А) властивість інформації бути зрозумілою для адресата

б) стислість та чіткість викладення інформації

в) її очевидність, яка ґрунтується на її демонстрації

г) наявність відомостей, необхідних і достатніх для прийняття раціонального управлінського рішення

д) немає правильної відповіді

3. Сутність методу фокальних об’єктів:

а) удосконалення об’єкту, що аналізується, за допомогою комплексу запитань

б) проведення дискусії із обговорення ідей вдосконалення об’єкту, що аналізується

в) систематичне дослідження всіх варіантів, що випливають із закономірностей побудови об’єкту, що аналізується

г) перенесення ознак випадково обраних об’єктів на об’єкт, що аналізується

Відповіді: 1-б,2-г,3-в.

II. Множинний вибір. Виберіть кілька правильних відповідей.

4. Вимоги до виявлення альтернатив, що обмежують їх кількість:

а) взаємовиключеність альтернатив

б) відсутність заперечень з боку учасників обговорення

в) однакові умови описання альтернатив

г) витрати на реалізацію альтернатив

5. Основні характеристики класичної теорії прийняття рішень - особа, що приймає рішення:

а) має чітку мету прийняття рішення

б) має неповну інформацію стосовно можливих альтернатив

в) має раціональну систему впорядкування переваг за ступенем їх важливості

г) не здатна передбачити наслідки кожної із можливих альтернатив

д) немає правильної відповіді

6. Етап діагнозу проблеми в процесі прийняття рішення містить наступні підетапи:

а) виявлення та опис проблемної ситуації

б) вибір найкращого варіанту рішення

в) збір інформації щодо проблеми

г) встановлення мети вирішення проблемної ситуації

д) опрацювання критеріїв прийняття рішення

7. Сфери використання ірраціональної моделі прийняття рішень:

а) принципово нові рішення

б) прості, відомі проблеми

в) достатність влади, щоб нав’язати своє рішення

г) необхідність згоди підлеглих виконати прийняте рішення

д) високий рівень довіри між керівником і підлеглими

8. Критерії якості інформаційних матеріалів:

а) об’єктивність

б) економічність

в) комунікативність

г) об’ємність

д) лаконічність

9. Базові поняття поведінкової теорії прийняття рішень:

а) “обмеженої раціональності”

б) “раціональності”

в) “досягнення удоволення”

10. Критерії перевірки альтернатив в процесі їх оцінки:

а) своєчасність

б) відповідність ресурсам організації

в) реалістичність

г) актуальність

д) прийнятність наслідків її реалізації

11. Методи активізації творчого пошуку альтернатив:

а) метод інверсії

б) метод контрольних запитань

в) метод “ідеалізації”

г) метод “мозкового штурму”

д) метод колективного блокноту

е) метод морфологічного аналізу

ж) метод фокальних об’єктів

з) метод аналогії

Відповіді:4-а,в,г; 5-а,б,в,г; 6-а,б,в,г,д; 7-а,б; 8-а,в,г,д;9-б,а;10-а,б,в,г,д; 11-б,г,д,е,ж,з.

III. Упорядкований вибір. Визначте правильну послідовність.

12. Послідовність реалізації етапів раціональної технології прийняття рішень:

а) оцінка ефективності варіантів рішення проблеми

б) прийняття рішення

в) збір інформації про проблему

г) розробка можливих варіантів рішення проблеми

д) визначення проблеми і постановка мети вирішення проблеми

ВІдповіді:12-д,в,г,а,б.

Питання, які виносяться на іспит

1. Визначення поняття «прийняття рішень» в менеджменті. Характеристика сутності класичної, поведінкової, ірраціональної моделей прийняття рішень.

2. Порівняльна характеристика інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень (сутність, основні переваги та недоліки, сфери застосування).

3. Змістовна характеристика основних етапів раціональної технології прийняття рішень (діагноз проблеми, накопичення інформації, опрацювання альтернатив, оцінка альтернатив, прийняття рішень).

4. Послідовність оцінки альтернативних варіантів в процесі прийняття управлінських рішень.

Наши рекомендации