Курстық жұмысты орындау графигі.

Тараулар Тапсыру уақыты, апта %, орындалуы
1. Қозғалтқыштың жылулық есебінің схемасы. 2. Қозғалтқыш цилиндрінің өлшемін және литражын анықтау. 3. Индикаторлы диаграмманың есебі және құрылысы. 4-5
1. Қозғалтқыштың динамикалық есебі. 2 Кривошипті-шатунды механизмге әсер ететін күштердің есебі. 2. Газ қысымының, инерция күшінің және поршеньге әсер ететін жиынтық күшінің жазылған диаграммасын құрастыру 6-7
1. Тангенсалды күш диаграммасын құрастыру. 2. Есептік көрсеткішпен берілген тапсырманы тексеру. 8-13
Курстық жұмысты қорғау

Курстық жұмысты орындауға қойылатын талаптар.

Керек болған жағдайда, бір бетте бестен көп емес, ұқыпты түрде түзетілген түзетулер жіберіледі.

Курстық жұмыстың, титулды бетінен бастап барлық беті нөмірленуі керек. Беттің нөмірі беттің астында, орта бойында нүктесіз жазылады. Титулды бет бірінші бет болып саналғанымен, оған нөмір қойылмайды.

Бөлімдерде, араб цифрларымен белгіленетін реттік нөмір болуы тиіс. Нөмірден кейін және бөлім атауынан кейін нүкте қойылмайды. Бөлім атаулары кіші әріппен абзацтан жазылады. Курстық жұмыстың негізгі структуралық элементтерін (мазмұны,кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, қолданылған әдебиеттер, қосымшалар) жаңа беттен бастаған дұрыс.

Бөлімшелер әр бөлім көлемінде нөмірленуі керек. Нөмір, нүктемен бөлінген бөлімше және бөлім нөмірінен тұрады. Бөлімше атауының бірінші әріпі бас әріппен ал қалған әріптері кіші әріппен жазылады. Тақырыпта сөздер бөлінбей жазылады. Егер тақырып екі сөйлемнен тұратын болса олар нүктемен ажыратылады. Бөлімдер мен бөлімшелер негізгі мәтіннен қосымша интервалды қалдырулар арқылы ерекшеленеді.

Мәтін қысқа да нұсқа, және түрлі түсіндірулерсіз болуы тиіс. Жалпы қабылданған қысқартулар қабылданады, бір параметрдің физикалық бірлігі әрқашан да бірдей болуы керек.

Барша жұмыс көлемінде, барлық формулалар, беттің оң жағынан араб цифрларымен жақшаға алынып, нөмірленуі керек.

Кесте атауын стандарт бойынша орындалады және кестеден кейін, келесі жолда абзацтан, кесте сөзінен соң 1 жазылады. «Кесте» сөзін сол жақ жоғары бұрыштан, бас әріптен бастап жазады. Кесте нөмірінен соң нүкте қойылып,бас әріппен атауы жазылады. Егер мәтінде бір кестеден көп болса, онда барша жұмыс кезінде, араб цифрларымен нөмірлейді. Бөлек графаларды «№ р/н» және «өлшем бірліктерді» кестеге қосуға болмайды және олар тиісті жолда көрсетіледі.

Кестелер мәтінде оларға сілтемелер көрсетілгеннен соң орналастырылады. Мысалы: «Жер жыртуда дефляция жоқ (кесте 1)». Кестені басқа бетке тасымалдаған кезде тақырыпты бірінші бөліміне орналастырады, ал басын қайталайды және сол жақ жоғарынан «кесте 1 жалғасы» деп жазады. Егер сілтеме көрсетуден кейін орын болмаса, кесте толығымен сиюы үшін, оны басқа бетке ауыстырады, қалған бетті келесі мәтінмен толтырады. Кестеден соң түсіндірме, шешімдер немесе дәлелдемелер беріледі.

Иллюстрациялар (графиктер, схемалар және т.б.) суреттер деп аталады және жұмыс барысында нөмірленеді. «Сурет» сөзін және оның атауын төменгі сол жақ бұрышқа бас әріппен жазады. Сурет нөмірінен кейін нүкте қойылып, бас әріппен оның атауы жазылады. Керек болған жағдайда суретке катысты түсіндірме мәтін беріледі.

6. Курстық жұмысты қорғау реті

Курстық жұмыс кафедраға график бойынша, теориялық курстың негізгі бөлімдерін оқығаннан кейін, экзамендік сессия басталмастан екі апта бұрын уақытында тапсырылады. Тексерілгеннен және алдын ала жақсы 60 баллды алғаннан кейін, курстық жұмыс тексеруші оқытушы(рецензия үлгісі Б қосымшасында және максималды 60 балл бағасымен)кіретін комиссия алдында қорғалады. Курстық жұмысты қорғамаған білім алушы, топырақты бонитировкалаудан экзаменге жіберілмейді. Ал қорытынды бағаға(ҚБ) бірінші және екінші жіберу рейтингі(ЖР), 0,6 коэффициентімен курстық жұмыс (КЖ) және 0,4 коэффициентімен қорытынды бақылау (ҚБақ) кіреді.

ҚБ=(ЖР1+ЖР2+КЖ)*0,6:3+ҚБақ*0,4

Қорғауға кеңестер

Жоғары бағаға лайықты жұмыс, мына ережелерге сүйенетін жұмыс болып табылады: нақты, этапты, колоритті негіздегі. Қосымша көмекші болып алдын ала жазылған қорғау сөзі табылады.

Орытынды

Жұмыстың түйіні, мәтінді оқымай-ақ мағынасы түсінікті болуы. Онда қысылған формада, зерттеулерден кейінгі нәтижелерден теоретикалық шешімдер мен сөйлемдер жасау керек.

Жаңа жылу машииналары іштен жану қозғалтқыштары деген атқа ие болды. Бұл қозғалтқыштардың қазіргіден ерекшелігі, оларда цилиндрге қоспа берілуі поршеннің 1/3жүрісі кезінде орындалды және әрі қарай орын ауыстырғанда (қысылуға соқпай) жануға және кеңеюге ауысты. Поршеннің кері жүрісінде цилиндрден газдың шығуы орындалды.

Мұндай қозғалтқыштардың үлкен және органикалық кемшілігі қоспаның қысылуының жоқтығы болды, оның әсері мынадай болды:

1. Отынның көп көлемде жануы, шамамен барлық цилиндр көлемінің ½ не тең, сонымен қатар қабырғада жылу жоғалту және пайдаланылған газдар бірден көбейді. Бұл үлкен суыту жазықтығы қабырғасымен және жану өнімінің кеңеюінің кіші дәрежесімен түсіндірілді, оның нәтижесі қозғалтқыштың үнемділігі болды;

2. Отынның 1 кгс/см2ден аспайтын бастапқы аз қысымымен және поршенге 4 кгс/см2 өте аз максималді қысыммен жануы нәтижесінде қозғалтқыштың қуаты өте төмен болды.

Көрсетілген кемшіліктерден басқа, бұл қозғалтқыштарда, олардың жұмысын қажетті мөлшерде сенімді етпеген салқындату, электрлік ұшқын және қажетті механизмдер мен жүйелер болмады.

Аз қуатқа қарамастан, отынның көп шығыны және басқа да кемшіліктер, рельссіз транспорт машиналарына арналған бұл қозғалтқыштар бу машиналарға қарағанда қол жетімді болды және кең таралды.

Бірақ, қысусыз жұмыс жасаған іштен жану қозғалтқыштарын түбегейлі өзгертіп жетілдіру керектігі жетілді.

Дебиеттер.

1. Бакуревич, Ю.П. Эксплуатация автомобилей зимой / Ю.П. Бакуревич, С.С. Толкачев - М.: Транспорт, 1964.- 215 с.

2. Бакуревич, Ю.П. Толкачев С.С. Эксплуатация автомобилей на Севере / Ю.П. Бакуревич, С.С. Толкачев - М.: Транспорт 1973.-220 с.

3. Двигатели внутреннего сгорания: / В.Н. Луканин[и др.]; под ред. В.Н. Луканина. -М.: Высшая школа 1985.-218 с.

4. Двигатели внутреннего сгорания: учебник для вузов / Хачиян А.С., [и др] ;под.ред. В.Н. Луканина, К.А. Морозова – М.: Высшая школа, 1985.- 412 с.

5. Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей: /А.С. Орлин [и др.] ;подред. А.С. Орлина, М.Г.Круглова. –

М. :Машиностроение, 1983.- 351 с.

6. Двигатели внутреннего сгорания. Системы поршневых и комбинированных двигателей: /С.И Ефимов [и др.] ;под ред. С.И. Ефимова, Н.А. Иващенко. М.- Машиностроение 1985. - 456 с.

7. Ждановский, Н.С. Надежность и долговечность автотракторных двигателей / Н.С. Ждановский, А.В. Николаенко -Л. : Колос 1974.- 223 с.

8. Кожевников, А.П. Устройство для обеспечения работы дизелей в зимний период на летнем топливе / А.П. Кожевников, А.М. Беляев, М.И. Рамазанов, М.А. Мулдашев // Тез.докл.конф.проф.-преп. состава Зап.-Казахст. СХИ по итогам н.-и. работ за 1990 г.- Уральск : Изд-во Зап.-Казахст. с.-х. ин-та, 1992. – С. 90 – 91.

9. Кожевников, А.П.Обоснование применения сезонной регулировки угла опережения впрыска топлива для повышения экономичности и снижения износа двигателя / А.П. Кожевников, Б.М. Махметов, М.И. Рамазанов, М.А. Мулдашев //Тез.докл.XXVII науч.-практ.конф.проф.-преп. состава Зап.-Казахст.СХИ. Уральск : Изд-во Зап.-Казахст. с.-х. ин-та,1993.-С. 143 – 144.

10. Кожевников, А.П. Улучшение эффективных показателей дизелей путем безразборной очистки камеры сгорания от нагара / А.П. Кожевников, Б.М. Махметов, А.М. Беляев, М.А. Мулдашев //Тез.докл.конф. проф.-преп. состава Зап.-Казахст. СХИ по итогам н.-и. работ за 1990 г.-

11. Кожевников, А.П.Результаты исследования работы дизеля Д-240 на частичных нагрузках / А.П. Кожевников, В.Ф. Мун, М.А. Мулдашев // Тез.докл. конф. проф.-преп. состава Зап.-Казахст. СХИ по итогам н.-и. работ за 1990 г. - Уральск : Изд-во Зап.-Казахст. с.-х. ин-та, 1990. – С. 89.

12. Кожевников, А.П.Влияние подогрева свежего заряда дизеля автомобиля КамАЗ / А.П.Кожевников, М.И. Рамазанов, К.Т. Турлыбаев, М.А. Мулдашев // Тез. докл. конф. проф. –преп. состава Зап.-Казахст. СХИ по итогам н.-и. работ за 1990 г.-Уральск : Изд-во Зап.-Казахст. с.-х. ин-та, 1990. – С. 96 – 97.

13. Лосавио, Г.С. Эксплуатация автомобилей при низких температурах / Г.С. Лосавио.- М.: Транспорт 1973. 410 с.

14. Мулдашев, М.А.Влияние различных проб топлива на показатели работы ДВС / М.А.Мулдашев, А.М Беляев // Наука в современных условиях: от идеи до внедрения: материалы междунар.науч.-практ.конф. г.Димитровград, 18 марта 2008 г.– Ульяновск : 2008. – С.8 -10.

15. Мулдашев, М.А. Результаты испытаний дизеля Д-240 на различных сортах топлива / М.А Мулдашев, А.М. Беляев, Ж.А. Сариев //Ресурсо-сберегающие технологии технического сервиса: материалымеждунар.науч.-практ.конф. г. Уфа, 26 – 27 апреля 2007 г.- Уфа.

16. Николаенко, А.В. Повышение эффективности использования тракторных дизелей в сельском хозяйстве / А.В.Николаенко, В.Н.Хватов – Л.: Агропромиздат, 1986. – 191 с.

17. Николаенко, А.В. Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей: учебники и учебные пособия для. с.-х. вузов / А.В. Николаенко. – М.: Колос, 1984. – 335 с.

18. Райков, И.Я. Конструкция автомобильных и тракторных двигателей / И.Я. Райков, Г.Н. Рытвинский. - М.: Высшая школа, 1986. – 352 с

19. Семенов, Н.В. Эксплуатация автомобилей зимой / Н.В. Семенов.- М. : Транспорт, 1969.- 204 с.

20. Тепловые двигатели внутреннего сгорания: справочник / А.Э. Симсон, [ и др.] ; под ред А.Э. Симсона. – М.: Транспорт, 1987.-306 с.

21. Алиев, Б. Тракторлар мен автомобильдер құрылысы: Агроинженерлік мамандық алушы студенттерге арналған / Б. Алиев П. Жүнісбеков – А. : НАЗ-9 ЖШС, 2005. – 260 с

22. Кожевников, А.П. Автотрактор дизельдерін қолайсыз жағдайда пайдалану тиімділігін арттыру: Оқу құралы / А.П. Кожевников. – А. :Полиграфия, 1992. – 119 б. : сурет.

23. Момынбаев, Б. Ауыл шаруашылығы техникалары : инженерлік мамандық алушы студ. Арналған оқулық. Т. ІІ : Тракторлар мен автомобильдер (теориясы) / Б. Момынбаев, Б. Алиев. – Алматы : «НАЗ-9» ЖШС, 2009. -280 б.

24. Момынбаев Б. Ауыл шаруашылығы техникалары : агроинженерлік мамандық алушы студ. Арналған оқулық. Т. І : Тракторлар мен автомобильдер (құрылысы) / Б. Момынбаев, Б. Алиев. –Алматы : «НАЗ-9» ЖШС, 2009. – 288 б.

25. Нұржауов А. Трактордың тарту күші динамикасы мен отын үнемділігі : Оқу құралы / Нұржауов А. – А. : РБК, 1995. – 124 с

ОСЫМША А

Наши рекомендации