Список використаних літературних джерел

1. Абрютіна А. С. Економічний аналіз торгової діяльності / Абрютіна А. С. - М.: Справа і сервіс, 2008 - 512 с.

2. Алексієв І.В. Податкова система: суб'єкти, функції і податки / И.В. Алексієв / Оподаткування: проблеми теорії і практики. Монографія. - Харків: ИД "ИНЖЭК", 2009. - С. 9-27.

3. Аранчій В.І. Фінансова діяльність підприємств: навчальний посібник / В.І. Аранчій, В.Д. Чумак, О.Ю. Смолянська, Л.В. Черненко. – К.: ВД “Професіонал”, 2009. – 240 с.

4. Базилюк А.В. Податкова система у пошуку оптимізації / А.В. Базилюк // Актуальні проблеми економіки. - 2008. – № 1-2. – С. 37-45.

5. Балабанов І. Т. Основи фінансового менеджменту / И.Т. Балабанов // Уч. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 236 с.Бланк И.А. Управління активами. - К.: «Ніка-Центр», 2010. - 720 с.

6. Букаєв А. Складові фінансової стійкості підприємства / А. Букаєв // Довідник економіста, 2010.-№ 2.-С.9-

7. Буряк П.Ю. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні / П.Ю. Буряк, В.П. Моринець // Фінанси України. - 2007. - № 6. - С. 49-54.

8. Вахрін П.И. Фінанси: підручник. К. : вид-во «Знання», 2007. – 219 с.

9. Вінідіктова І.С. Фінансово-податкове регулювання економіки та його вплив на динаміку економічного зростання / І.С. Вінідіктова, Т.А. Піхняк, Б.І. Кабаці, К.А. Львівська // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. -№11. – С.101-107.

10. Гордєєва Ю.С. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства//Держава та регіони. Серія " Економіка та підприємництво".-2009.-№ 3.-С.372-375.

11. Господарський кодекс України N 436-ІV від 16 січня 2003 року // Законодавчо-довідкова система законодавства України www.lіga-zakon.com.ua, квітень 2009 року

12. Долгоруков Ю.О. Пофакторний аналіз фінансового стану малого підприємництва в регіоні / Ю.О.Долгоруков, Н.І.Редіна, О.М.Кужман // Фінанси України.-2009.-№ 10.-С.129-138.

13. Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент. –К.:ЦНЛ, -2008.-204с.

14. Дайновський Ю. А. Фінансово-економічний аналіз життєвого циклу підприємства / Ю. А. Дайновський, С. В. Корягіна // Фінанси України. – 2009. – № 10 (95). – С. 66 – 76.

15. Дзюбенко Л.М. Організаційно-економічне забезпечення прибутковості підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Л.М. Дзюбенко. – К., 2007. – 22 с.

16. Жовновач Р.І. Планування діяльності підприємства / Р.І. Жовновач // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 50-53.

17. Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства / Ю.Ю. Журавльова // Фінанси України.-2010.-№ 1.-С.116-120.

18. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (зі змінами і доповненнями) // Спец. додаток „Нова бухгалтерія” до тижневика „Дебет-Кредит”. – 2009. - №1.

19. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” N 283/97-ВР від 22 травня 1997 року // станом змін від від 7 липня 2005 року N 2771-ІV // Законодавчо-довідкова система законодавства України www.lіga-zakon.com.ua, квітень 2011 року

20. Закон України “Про господарські товариства” N1576-XІІ від 19 вересня 1991 року // станом змін від 17 травня 2001 року N 2409-ІІІ // Законодавчо-довідкова система законодавства України www.lіga-zakon.com.ua, квітень 2009 року

21. Заріцький О. Аналіз бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, її вплив на економічне зростання у 2007 році / О. Заріцький, Ю. Харазішвілі // Банківська справа. – 2007. – № 1. – С. 15-21.

22. Іщук С.О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку / С.О. Іщук / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л. : ІРД НАН України, 2011. - 278с.

23. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / О.І. Ковтун– Львів : Вид-во "Новий Світ – 2000". – 2009. – 432 с.

24. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства / Л.А. Костирко / Восточноукраїнський національний ун-т им. Володимира Даля. - Луганськ : Іздання ВНУ им. В. Даля, 2009. — 240с.

25. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О.Кононенко, О. Маханько. – Х.: Фактор, 2008. – 200 с.

26. Лебеда Г.Б. Податкова політика та економічне зростання / Г.Б. Лебеда // Економіка і прогнозування. - 2007. - № 1. - С. 93-101.

27. Москаленко В.П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства / В.П.Москаленко, О.Л.Пластун // Актуальні проблеми економіки. - 2009.-№ 6.-С.180-191.

28. Мартищук В. Фінансовий аналіз як необхідна складова ефективного управління підприємством/ В.Мартищук, А.Дубівка// Наукові записки.- 2009.- №2,вип.12.- С. 89-91.

29. Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичний збірник. - К.: Держкомстат України, 2008 - 361 с.

30. Новицький В.Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання методології / В.Є. Новицький // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 60–73.

31. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : підручник / відп. ред. Г.Н. Климко. – 4-те вид., [перероб. і доп.]. – К. : Вид-во "Знання-Прес", 2008. – 615 с.

32. Опря О.А. Основні економічні проблеми функціонування хлібопекарської галузі // Матеріали всеукраїнської конференції молодих учених економістів-аграрників „Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК” (Київ, 22-23.11.2008). – С. 83 – 86.

33. Опря О. А. Розвиток ринку хлібобулочних виробів : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2009. — 203арк. — Бібліогр.: арк. 165-179.

34. Отенко И.П. Методологічні основи управлення потенціалом підприємства / И.П. Отенко - Х. : ХНЭУ, 2009. - 216 с.

35. Податковий кодекс України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rada.gov.ua/

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс” від (зі змінами і доповненнями) // Спец. додаток „Нова бухгалтерія” до тижневика „Дебет-Кредит”. – 2009. - №1.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000 // Законодавчо-довідкова система законодавства України www.lіga-zakon.com.ua, квітень 2009 року

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000 // Законодавчо-довідкова система законодавства України www.lіga-zakon.com.ua, квітень 2009 року

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати «, Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000 // Законодавчо-довідкова система законодавства України www.lіga-zakon.com.ua, квітень 2009 року

40. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" // Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінфіна України від 14 червня 2000 року N 131) // Законодавчо-довідкова система законодавства України www.lіga-zakon.com.ua, квітень 2006 року

41. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" // Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінфіна України від 14 червня 2000 року N 131) // Законодавчо-довідкова система законодавства України www.lіga-zakon.com.ua, квітень 2006 року

42. Політична економія. Навчальний посібник. За ред. д.с.н., проф. Кривенка К.Т. – К. 2007.

43. Примак Т.О.Економіка підприємства : навч. посіб. /Т.О.Примак. – 3-тє вид., - К. : Вид-во «Вікар», 2006.-219 с.

44. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 квітня 1996 р. N 473 // Законодавчо-довідкова система законодавства України www.lіga-zakon.com.ua, квітень 2010 року

45. Савицька Г.В Економічний аналіз підприємства : навч. посібн. / Г.В. Савицька. – К. : Вид-во «Знання», 2006.- 662 с.

46. Свердан М.М. Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки / М.М. Свердан // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 27–33.

47. Силантьєва Н, Маринченко Л. Інноваційна активність підприємств // Харчова та переробна промисловість. - 2009. - № 7. - С. 4-7.

48. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Н. В. Тарасенко – К. : Алушта, 2007. – 485 с.

49. Фурцев А.Д. Фінансова діяльність підприємства / А.Д. Фурцев // Економіка предприятия.-2008.-№1.-С.56-64.

50. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2009. - 261с.

51. Хмелевський О.В. Механізм управління прибутковістю промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / О.В. Хмелевський. – Хмельницький, 2008. – 22 с.

52. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства. / Хомяков В.І., Бакум І.В. - Черкаси : ЧДТУ, 2008. - 323с.

53. Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємств та її аналіз: Навч. посібник -2-е. вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2011.-300с.

54. Шегда А. В. Економіка підприємства. Підручник /А. В. Шегда, М. П. Нахаба; За ред. д. екон. наук, проф. А. В. Шегди. - К.: Знання, 2009.- 614 с.

ДОДАТКИ

Наши рекомендации