Жаттама қызметінің басқа құрылымдық бөлімшелермен өзара қарым-қатынастары

7. Құжаттама қызметі:
1) құжаттау мен құжаттаманы басқару мәселелері бойынша - ұйымның құрылымдық бөлімшелерімен;
2) құқықтық мәселелер бойынша құжаттар дайындаумен байланысты - заң қызметімен;
3) құжаттарды мемлекеттiк, орыс және басқа да тілдерге аудару мәселелері бойынша - аударма қызметімен;
4) құпиялылық режимдi, мемлекеттiк құпиялардың таралуын, ресми құжаттардың жоғалуын болдырмауды, ғимаратқа рұқсатнама режимдi қамтамасыз ету мәселелерi бойынша - мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi бөлiмшемен;
5) құжаттама қызметі кадрларын іріктеу мен орналастыру және олардың біліктілігін арттыру мәселелері бойынша - кадрлармен жұмыс жөніндегі бөлімшемен және бухгалтериямен;
6) есептеу және ұйымдастырушылық техника құралдарымен, ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттар бланкілерімен және кеңсе заттарымен қамтамасыз ету мәселелері бойынша - материалдық техникалық жабдықтау және шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі бөлімшелерiмен өз ара әрекеттеседi.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік
ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы
басқарудың Тұрпатты ережелеріне
2-қосымша

Жоғары тұрған органның БЕКІТЕМІН
ресми атауы
Ұйымның ресми атауы Ұйым басшысының
лауазым атауы
___________ Қолтаңбаның
(өз қолы) толық жазылуы
Уақыты

N АКТІ

Жасалған орны

Құжаттар мен істерді қабылдау-өткiзу туралы

________________________________ N __________ бұйрығына сәйкес осы бұйрық негізінде құрылған комиссия төрағасы ______________________
_____________________________________________________________ және
(фамилиясы және аты-жөні)

мүшелері ___________________________________________________
(фамилиялары және аты-жөндері)

қатысуымен ___________________ жылдардың құжаттама қызметінің құжаттары мен істерін және оған тіркелетін тіркеу-есепке алу нысандарын __________________________________ тапсырды, ал
(фамилиясы және аты-жөні)

_________________________________________________ қабылдап алды:
(фамилиясы және аты-жөні)

-----------------------------------------------------------------
реті!Iстер номен. !Істер номен. !Істердің !Сақтық қоры!Ескертпе
N N !клатурасының !клатурасы !(алымдағы) !сақтау !
!(тізімдеме. !(тізімдемесi)!саны, !бірлігінің !
!сiнің) атауы !даналары саны!айрықша !саны !
!мен нөмірі ! !құнды істер! !
! ! !(бөлімдегi)! !
! ! !саны ! !
-----------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

Қорытындысында _______________________________________ іс, оның
(цифрмен және жазумен)

ішінде _____________________________________ аса құнды істер,
(цифрмен және жазумен)

сақтық қорының сақтау бірлігі _________________________ және
(санмен және жазба түрде)

іс номенклатурасы (тізімдемелер) даналары ____________________
(цифрмен және жазумен)

қабылданып алынды.
Құжаттар мен істердің, сақтық қорының, істердің (тізімдемелердің) нақты номенклатурасының жай-күйі: _______________________________
(жай-күйiнiң жалпы сипаттамасы)

Мұнымен бірге ________________________________________________
(ақпараттық-іздеу жүйесiнiң түрлері, олар көлемі
мен жай-күйі)
берілді.
Құжаттармен, оның ішінде ведомстволық мұрағатпен жұмыстардың жай-күйі ________________________________________________________
(жалпы сипаттамасы)

Жабдықтар мен құрал-саймандардың бар-жоғы және жай-күйі:
_______________________________________________________________

Өткіздім __________________ Қолтаңбаның толық
(өз қолы) жазылуы

Қабылдап алдым __________________ Қолтаңбаның толық
(өз қолы) жазылуы

Комиссия төрағасы __________________ Қолтаңбаның толық
(өз қолы) жазылуы

Комиссия мүшелері ___________________ Қолтаңбалардың толық
(өздерінiң қолдары) жазылуы

Қазақстан Республикасы мемлекеттік
ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы
басқарудың Тұрпатты ережелеріне
3-қосымша

Жат деректемелерінің орналасу сұлбасы

(қағаз мәтіннен қараңыз)

А4 (210х297) пішін

Қазақстан Республикасы мемлекеттік
ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы
басқарудың Тұрпатты ережелеріне
4-қосымша

Йымның хат бланкiсi

Қазақстан Республикасының

Жоғары тұрған органның Мемлекеттік Жоғары тұрған органның
ресми атауы елтаңбасы ресми атауы
Ұйымның ресми атауы Ұйымның ресми атауы
(мемлекеттік тілде) (орыс тілінде)

______________________________________________________________
Ұйым туралы анықтамалық Ұйым туралы анықтамалық
деректер деректер
(мемлекеттік тілде) (орыс тілінде)

____________N _____________
____________N ___________ ге

А4 (210х297) пішін

Қазақстан Республикасы мемлекеттік
ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы
басқарудың Тұрпатты ережелеріне
5-қосымша

Йым құжатының өзге түрлерiнiң бланкiсi

Қазақстан Республикасының

Жоғары тұрған органның Мемлекеттік Жоғары тұрған органның
ресми атауы елтаңбасы ресми атауы
Ұйымның ресми атауы Ұйымның ресми атауы
(мемлекеттік тілде) (орыс тілінде)

Құжат түрiнiң атауы Құжат түрiнiң атауы
(мемлекеттiк тiлде) (орыс тiлiнде)

__________________________________________________________________

_____________ N ____

Шыққан жері Шыққан жері
(мемлекеттік тілде) (орыс тілінде)

А4 (210х297) пішін

Қазақстан Республикасы мемлекеттік
ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы
басқарудың Тұрпатты ережелеріне
6-қосымша

Наши рекомендации