Який напрям державної політики скорочення без­робіття малоефективний у країнах, що розвиваються?

а) стимулювання зниження народжуваності; б) стимулювання сукупного попиту;

в) стимулювання використання трудомістких технологій;

г) розвиток виробничої інфраструктури, сфери освіти та охорони здоров'я;

д) нарощування виробництва в сільському госпо­дарстві та дрібній промисловості.

47. У період депресії скорочується:

а) рівень зарплати; б) витрата споживачів на купівлю ліків;

в) величина підприємницького прибутку; г) державні закупки товарів та послуг.

48. Економічний цикл за кейнсіанською моделлю пов'язаний з:

а) дією тільки внутрішніх факторів; б) факторами, які переважно впливають на динаміку сукупного попиту; в) дією тільки зовнішніх факторів; г) факторами, які переважно впливають на динаміку пропозиції.

49. Дж.Кейнс вважав, що:

а) економіка має розвиватися на основі централізованого планування; б) у ринковій системі є механізми, які здатні самостійно у короткий термін забезпечити високий рівень зайнятості;

в) уряд повинен використовувати державні закупки і податки для зниження безробіття;

г) приватна власність сприяє високому рівню зайнятості.

50. При повній зайнятості фрикційне безробіття дорівнює:

а) менше 2%; б) усі відповіді неправильні; в) 0; г) менше рівня кон'юнктурного безробіття; д) 5%.

51. Якщо реальна зарплата збільшується швидше, ніж номінальна, то:

а) рівень життя домашніх господарств підвищується;

б) у процентному вираженні рівень цін підвищується швидше, ніж зарплата;

в) рівень життя домашніх господарств знижується; г) рівень цін залишається незмінним,

52. Циклічність національної економіки:

а) закономірна; б) характерна для країн з невисоким рівнем економічного розвитку;

в) наслідок неефективної макроекономічної політики; г) чинник економічного прогресу.

53. Послідовність стадій економічного циклу:

а) підйом - депресія - пожвавлення - спад; б) підйом - спад - депресія - пожвавлення;

в) пожвавлення - депресія - спад - підйом;; г) спад - депресія - підйом - пожвавлення.

У якій фазі економічного циклу зайнятості найбільша?

а) спад; б) депресія; в) пожвавлення; г) підйом.

55. На думку кейнсіанців, економічний спад викликається надмірним:

а) зростанням цін і зарплати на фазі підйому; б) схильністю людей до заощаджень;

в) використанням ресурсів на фазі підйому;

г) старанням підприємців диференціювати товари, що приводить до монополізації.

Яке з положень не відповідає кейнсіанському напрямку?

а) повна зайнятість скоріше випадкова, чим закономірна;

б) причини інфляції і безробіття пов'язані з особливостями функціонування ринкової системи;

в) рівновага сукупного обсягу виробництва може бути досягнуто тільки при повній зайнятості;

г) капіталізм - не саморегулююча система, здатна до процвітання.

Що є прикладом структурного безробіття?

а) програміст, що залишив свою роботу, щоб знайти іншу в більш теплому кліматі;

б) будівельник, який втрачає роботу на зимовий період; г) сталевар, якого змінює робот;

в) працівниця автопромисловості, котра втрачає роботу під час економічного спаду.

58. Внаслідок впровадження інновації скорочені робочі місця людей, зайнятих ручною працею. Безробіття, що виникло в зв'язку з цим, відно­ситься до:

а) циклічного; б) фрикційного; в) застійного; г) структурного.

До якого типу безробіття можна віднести сезонне безробіття?

а) структурне; б) фрикційне; в) циклічне; г) природне; д) до жодного.

Тема 10. сукупний попит і сукупна пропозиція. економічна рівновага в національній економіці.

План лекції

1. Сукупний попит, його складові, динаміка та чинники.

2. Сукупна пропозиція, його динаміка та чинники.

3. Теорії кривої корот­кострокової сукупної пропозиції.

4. Рівновага сукупних попиту і пропозиції.

5. Збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції.

6. Поняття економічної рівноваги на ринках товарів, грошей, праці, умови її досягнення.

7. Сукупні видатки та їхні скла­дові.

8. Вплив зміни сукупних видатків на рівноважний ВВП, ефект мультиплікатора.

План семінарського заняття

1. Сукупний попит і його складові.

2. Крива сукупного попиту, її нахил. Нецінові чинники сукупного попиту. Переміщення кривої сукупного попиту.

3. Сукупна пропозиція. Крива короткострокової і довгострокової сукупної пропозиції та їх переміщення. Чинники сукупної пропозиції у короткостроково­му періоді.

4. Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції.

1. Сукупні видатки та їхні скла­дові. Рівноважний ВВП.

2. Методи визначення рівноважного ВВП: «витікання—ін'єк­ції» та «видатки—обсяг національного виробництва».

3. Зміна сукупних видатків і рівноважний ВВП, ефект мультиплікатора.

4. Економічна рівновага у довгостроковому періоді та механізм її досягнення. Інфля­ційний і дефляційний розриви. Парадокс заощадження.

Дайте визначення ключовим поняттям і термінам:

§ сукупний попит (AD); § сукупна пропо­зиція (AS); § крива сукупного попиту; § нецінові чинни­ки сукупного попиту; § крива сукупної пропозиції; § макроекономічний короткостроковий період; § макроекономічний довгост­роковий період; § крива коротко­строкової су­купної пропо­зиції; § крива довгост­рокової сукуп­ної пропозиції; § нецінові чинни­ки короткостро­кової сукупної пропозиції; § цінові чинники короткостроко­вої сукупної пропозиції; § довгострокова крива сукупної пропозиції; § кейнсіанська модель сукупної пропозиції; § класична модель сукупної пропозиції; § короткострокова крива сукупної пропозиції; § класичний відрізок кривої АS; § проміжний відрізок кривої AS; § кейнсіанський відрізок кривої AS; § природний рівень вироб­ництва; § ефект храпови­ка; § «кейнсіанський хрест»; § «перегріта еко­номіка»; § модель АD-АS; § закон Сея; § ефект чистого експорту; § закрита економіка; § ефект багатства; § ефект Пігу; § рівноважний ВВП; § стагфляція; § збурення сукуп­ного попиту; § збурення сукуп­ної пропозиції; § запаси; § ефект відсоткової ставки; § сукупні видатки (АЕ); § економічна рівновага; § витікання; § ін'єкції; § гранична схильність до споживання (MPC, c); § гранична схильність до заощадження (MPS, s); § «кейнсіанський хрест»; § рівноважний ВВП (Ye); § вилучення; § похідні інвес­тиції; § простий муль­типлікатор; § мультиплікатор видатків (mЕ); § акселератор; § повний муль­типлікатор (mП); § підхід «видатки-обсяг вироб­ництва»; § підхід «витікан­ня - ін'єкції»; § парадокс за­ощадження; § імпорт (IM); § експорт (EX); § чистий експорт (ХN).

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЯВИЩУ

1. Графічне зображення взаємозв'язку між кількістю товарів і послуг, яку по­купці хочуть придбати, та загальним рівнем цін.

2. Загальний обсяг товарів і послуг, який хочуть придбати покупці за даних цін.

3. Графічне зображення взаємозв'язку між кількістю товарів і послуг, яку ви­робники готові виробити, та загаль­ним рівнем цін.

4. Одночасне зростання в національній економіці рівня цін і рівня безробіття.

5. Національна економіка, що вийшла за природний рівень виробництва.

6. Обсяг національного виробництва за природної нор­ми безробіття.

7. Обсяг ВВП, за якого сукупний попит дорівнює су­купній пропозиції.

8. Екзогенні події, що спричиняють рап­тові зміни у витратах виробництва.

9. Екзогенні події, що перемішують кри­ву сукупного попиту.

10. Майже горизонтальна частина кривої сукупної пропозиції, на якій рівень цін помітно не змінюється, якщо змі­нюється обсяг реального ВВП.

11. Дуже крутий або вертикальний відрізок кривої сукупної пропозиції, на якому зростає рівень цін, а реальний обсяг виробництва майже не змінюється.

12. Відрізок кривої сукупної пропозиції, де збіль­шення обсягу національного вироб­ництва супроводжується зростанням цін.

13. Період, за який ціни і зарплата гнучкі і не змінюються зі зміною сукупного попиту.

14. Період, протягом якого ціни, зарплата пристосову­ються до нових умов, викликаних зміною сукупного по­питу та сукупної пропозиції.

15. Змінні, які підвищують або знижують витрати на одиницю продукції неза­лежно від змін обсягу національного виробництва.

16. Змінні, котрі зі збільшенням обсягу національного виробництва сприяють або протидіють зростанню витрат на одиницю продукції та підвищенню цін.

17. Ціновий чинник сукупного попиту, який опосеред­ковує вплив цін на сукупний попит шляхом зміни чис­того експорту.

18. Ціновий чинник сукупного попиту, який опосеред­ковує вплив цін на сукупний попит шляхом зміни відсот­кової ставки комерційних банків.

19. Ціновий чинник сукупного попиту, який опосеред­ковує вплив цін на сукупний попит шляхом зміни ре­альної вартості фінансових активів з фіксованим номі­нальним доходом.

20. Чинники, які впливають на сукупний попит і су­купну пропозицію за певних товарних цін і тому зміщу­ють їх криві у відповідний бік: вправо або вліво.

21. Будь-яке доповнення до споживчих видатків на купівлю продукції, виго­товлену в країни.

22. Багаторазовий вплив, який зміна су­купних видатків здійснює на рівноваж­ний ВВП.

23. Коефіцієнт, на який треба помножити зміну в сукупних видатках для визна­чення підсумкової зміни рівноважного ВВП.

24. Загальна сума видатків усіх покупців на кінцеві товари і послуги, вироблені національною економікою.

25. Будь-яке витрачання доходу не для купівлі вироблених у країні кінцевих товарів і послуг.

26. Обсяг національного виробництва, якому відповідають сукупні видатки, достатні для закупівлі усієї продукції, виготовленої у поточному періоді.

27. Інвестиції, породжені зростанням реального ВВП.

28. Визначення рівноважного ВВП через виявлення такого його реального обся­гу, за якого сукупні видатки дорівню­ють національному продукту.

29. Визначення рівноважного ВВП через виявлення такого його реального обся­гу, за якого величина вилучень дорівнює величині ін'єкцій.

30. Намагання суспільства більше заощаджувати, яке обертаєть­ся для економіки країни зменшенням реального ВВП і таким чином призводить до зниження можливості збільшувати заощадження в майбутньому.

31. Частина поточного доходу, яка не спрямовується на сукупні витрати.

32. Інвестиції, які підприємства вкладають в товарні запаси при економічній нерівновазі.

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

1. Хто формує сукупний попит і пропозицію?

2. Як змінюється сукупний попит під впливом ціно­вих факторів? Покажіть криву сукупного попиту.

3. Розкрийте сутність основних цінових факторів.

4. Якими чинниками пояснюється спадний характер кривої сукупного попиту?

5. Чим відрізняються чинники, що обумовлюють спадний характер кривої індивідуального і сукупного попиту?

6. Назвіть основні нецінові фактори і поясніть особ­ливість їхнього впливу на сукупний попит і пропозицію.

7. Як змінюється положення кривої сукупного попи­ту під впливом нецінових факторів.

8. Охарактеризуйте горизонтальний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

9. Охарактеризуйте висхідний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

10. Охарактеризуйте вертикальний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

11. Охарактеризуйте ситуацію, коли збурення сукупного попиту припадає на горизонтальний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

12. Охарактеризуйте ситуацію, коли збурення сукупного попиту припадає на висхідний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

13. Охарактеризуйте ситуацію, коли збурення сукупного попиту припадає на вертикальний відрізок кривої сукупної пропозиції в моделі АD-AS

14. Які наслідки виникають в економіці, якщо рівно­вага в ній порушується через падіння попиту?

15. Які проблеми виникають в економіці, якщо рівно­вага в ній порушується внаслідок зменшення сукупної пропозиції?

16. Сформулюйте закон Сея.

17. В чому Кейнс не погоджується з Сеєм.

18. Що означає короткостроковий і довгостроковий період з точки зору мікроекономіки і макроекономіки

19. Чому ми розглядаємо обсяг виробництва як виробничу функцію у короткостроковому періоді.

20. Що встановив Кейнс стосовно стану зайнятості при встановленні рівноваги АD і AS.

21. За яких умов у реальному економічному кругообігу забезпечується рівновага? На яких ринках вона повинна встановлюватися?

22. Накресліть графік сукупних видатків. Чому дорівнює його нахил?

23. Що означає стан економіки, який відповідає точкам лівіше і правіше рівноважного доходу?

24. Якими методами можна визначити рівноважний ВВП у реальній економіці?

25. Поясніть на моделі "витрати-випуск", яку роль відіграють інвестиції у товарні запаси, якщо фактичні сукупні витрати не дорівнюють виробле­ному ВВП.

26. За яких умов досягається рівноважний ВВП у мо­делі "витрати-випуск" ("кейнсіанський хрест")?

27. Що ви розумієте під термінами "вилучення" та "ін'єкції"?

28. При якому співвідношенні між заощадженнями й інвестиціями забезпечується рівноважний ВВП у моделі "вилучення - ін'єкції"?

29. За яких умов досягається рівновага на ринку грошей (по­зичкового капіталу)? Що відбувається при її порушенні? Як вона відновлюється?

30. За яких умов досягається рівновага на ринку праці? Що відбувається при її порушенні? Як вона відновлюється? Чи це можливо? Якщо ні, то що заважає цьому?

31. Що таке ефект «храповика».

32. Розкрийте сутність ефекту мультиплікатора видатків.

33. Розкрийте сутність ефекту акселератора інвестицій.

33. У 2002 р. держвитрати на оборону США склали $451 млрд. Як така політика держави впливає на сукупний попит і пропозицію в економіці.

Наши рекомендации