Оцінка чистого грошового потоку

Одним з найважливіших аспектів фінансової діагностики підприємства в ринкових умовах господарювання є оцінка достатності і якості його чистого грошового потоку. Чистий грошовий потікє різницею між надходженням і витрачанням грошових коштів (різниця між позитивним і негативним грошовим потоком).

Сума чистого грошового потоку (ЧГП) визначається як:

оцінка чистого грошового потоку - student2.ru , (9.9)

де ПГП, НГП – відповідно, позитивний і негативний грошові потоки підприємства.

У процесі аналізу є доцільним контролювати також величину чистого грошового потоку по різних видах діяльності: операційній, фінансовій і інвестиційній. Розрахунок суми чистого грошового потоку підприємства по операційнійдіяльності може здійснюватися прямим і непрямим методами. При використанні прямогометоду розрахункова формула має наступний вигляд:

оцінка чистого грошового потоку - student2.ru , (9.10)

де ЧГП0 – сума чистого грошового потоку по операційній діяльності;

РП – сума грошових коштів, одержаних від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

ПП – сума інших надходжень грошових коштів в процесі операційної діяльності;

ЗТМ – сума витрат на придбання сировини, матеріалів і напівфабрикатів;

ЗП – сума заробітної плати працівників;

Н – сума податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджетів і позабюджетних фондів;

ПВ – інші виплати, що пов’язані з операційною діяльністю.

Розрахунок цього показника непрямим методом здійснюється за формулою:

оцінка чистого грошового потоку - student2.ru , (9.11)

де ЧП – сума чистого прибутку підприємства;

А – сума амортизації основних засобів і нематеріальних активів;

ΔДЗ – приріст (зниження) суми дебіторської заборгованості;

ΔЗТМ – приріст (зниження) суми запасів товарно-матеріальних цінностей;

ΔΚЗ – приріст (зниження) суми кредиторської заборгованості;

ΔР – приріст (зниження) суми резервного й інших страхових фондів;

РОЗ – сума реалізації основних засобів.

Сума чистого грошового потоку по фінансовійдіяльності визначається як різниця між величиною отриманих із зовнішніх джерел фінансових ресурсів і сум основного боргу і дивідендів, що виплачує підприємство в періоді, який розглядається. Цей показник розраховується за формулою:

оцінка чистого грошового потоку - student2.ru , (9.12)

де ЧГПФ – сума чистого грошового потоку по фінансовій діяльності;

ПСК – величина додатково залученого із зовнішніх джерел акціонерного (пайового) капіталу;

ПК – сума додатково отриманих кредитів і позик;

БЦФ – сума беззворотнього цільового фінансування;

ВК – величина виплат основного боргу за кредитами і позиками;[3]

ДВ – сума дивідендів, що підлягають виплаті.

Сума чистого грошового потоку по інвестиційнійдіяльності визначається як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів (за винятком основних засобів) і сумою коштів, яка витрачена на їх придбання, за формулою:

оцінка чистого грошового потоку - student2.ru , (9.13)

де ЧГПі – сума чистого грошового потоку по інвестиційній діяльності;

РНА – сума реалізації нематеріальних активів;

РФІ – сума реалізації довгострокових фінансових інвестицій;

ДП – сума одержаних підприємством дивідендів (відсотків) по довгострокових фінансових інструментах інвестиційного портфеля;

ПОЗ – вартість придбання основних засобів;

ПНА – вартість придбання нематеріальних активів;

ПФІ – вартість придбання довгострокових фінансових інвестицій;

ΔНКС – сума приросту незавершеного капітального будівництва;

ВА – вартість викуплених власних акцій підприємства.

У процесі аналізу грошових потоків необхідною є оцінка збалансованості обсягів надходження і витрачання грошових коштів, їх синхронізація в часі, а також достатність для нормального функціонування підприємства. Така оцінка здійснюється за допомогою наступних показників: коефіцієнт достатності грошового потоку, коефіцієнт ліквідності грошового потоку і коефіцієнт ефективності грошового потоку.

Коефіцієнт достатності грошового потоку (КГП)характеризує можливість фінансування потреб підприємства за рахунок його величини. Він розраховується за формулою:

оцінка чистого грошового потоку - student2.ru , (9.14)

де ПГП – сума позитивного грошового потоку підприємства в даному періоді;

ВК – сума виплат основного боргу за кредитами і позиками;

ΔЗТΜ – сума приросту запасів товарно - матеріальних цінностей;

ДВ – сума дивідендів (відсотків), що виплатять власникам підприємства;

ЗП – сума виплат заробітної плати робітникам.

У зв’язку з циклічністю виробничо-господарської діяльності підприємства, а також врахуванням у формулі (9.14) елементів, що носять епізодичний характер і виплачуються, як правило, в кінці звітного періоду, найбільш інформативним буде коефіцієнт достатності грошового потоку, розрахований за рік.

Синхронність позитивного і негативного грошового потоку характеризується коефіцієнтом ліквідності грошового потоку (КЛГП), який розраховується за формулою:

оцінка чистого грошового потоку - student2.ru , (9.15)

де ПГП – сума позитивного грошового потоку (надходження грошових коштів);

ГАК, ГАН – відповідно, сума залишку грошових активів підприємства на кінець і початок даного періоду;

НГП – сума валового негативного грошового потоку (витрачання грошових коштів).

Співвідношення позитивних і негативних грошових потоків оцінюється коефіцієнтом ефективності грошового потоку (КЕГП), що визначається як:

оцінка чистого грошового потоку - student2.ru , (9.16)

де ЧГП – сума чистого грошового потоку підприємства в даному періоді;

НГП – сума негативного грошового потоку підприємства в даному періоді.

При нормальному функціонуванні підприємства для забезпечення його стійкого фінансового стану величина цього показника повинна перевищувати одиницю.

Наши рекомендации