Вимоги до фінансування інвестиційних проектів.

Поряд з проектним фінансуванням одним із джерел фінансування інвестиційних проектів є банківське (позикове) фінансування.

Основний обсяг позикового капіталу надається комерційними банками у вигляді банківських позик. Для фінансування інвестиційних проектів можуть виділятися середньострокові або довгострокові позики. До середньострокових позик відносяться позики, надані на термін від 1 до 5 років.

Позики, надані на термін понад 5 років, відносяться до довгострокових. Процентна ставка щодо інвестора багато в чому визначається терміном позики, а також ризиком, який банк бере на себе Процентна ставка може бути як фіксованою, так і змінною.

Основу процентної ставки становить так звана «базисна ставка», тобто початкова, або відправна величина. Найбільші банки, призначаючи плату за надання кредиту найбільш платоспроможним з числа своїх клієнтів, керуються саме цією відносною величиною.

На провідних зарубіжних фінансових ринках такими є ставки ЛІБОР, ЛИБИД,ФИБОР і ряд інших.

Ставка пропозиції (продавця) ЛИБОР на лондонському міжбанківському ринку депозитів є найважливішим орієнтиром процентних ставок на міжнародному ринку позикових капіталів. Вона щодня розраховується по формулі простої (незваженої) середньої арифметичної з індивідуальних ставок групи провідних лондонських банків. Ставка ЛИБИД є ставкою покупця.

Ставка МИБОР - ставка розміщення. Являє собою середню величину оголошених ставок по міжбанківських кредитах, наданих першокласним банкам.

Ставка МИБИД - оголошена середня ставка залучення кредитних ресурсів.

Ставка МИАКР є середньою фактичною наданою ставкою по міжбанківському кредиту в цю банках.

І хоча ці ставки призначені для короткострокових міжбанківських кредитів, вони, проте, можуть служити орієнтиром і при встановленні процентних ставок при середньостроковому і довгостроковому кредитуванні.

Кредитна лінія - це юридичне оформлення зобов'язання банку або іншої кредитної установи перед позичальником надавати йому протягом визначеного періоду кредити в межах погодженого ліміту. Відкриття кредитної лінії звичайно свідчить про тривале тісне співробітництво кредитора і позичальника, містить ряд переваг для кожного з них. Позичальник одержує можливість точніше оцінювати перспективи розширення своєї діяльності, скоротити накладні витрати і втрати часу пов'язані з веденням переговорів і укладенням кожної окремої кредитної угоди. Банк-кредитор користується аналогічними вигодами, має можливість детальніше ознайомитись з діяльністю позичальника.

Рамкова кредитна лінія відкривається банком для оплати позичальником ряду товарних постачань у межах одного кредитного контракту, реалізованого протягом визначеного періоду наприклад постачання устаткування при здійсненні інвестиційного проекту.

Револьверна кредитна лінія являє собою ряд короткострокових кредитних операцій, що продовжується в межах установленого терміну. При револьверному кредиті процентна ставка трохи вище, ніж ставка по звичайній терміновій позичці.

Лізинг.Під лізингом звичайно розуміють довгострокову оренду машин і устаткування на строк від 3 до 20 років і більше, куплених орендодавцем для орендаря з метою їх виробничого використання при збереженні права власності на них за орендодавцем на весь термін договору.

Залежно від терміну, на який укладається договір оренди, розрізняють три види орендних операцій:

1) короткострокова оренда на термін до 1 року - рейтинг;

2)середньострокова оренда на термін від 1 до 3 років - хайринг;

3)довгострокова оренда від 3 до 20 років і більше - лізинг.

У рамках довгострокової оренди розрізняють два основних види лізингу – фінансовий і операційний.

Фінансовий лізинг- угода, що передбачає виплату протягом періоду своєї дії сум, що покривають повну вартість амортизації устаткування або велику її частину, а також прибуток орендодавця. Після закінчення терміну дії такої угоди орендар може повернути об'єкт оренди орендодавцеві, укласти нову угоду на оренду даного устаткування, купити об'єкт лізингу по залишковій вартості.

Операційний лізинг(з неповною окупністю орендного майна) - угода, термін якої коротше за амортизаційний період устаткування. За умови такого лізингу лізингодавець надає майно у тимчасове користування кілька разів. У цьому випадку обов'язки з технічного обслуговування та ремонту орендних засобів праці бере на себе лізингодавець.

Після завершення терміну дії угоди предмет договору може бути повернутий власнику або знову зданий в оренду.

Форфейтинг. Термін «Форфейтинг» походить від французького слова aforfai - цілком, загальною сумою. Форфейтинг є формою трансформації комерційного кредиту в банківський.

Форфейтинг одержав поширення з початку 60-х років минулого століття у зовнішній торгівлі під впливом посилення конкурентної боротьби між експортерами за ринки збуту продукції. Однак цей вид фінансової операції може бути використаний для здійснення торговельних угод і всередині країни Сутність форфейтинга полягає в такому. Покупець (інвестор), що не володіє в момент укладення контракту необхідною сумою фінансових коштів для оплати згідно з угодою великого об'єкта виписує продавцю комплект векселів, загальна вартість яких дорівнює вартості цього об'єкта з урахуванням відсотків за відстрочку платежу, тобто за наданий комерційний кредит. Терміни платежів по векселях рівномірно розподілені за часом. Звичайно кожен вексель виписується на півроку. Однак термін може бути збільшений і до 1 року.

Продавець обліковує отриманий комплект векселів у банку без права обороту на себе і відразу одержує гроші за реалізований товар. Дане формулювання «без права обороту на себе» звільняє продавця від майнової відповідальності у випадку, якщо банк не зуміє стягнути з векселедавця зазначені у векселях суми. Таким чином, фактично комерційний кредит робить не сам продавець, а банк, який погодився обчислити комплект векселів і весь ризик, що взяв, на себе. Якщо покупець не є першокласним позичальником, то банк, що обчислює векселі, з метою зниження фінансового ризику може зажадати додаткової безумовної гарантії платежу від іншого фінансового інституту по боргових зобов'язаннях, що отримуються. У цьому випадку інвестор (покупець) з метою одержання цих гарантій заставляє свої активи в банку, що гарантує оплату платежів.

Різниця в ступені кредитного ризику по різних категоріях боржників позначається на розмірі дисконтної ставки, по якій боргові зобов'язання обчислюється банком. Кредитування операцій «а- форфе» звичайно носить середньо- або довгостроковий характер - від 1 до 7 років.

Форфейтинг для інвестора є дорогою формою кредитування, оскільки кредит він одержує в кінцевому підсумку через посередника (банки).

Кожна з сторін, що бере участь в угоді, має свої цілі, які визначаються розміром одержуваного доходу і знаходять висвітлення в контракті що укладається.

Наши рекомендации