Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії

д. е. н., професор _________В.В. Прядко

„___”________________2011 р.

Програма

Навчальної дисципліни

"Економіка підприємства"

підготовки бакалавра

з галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”

за напрямком підготовки

6.030504 “Економіка підприємства”

Чернівці – 2011

Навчальна програма дисципліни ”Економіка підприємства” укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за галуззю знань 0305 – ”Економіка і підприємництво”, затвердженої Міністерством освіти і науки України від 2.02.2010.

Укладач: Попадюк О.В., асистент кафедри економіки підприємства.

Рецензенти: Никифорак В.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича.

Антохова І.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства

Протокол № 10 від ”17” травня2011 року

Завідувач кафедри, д.е.н., професор _____________ Євдокименко В.К.

Ухвалено Вченою радою академії

Протокол № від ”___”___________2011 року

Опис навчальної дисципліни

Курс: підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: десять (10) кредитів.   Модулів: п’ять (4) модулі.     Загальна кількість годин: 360 годин   Тижневих годин: 4 години Шифр та назва галузі знань: 0305 „Економіка та підприємництво”   Шифр та назва напряму підготовки: 6.030504 ”Економіка підприємства ”     Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр   Нормативна   Рік підготовки: 2 Семестр: (3,4) Лекції (теоретична підготовка): 72 години Семінари: 34 години Практичні (лабораторні): 38 годин Самостійна робота: 186 години Індивідуальна робота: (ІНДЗ) – написання статей, тез на науково-практичні студентські конференції; - науково-пошукова робота, яка складається з трьох частин: теоретичної (огляд законодавчої бази, теоретичного матеріалу, досліджень науковців з даної теми), практичної (аналіз статистичних даних, соціально-економічних показників), висновків та пропозицій 30 годин Вид контролю: екзамен  

Пояснювальна записка

Економіка підприємства – це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах. Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує, що результативність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передусім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази та соціальних аспектів господарювання. Вивченню і розв’язанню саме цих проблем і покликана сприяти програма дисципліни “Економіка підприємства”.

Мета: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Завдання: вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: форми і методи господарювання підприємства.

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки.

Базовими дисциплінами при вивченні дисципліни “Економіка підприємства” повинні бути “Політична економія”, “Мікроекономіка” “Регіональна економіка”, “Статистика”. Дисципліна “Економіка підприємства” є базою для подальшого вивчення курсів “Фінанси підприємств”, “Економіка праці і СТВ”, “Інвестування”, “Маркетинг”, “Організація виробництва”, “Підприємництво і бізнес-планування”.

Студенти повинні вміти:

- використовувати закономірності розміщення продуктивних сил і механізми відносин між різними суб’єктами підприємницької діяльності в практиці господарювання;

- аналізувати та оцінювати ефективність виробничо-комерційної діяльності підприємства;

- ефективно управляти використанням виробничих, фінансових, трудових інвестиційних та інших ресурсів для виробництва продукції (робіт, послуг);

- знаходити шляхи вирішення основних проблем економії ресурсів та оптимальних варіантів їх поєднання з метою формування дієздатної соціально-орієнтованої ринкової економічної системи України, що в свою чергу забезпечить вихід нашої країни на світовий рівень розвитку.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- правову базу функціонування підприємства;

- специфіку взаємодії всіх видів ресурсів, що використовуються в господарській діяльності підприємства;

- конкретні форми і методи господарювання на рівні підприємства;

- особливості організації господарсько-комерційної діяльності підприємства та показники її ефективності.

- принципи формування і використання виробничого потенціалу.

Наши рекомендации