Розділ ІІ (ЗМ 2). Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя (V – ХV ст.).

Тема 2.1. Феодальна система господарства в Західній Європі та Україні. Економічна думка середньовіччя.

Генезис аграрного суспільства як політичної та економічної системи. Основні риси феодального господарства. Формування централізованих національних держав у Західній Європі. Особливості феодального розвитку Франції (“Салічна правда”), Англії (“Капітулярій про вілли” та “Книга страшного суду”), Німеччини та форми феодального землеволодіння (община-марка, алод, прекарій, серваж, фолькленд, бокленд, бенефіцій, феод). Господарство Київської Русі (“Руська правда”). Особливості господарського розвитку українських земель у складі Великого Литовського князівства і Королівства польського. Процес закріпачення селян. Фільваркова система.

Науково-технічні досягнення епохи. Феодальне місто, його виникнення та економічна роль. Галузева структура середньовічного ремесла, значення його цехової організації. Переростання ремесла у дрібнотоварне виробництво. Внутрішня та зовнішня торгівля. Роль міста у становленні ринку.

Податкова система середньовіччя (на прикладі Франції та України).

Фома Аквінський. Економічна думка на Україні доби середньовіччя.

План семінарського заняття по темі

1. Виникнення і розвиток феодальних відносин у Західній Європі:

- Франція;

- Німеччина;

- Англія;

- Візантія.

2. Особливості формування феодальних відносин у Візантії.

3. Аграрне суспільство в Київській Русі.

4. Економічні наслідки литово-польського завоювання українських земель.

5. Другий поділ праці. Урбанізація Європи. Комунальні революції. Типи міст. Магдебурзьке право. Роль міста у становленні ринку.

6. Ремесло. Структура цехової системи.

7. Регіональна та міжконтинентальна торгівля. Ганзійський союз.

8. Економічна думка середньовіччя. Учення про “справедливу ціну” Фоми Аквінського.

9. Економічна думка на Україні доби середньовіччя.

10. Податкова система середньовіччя (на прикладі Франції).

11. Особливості оподаткування в Україні в добу середньовіччя.

Літературні джерела

[16, 17, 34, 35, 37, 46, 49, 52, 60, 71, 72, 74, 81]

Тестові завдання для самоконтролю

Завдання № 1. Визначіть основні ознаки аграрного суспільства (письмово).

Завдання № 2. Класичною формою землеволодіння у Франції був:

а) аллод;

б) бенефіцій;

в) лен.

Завдання № 3. Прекарій – це (письмово) - ?

Завдання № 4. Що таке бокленд - ? (письмово).

Завдання № 5. Що гальмувало розвиток феодальних відносин у Німеччині:

а) роздробленість; г) природно кліматичні умови;

б) община-марка; д) державна влада.

в) відсталість господарства;

Завдання № 6 . Що таке митрокомія - її стосунки із державою у Візантії?

Завдання № 7. Наведіть приклади:

а) міст-держав .............................

б) міст-комун ...............................

в) імперських міст ........................

г) вільних міст .............................

Завдання № 8. Цех – це (дати визначення) ?

Завдання № 9. Комунальні революції це:

а) підпорядкування міст державі;

б) завоювання незалежності;

в) підпорядкування міст окремим феодалам;

г) формування самоуправління.

Завдання № 10. Якими привілеями користувалися міста Ганзійського союзу?

1............................................. 4 ...............................................

2. .......................................... 5. ..............................................

3. .........................

Завдання № 11. Згідно з поглядами Арістотеля і Томи Аквінського гроші — це:

а) зовсім некорисний товар;

б) результат домовленості між людьми;

в) специфічний товар — загальний еквівалент.

Завдання № 12. Згідно з поглядами Томи Аквінського в основу визначення «справедливої ціни» товару покладено:

а) витратний принцип;

б) морально-етичний принцип;

в) витратний і морально-етичний принцип одночасно.

Завдання № 13. “Вервь“ – це - ?

Завдання № 14. “Руську Правду“ підготував:

а) Володимир Великий; г) Святослав;

б) Ярослав Мудрий; д) Володимир Мономах;

в) княгиня Ольга;

Завдання № 15. Які форми земельної власності характерні для Київської Русі?

а) алод; г) феодальна вотчина;

б) бокленд; д) державне землеволодіння;

в) общинне землеволодіння; е) бенефіцій.

Завдання № 16. В якому році відбулося повне закріпачення українського селянства:

а) 1529; г) 1557;

б) 1470; д) 1588;

в) 1566; е) 1470.

Завдання № 17. Що таке фільварок - ?.

Завдання № 18. До основних грошових одиниць в Україні доби середньовіччя належали:

а) дукати; г) таллери;

б) куни; д) гроші.

в) гривни

Завдання № 19. Визначте основні селянські верстви в литово – польську добу на Україні: (письмово).

Наши рекомендации