на всі додаткові питання, виявив глибокі, свідомі, міцні знання програмного матеріалу, точне виконання завдань творчого характеру. Студент вичерпно, впевнено, аргументовано, послідовно, логічно, струнко й переконливо виклав теоретичний матеріал та обґрунтував ефективні управлінські рішення при розгляді завдання. Робота виконана студентом старанно і має бездоганне зовнішнє оформлення.

15 балів виставляється студенту, який при підготовці та захисту індивідуальної роботи правильно та змістовно розкрив теми рефератів та виконав завдання, але допускає при викладі матеріалу окремі неточності, незначні порушення послідовності викладу, переконливість аргументів недостатньо виразна.

Робота виконана студентом старанно, має добре зовнішнє оформлення.

10 балів виставляється студенту, який при підготовці та захисту реферату розкрив теми рефератів. Під час захисту рефератів, дав правильні відповіді на основні питання реферату, знає основні теоретичні положення, що розкриваються в темі, але не засвоїв їх деталей, допускає певні неточності. Але на обґрунтував ефективність управлінських рішень завдання, припускав порушення логічної послідовності при викладі тексту, має задовільне зовнішнє оформлення роботи.

5 балів виставляється студенту, який написав реферати та виконав завдання з урахуванням всіх вимог, але не захистив їх.

Рекомендована література

Базова

1. Аналіз вигід і витрат: Практ.посібник. Секретаріат ради Скарбниці Канади, /Пер. з англ.. С.Соколик. Наук.ред. і пер. О.Кілієвич. – К.: Основи, 2000. – 175 с.

2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Эльга, Ника-центр, 2004.- 656 с.

3. Василенко В.О. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 420 с.

4. Вітлінський В.В. Аналіз ризиків.– К.: КНЕУ, 2002.- 198 с.

5. Галасюк В.В. Об основных процедурах принятия управленческих решений.// Фондовый рынок - 2000г. -№ 24.

6. Гинзбург А.И. Прикладной экономический анализ. –СПб: Питер, 2005 -320с.

7. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч.метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2002.-198 с.

8. Гридчишина М. В. Финансовый менеджмент. – К.: МАУП, 2002. - 160 с.

9. Земков О.О., Толстопятенко А.В. Математические методы в экономике. –М.: Даси, - 1998.

10. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз. – К.: МАУП, 2001-144с.

11. Лук’янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навчальний посібник. − К.: Академвидав, 2007. − 464 с.

12. Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки: Навч. посіб. для студ. Вищих навч. закл./ Міжрегіональная академія управління персоналом. − К.: МАУП, 2004. − 119 с.

13. Юрьев В., Шахдинаров Г., Кузин Б. Методы и модели управления фирмой. – СПб: Питер, 2001. -432 с.

14. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений.- К., МАУП, 2004

15. Одесса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. − 164 с.

16. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.

Додаткова:

1. Маркарьян Э. А., Герасименко Г. П., Маркарьян С. Э. Финансовый анализ. — М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. — 224 с.

2. Предпринимательство и риск. — М.: Знание, 1992. — 64 с.

3. Риски в современном бизнесе. — М.: Ананс, 1994. — 200 с.

4. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 288 с.

5. Севрук В. Г. Банковские риски. — М.: Дело ЛТД, 1994. — 72 с.

6. Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. — М.: Ось-89, 2002. — 80 с.

7. Тэпман Л. Н. Риски в экономике / Под ред. В. А. Швандара — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 380 с.

8. Управління підприємницьким ризиком / За ред. Д. А. Штефанича. — Тернопіль: Економічна думка, 1999. — 224 с.

9. Устенко О. Л. Теория экономического риска. — К.: МАУП, 1997. — 164 с.

10. Уткин Э. А. Риск-менеджмент. — М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ»; ЭКМОС, 1998. — 288 с.

11. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е. А. Стояно­вой. — М.: Перспектива, 1996. — 405 с.

12. Резниченко В.Ю. Риск-менеджмент: Учебное пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М,.,2004. – 100 с.

13. Черкасов В. В. Деловой риск в предпринимательской деятельности. — К.: Либра, 1996. — 160 с.

14. Чесноков А. С. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы. — М., 1995. — 112 с.

15. Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятия. — СПб.: Питер, 2000. — 176 с.

16. Хэррис Дж. Менвилл. Международные финансы. — М.: Филинъ, 1996. — 296 с.

17. Цветкова Е. В., Арлюкова И. О. Риски в экономической деятельно­сти. — СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2002. — 64 с.

Наши рекомендации