ТЕМА 11. Ціни і ціноутворення

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

Економічна суть і функції ціни

11.2. Види цін та їх класифікація.

11.3.Методи ціноутворення.

11.4. Державне регулювання цін.

ЛІТЕРАТУРА

1.Бойчик І.М., Економіка підприємств: Навч. посібник. –К.: Атіка, 2002. -480 с.

2.Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного. –

Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.

3.Закон України "Про оплату праці".

4.Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств".

5. ПСБО-16 Витрати. Нормативно практичний довідник. - Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні-Інтелект-Захід, 2000. 187с.

6. Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник.- Львів „Магнолія

плюс”, 2004. -680 с.

7. Закон України "Про підприємства в Україні".


8.Закон України "Про підприємництво".

9.Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Зкономика туризма: Учеб. пособие. —

10.Раицкий К.А. Зкономика предприятия. 1999.

11.Типове положення з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затв. КМУ 26.04.96.// Бухгалтерський облік і аудит. -1996. -№7.

12. Черевко Г.В., Горбонос Ф.В., Іваницька Г.Б., Пав ленчик Н.Ф. Економіка підприємств: Навч. посіб./ За Ред.. Черевка Г.В. – Львів: Апріорі, 2004.- 384 с.

Ціна - це грошовий вираз вартості виготовленої продукції (товару, робіт, послуг).

Ціна як економічна категорія поєднує в собі:

>• грошове вираження вартості товару;

>• суму грошових коштів, що сплачується покупцем і одержується продавцем за одиницю товару (готової продукції, робіт, послуг);

>- прийом непрямого вимірювання величини затраченої суспільне необхідної праці;

з- кількісне співвідношення попиту і пропозиції. Кругообіг ресурсів на підприємстві закінчується процесом реалізації готової продукції (робіт, послуг) та їх відшкодуванням коштами покупців.

Встановити ціну товару на ринку складно, тому що на неї впливає велика кількість факторів: тип ринку, еластичність споживчого попиту, обсяг і динаміка попиту, економічні можливості покупців, витрати ви­робництва, ціна на аналогічні товари конкурентів, державне регулю­вання цін.

Ціна одночасно відображає споживчі властивості (корисність) товару, купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкісності товару,

силу конкуренції і державного контролю, економічну поведінку ринко­вих суб'єктів та інші суб'єктивні моменти. Ціна виконує ряд функцій, а саме:

1. Планово-облікову — забезпечує оцінку майна, облік результатів господарювання та їх прогнозування.

2. Стимулювання — сприяє мотивації раціональному використан­ню обмежених ресурсів, науково-технічному прогресу, оновлен­ню асортименту продукції.

3. Розподільчу — дає змогу розподілити доходи в суспільстві.

4. Регулювальну — здійснює збалансування між окремими вироб­ництвами, попитом і пропозицією.

Ціноутворення — це процес обгрунтування, затвердження та пере­гляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури. Політика ціноутворення в Україні спрямована на забезпечення:

>- рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності підприємств, організацій і адміністративно-територіальних регіонів;

>- збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг;

>• протидії монопольним тенденціям виробників продукції, товарів і пойлуг;

>• об'єктивних співвідношень у цінах на промислову і сільськогос­подарську продукцію, що забезпечує еквівалентність обміну;

>- розширення сфери застосування вільних цін;

>- підвищення якості продукції;

>- соціальних гарантій у першу чергу для низькооплачуваних і ма­лозабезпечених громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у зв'язку із зростанням цін і тарифів;

>• створення необхідних економічних гарантій для виробників;

>- орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень світового ринку. У народному господарстві застосовуються вільні ціни і тарифи, дер­жавні фіксовані та регульовані ціни і тарифи.

Вільні ціни — це реальний грошовий вимір вартості товару для підпри­ємства, який визначається продавцями і покупцями в процесі домовлено­сті між ними. У вільних цінах враховуються витрати на виготовлення про­дукції, (робіт, послуг) і прибуток без обмеження рівня рентабельності.

Вільні ціни і тарифи встановлюються на всі види продукції, товарів і послуг, за винятком тих, по яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів.

Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом вста­новлення:

>• державних фіксованих цін (тарифів);

>• граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від дер­ жавних фіксованих цін і тарифів.

Регульовані ціни формуються за принципами вільного ціноутворен­ня за умови їх певного державного регулювання на окремі види продук­ції (роботи, послуги) шляхом обмеження рівня рентабельності

Фіксовані ціни встановлюються державою на ресурси, які мають визначальне значення для населення, а також на продукцію підприємств монополістів. Ці ціни на певний період часу незмінні, суворо фіксовані. Фіксована ціна може покривати витрати підприємства на виготовлення продукції (робіт, послуг) підприємства або бути нижчою за них. За умо­ви, якщо фіксована ціна не покриває витрат підприємства, держава мо­же надавати таким підприємствам дотацію.

У разі надмірного зростання цін, раніше виведених із під державно­го контролю, допускається тимчасове повернення до державного регу­лювання цін і тарифів.

Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на ресурси, які мають визначальний вплив на загальний рівень і динамі­ку цін, на товари і послуги, що мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджене на підприємствах, що посідають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

Зміна державних фіксованих та регульованих цін і тарифів може здійснюватись у зв'язку із зміною умов виробництва і реалізації продук­ції, що не залежать від господарської діяльності підприємств.

При здійсненні експортних та імпортних операцій безпосередньо або через зовнішньоторговельного посередника в розрахунках із зарубіжни­ми партнерами застосовуютьсяконтрактні (зовнішньоторговельні) ці­ни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку.

У сучасних економічних умовах ціна реалізації продукції визнача­ється згідно з Методичними рекомендаціями з формування собіварто­сті продукції (робіт, послуг) на підприємстві, затвердженими наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. №47. Вона включає: виробничу собівартість, визнані адміністративні витрати, витрати на збут, прибуток і податок на додану вартість (до­даток Б):

Ц = ВС + АВ + ВЗ + П + ПДВ,

де Ц - ціна;

ВС — виробнича собівартість продукції (робіт, послуг);

АВ — визнані адміністративні витрати;

ВЗ — витрати на збут продукції;

П — сума прибутку;

ПДВ — сума податку на додану вартість.

Якщо підприємство виробляє високорентабельні та монопольні това-(ііродукцію, роботи, послуги) і сплачує акцизний збір, то ціна іірода-»' визначається за формулою:

Ц = ВС + АВ + ВЗ + П + АЗ + ПДВ,

де АЗ — сума акцизного збору.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

1. Характеристика витрат підприємства.

2. Класифікація витрат.

3. Групування витрат за економічними елементами.

4. Розрахунок планових витрат за окремими елементами.

5. Залежність загальних витрат і собівартості одиниці продукції від об­сягу виробництва.

6. Групування витрат виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за статтями калькуляції.

7. Складання зведеного кошторису витрат на виробництво.

8. Складання планової (нормативної) калькуляції собівартості про­дукції.

9. Характеристика витрат, які не входять до собівартості продукції (то­варів, робіт, послуг).

10. Ціна як економічно-фінансовий важіль управління виробництвом за ринкових умов господарювання.

ТЕСТИ

Тест. 1.Ціна ринкової рівноваги – це така ціна, що

1. містить у собі витрати та прибуток;

2. встановлюється виробником;

3. встановлюється в результаті взаємодії попиту і пропозиції;

4. поєднує ринкові механізми з державним регулюванням.

Тест 2

За стадіями товарного обігу ціни поділяються на:

1. вільні та регульовані

2. єдині регіональні місцеві

3. оптові, роздрібні, закупівельні

4. монопольні, конкурентні

Тест 3

Який з елементів є базовим для розрахунку ціни?

1. прибуток

2. собівартість продукції

3. акциз

4. податок на додану вартість

Тест 4

Яка ціна формується під впливом ринкових умов:

1. державна

2. вільна

3. договірна

4. конкурентна

Тест 5

Внутрішні фактори ціноутворення – це фактори, що діють

1. на макрорівні

2. на мікрорівні

3. на території країни

4. на світовому ринку

Тест 6

.Прибуток як елемент ціни необхідний для:

1. відшкодування витрат

2. сплати податків

3. для виплати заробітної плати

4. забезпечення рентабельності роботи підприємства

Тест 7

Податок на додану вартість встановлюється у:

1. відсотках до оптової ціни підприємства4

2. твердих ставках з одиниці товару

3. відсотках до оптово-відпускної ціни;

4. відсотках до роздрібної ціни

Тест 8

Торгівельна надбавка необхідна для

1. сплати податку на додану вартість

2. відшкодування витрат виробництва

3. відшкодування витрат обігу, одержання прибутку торговельним підприємством, сплати ПДВ.

4. для виплати заробітної плати.

Тест 9

Яка ціна відшкодовує витрати виробника та його прибуток?

1. роздрібна ціна

2. оптова ціна підприємства

3. оптова відпускна ціна

4. оптова ціна посередника

Наши рекомендации