Ograve;àïñûðìà. 7 страница

²àðæû ìåíåäæìåíòiíi» æ½ìûñ iñòåóiíå ºàæåòòi æà¹äàéëàð ìûíàëàð áîëûï òàáûëàäû:

¨ æåðãå æ¸íå ¼íäiðiñ º½ðàëäàðûíà æåêå ìåíøiê;

¨ ê¸ñiïêåðëiê ºûçìåòòi» ¼çií-¼çi ºàðæûëàíäûðóû;

¨ íàðûºòûº áà¹à ò¾çó;

¨ å»áåê, òàóàð æ¸iíå êàïèòàë íàðû¹û;

¨ íàðûºòûº çà»äûëûºòàð æ¾éåñiìåí áåêiiëãåí ê¸ñiïîðûí ºûçìåòiíå ìåì-ëåêåòòi» àðàëàñóûí àéºûí ðåãëàìåíòòåó;

¨ нарық заңдылығының бекітілген жүйесі.

5 åñåï.Òîëûº ñåðiêòåñòiê – áið-áiðiíå æåêå ñåíiì àðòºàí çà»äû ½éûìäàðäû» íå-ìåñå æåêå àäàìäàðäû» áiðëåñòiãi, îíäà ºàòûñóøûëàðäû» á¸ðiíå ñåðiêòåñòiêòi» ìiíäåòòåìåëåði áîéûíøà ¼çäåðiíi» áàðëûº ì¾ëêiìåí ûíòûìàºòû æàóàïêåðøiëiê æ¾êòåëåäi. ²àòûñóøûëàðäû» æàðíàëûº ¾ëåñòåði, àëûí¹àí òàáûñòàð ìåí áàñºà äà ê¼çäåð åñåáiíåí º½ðàë¹àí ñåðiêòåñòiê ì¾ëêi îðòຠ¾ëåñòiê ìåíøiê º½ºû¹û íåãiçiíäå îíû» áàðëûº ºàòûñóøûëàûíà òèåñiëi. Çà»äû ½éûì áîëûï òàáûëìàéäû.

Àðàëàñ ñåðiêòåñòiê – áiðíåøå àçàìàòòàðäû» æ¸íå (íåìåñå) çà»äû ½éûì-äàðäû» áiðëåñòiãi, îë áiðëåñêåí øàðóàøûëûº ºûçìåòïåí àéíàëûñó ¾øií îëàðäû» àðàñûíäà¹û øàðò íåãiçiíäå º½ðàëàäû. Ìiíäåòòåìåëåði áîéûíøà ¼çiíi» áàðëûº ì¾ëêiìåí òîëûº ûíòûìàºòà æàóàï áåðåòií òîëûº ¾ëåñêåð-ì¾øåëåð êiðåäi. Çà»äû ½éûì áîëûï òàáûëàäû.

Æàóàïêåðøiëiãi øåêòåëãåí ñåðiêòåñòiê (ÒÎÎ-ÆØÑ) – øàðóàøûëûº ºûç-ìåòòi áiðëåñiï æ¾ðãiçói ¾øií àçàìàòòàðäû» íåìåñå çà»äû ½éûìäàðäû» áiðëåñói. Ñåðiêòåñòiêòi» æàð¹û ºîðû òåê º½ðûëòàéøûëàðäû» ñàëûìäàðû (àêöèÿëàðû) åñåáiíåí ¹àíà º½ðàëàäû. ÆØÑ-òi» àéûðìàøûëû¹û ñåðiêòåñòiêòi» ì¾ëêi æåòêiëiêñiç áîë¹àí æà¹äàéäà ñåðiêòåñòiêêå ºàòûñóøûëàð ìiíäåòòåìåëåði áîéûíøà êðåäèòîðëàðäû» àëäûíäà áàðëûº ºàòûñóøûëàð¹à áiðäåé ì¼ëøåðäå æàóàï áåðåäi.

Àøûº òèïòi àêöèîíåðëiê ºî¹àì – áiðiãiï ê¸ñiïêåðëiê ºûçìåò æàñàó¹à àð-íàë¹àí çà»äû æ¸íå æåêå àäàìäàðäû» áiðiãói, êàïèòàëû àêöèÿëàðäû øû¹àðó æ¸íå ñàòó æîëûìåí ê¼ïòåãåí æåêå êàïèòàëäàðäû» áiðiãóiíi» í¸òèæåñiíäå ò¾çiëåòií æàð¹û ºîðû áàð, òàáûñû àêöèîíåðëåð àðàñûíäà äèâèäåíäòåð ò¾ðiíäå á¼ëiíåäi. ²î¹àìíû» ¸ðáið ì¾øåñiíi» æàóàïêåðøiëiãi àêöèÿíû» º½íûìåí øåêòåëãåí.

´íäiðiñòiê êîîïåðàòèâ – á½ë æåêå àäàìäàðäû» ì¾øåëiêòi» íåãiçiíäå ¼çäåðiíi» áiðëåñêåí ê¸ñiïêåðëiê ºûçìåòií ì¾ëiêòåðií ºîñó àðºûëû æ¾ðãiçó ¾øií ¼ç åðiêòåðiìåí áiðiãói. ´íäiðiñòiê êîîïåðàòèâ ì¾øåëåði îíû» ìiíäåòòåði áîéûíøà æàëïû ì¾ëiêêå, àë æåòêiëiêñiç áîë¹àí æà¹äàéäà ¼çäåðiíi» æåêå ì¾ëêiìåí æàóàïêåðøiëiê åòåäi. Êîîïåðàòèâòi» ì¾ëêi îíû» ì¾øåëåðiíi» ì¾ëiêòåði, àëûí¹àí òàáûñ æ¸íå áàñºà äà çà»äû òàáûñ ê¼çäåðiíi» åñåáiíåí ò¾çiëåäi. ´çäåðiíi» áàñòàïºû (æàð¹û-óñòàâíûé) ìiíäåòòåðií æ¾çåãå àñûðó ¾øií êîîïåðàòèâ øàðòòû» íåãiçiíäå çà»äû æ¸íå æåêå àäàìäàðäû» ì¾ëiêòåðií ºîëäàíó¹à º½ºû áàð.

ʸñiïîðûí-àðåíäàòîð æàë¹à àëûí¹àí ì¾ëiêòi êîìïëåêñòi» íåãiçiíäå ê¸-ñiïêåðëiê ºûçìåòòi æ¾çåãå ìàñûðàäû. ̾ëiêòi æàë¹à àëó – á½ë çà»äû ½éûì áîëûï òàáûëàòûí ê¸ñiïîðûíäàðäû», ñîíûìåí áiðãå îëàðäû» º½ðûëûìäûº áiðëiêòåði ìåí á¼ëiìøåëåðiíi» øàðò íåãiçiíäå ì¾ëiêòi ºîëäàíóû, èãåðói, åãåð á½ë ¼íäiðiñòiê ïðîöåñòi á½çáàéòûí áîëñà.

Øàðóàøûëûº áiðëåñòiê – ê¸ñiïîðûíäàðäû», ¼íäiðiñòiê æ¸íå ºàðæû ì¾ìêií-äiêòåðií êå»åéòó ìàºñàòûìåí ñàëàëûº, òåððèòîðèÿëûº íåìåñå áàñºàëàé ïðèíöèï áîéûíøà øàðòòû» íåãiçiíäå º½ðûëàòûí ½éûì. Á½¹àí îäàºòàð, àññîöèàöèÿëàð, êîíöåðí, ñàëààðàëûº, ðåãèîíàëüäû æ¸íå áàñºà áiðëåñòiêòåð (ìèíèñòðëiêòåð, âåäîìîñòâàëàð æ¸íå ò.á.) êiðåäi.

6 åñåï.Ëèçèíã - ¾ø æûëäàí ê¼ï óàºûòºà áåðiëåòií ½çຠìåðçiìäi æàëãåðëiê, õàé-ðèíã – áiði æûëäàí ¾ø æûë¹à äåéiíãi óàºûòºà áåðiëåòií îðòàøà ìåðçiìäiê æàëãåð-ëiê, ðåíòèíã – áið æûë¹à äåéiíãi óàºûòºà áåðiëåòií ºûñºà ìåðçiìäi æàëãåðëiê. Õàéðèíã æ¸íå ðåíòèíãòå æàë¹à áåðiëåòií ì¾ëiêêå ìåíøiê º½ºûí áåðó ºàðàñòûðûëìàéäû. ̽íäàé áåðó º½ºû òåê ëèçèíãòå áàð.

Вариант1

1. «Менеджмен» басқару ұғымына түсініктеме беріңіз .

2. Қаржы менеджменттінің мақсаты

Вариант2

1.Бизнесті басқару.

2. Қаржы менеджменттінің міндеті

Вариант3

1. Басқару сатылары.

2. Қаржы менеджменттінің функциялары.

Вариант4

1. Институциональды басқару деңгейі.

2. Èíâåñòèöèÿëûº øåøiìäåð ºûñºà ìåðçiìäiê æ¸íå ½çຠìåðçiìäiк

Вариант5

1. Управленческий басқару деңгейі.

2. Басқару есебі.

Вариант 6

1. Басқарудың техникалық деңгейі.

2. ²àðæû ìåíåäæìåíòiíi» ¼íäiðiñòiê (øû¹àðó – âîñïðîèçâîäñòâî) ôóíêöèÿñû

Вариант 7

1. Қаржы менеджментті.

2.Қаржы менеджменттінің функцияларын бөлу

Вариант 8

1. Қаржы менеджменттінің міндеті.

2. Қаржы менеджменттінің басқару функциясы.

Вариант 9

1. Қаржы менеджменттінің тәсілдері.

2.Табыс факторлары .

Вариант10

1.Бизнесті басқару.

2. Қаржы менеджменттінің функциялары.

Наши рекомендации