Розділ 6. Експертна діагностика фінансово-господарського

К О Н С П Е К Т

ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ

КОНТРОЛІНГ*

ВИКЛАДАЧ

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

ЗАГОРУДЬКО В.Л.

Дніпро 2016
К О Н С П Е К Т ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ КОНТРОЛІНГ

ЗМІСТ

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розділ 1. Поняття про контролінг, його суть і значення. . . . . . . .
1.1. Поняття про контролінг та його сутність . . . . . . . . . . . . .
1.2. Виникнення і розвиток контролінгу . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Предмет і методи контролінгу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Мета і завдання контролінгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Функції служби контролінгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6. Місце контролінгу в системі управління підприємством 35

1.7. Система контролінгу і сучасний бізнес . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.8. Види контролінгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.9. Доцільність та необхідність застосування контролінгу у

діяльності вітчизняних підприємств та передумови його за-

провадження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Розділ 2. Характеристика об’єктів контролінгу. . . . . . . . . . . . . . 50

2.1. Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.2. Класифікація витрат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.3. Собівартість продукції та її види. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.4. Формування витрат за місцями виникнення, центрами

витрат та центрами відповідальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Розділ 3. Організація управлінського обліку в системі контро-

лінгу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.1. Управлінський облік як вихідний елемент системи кон-

тролінгу і його завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.2. Методи управлінського обліку, їх характеристика та

оцінка для вирішення завдань контролінгу . . . . . . . . . . . . . . . 89

3.3. Система «стандарт-кост», її характеристика і сфера за-

стосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

3.4. Організація обліку витрат і результатів діяльності в си-

стемі «директ-костинг» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

3.5. Облік повних витрат і облік сум покриття та їх застосу-

вання в контролінгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Розділ 4. Система планування та бюджетування на підприємстві151

4.1. Планування, його цілі, види та застосування в контро-

лінгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

4.2. Бюджетування як інструмент оперативного контролін-

гу, його переваги і недоліки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

4.3. Види бюджетів, їх характеристика і сфера застосування 165

4.4. Методика складання бюджетів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

4.5. Поняття стандартів, їх види і зв’язок з бюджетами. . . . . . 186

4.6. Вплив факторів на відхилення стандартних витрат . . . . . 188

Розділ 5. Методичний інструментарій оперативного контролінгу193

5.1. Економічний аналіз як база прийняття управлінських

рішень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

5.2. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяль-

ності центрів відповідальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

5.3. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від

планових. Класифікація відхилень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

5.4. Методи оперативного контролінгу та їх характеристика 214

5.5. Методи диференціації витрат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

5.6. Модель «витрати — обсяг — прибуток» та аналіз їх

взаємозв’язку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

5.7. Поняття та методика проведення АВС-аналізу, аналізу об-

сягу замовлень та аналізу «вузьких місць» на підприємстві 261

Розділ 6. Експертна діагностика фінансово-господарського

стану підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

6.1. Зміст, цілі і завдання експертної діагностики фінансо-

во — господарського стану підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . 268

6.2. Методи стратегічної діагностики і їх характеристика 271

6.3. Методи оперативної діагностики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Розділ 7. Контролінг інвестиційних проектів. . . . . . . . . . . . . . . . 307

7.1. Поняття про контролінг інвестиційних проектів, його

мета і завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

7.2. Принципи, функції та види контролінгу інвестиційних

проектів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

7.3. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу 312

7.4. Процес створення системи контролінгу інвестицій та

його етапи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

7.5. Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів 359

Розділ 8. Організаційно-методичні основи формування та фу-

нкціонування системи контролінгу на підприємстві. . . . . 363

8.1. Організаційна структура управління підприємством

(фірмою). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

8.2. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

8.3. Варіанти організації служби контролінгу . . . . . . . . . . . . . 373

8.4. Основні передумов концепції контролінгу . . . . . . . . . . . . 377

8.5. Структура служби контролінгу на підприємстві . . . . . . . . 381

8.6. Контролер-стратег корпорації, його функції та

обов’язки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

8.7. Інформація в системі контролінгу та вимоги до неї . . . . . 393

8.8. Організація впровадження системи контролінгу на під-

приємстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Розділ 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рі-

шень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

9.1. Управлінські рішення та їх класифікація . . . . . . . . . . . . . 433

9.2. Характеристика підходів до прийняття управлінських

рішень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

9.3. Фактори, що впливають на прийняття управлінських

рішень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

9.4. Критерії прийняття управлінських рішень та вимоги до

них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

9.5. Вибір управлінських рішень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

9.6.Зарубіжний та вітчизняний досвід прийняття і забезпе-

чення реалізації управлінських рішень . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань . . . . . . . . . . . 503

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

ВСТУП

Діяльність підприємств і організацій в умовах ринкової еко- номіки вимагає нових підходів до управління: на перший план висуваються економічні, ринкові критерії ефективності, підви- щуються вимоги до гнучкості управління. Економічне середови- ще зараз вкрай нестабільне. Науково-технічний прогрес і динамі- ка зовнішнього середовища змушують сучасні підприємства перетворюватись у все більш складні системи. Для забезпечення керованості таких систем необхідні нові методи, які відповідають складності внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємств та організацій.

Сьогодні відбувається цілком об’єктивний процес зростання ролі і значення таких функцій управління, як облік, аналіз, пла- нування і контроль, з одночасним переосмисленням їх завдань, наповненням новим змістом. У зв’язку з цим особливо актуаль-

ним для теорії і практики вітчизняного управління є досвід країн з ринковою економікою.

Новим явищем в управлінні стала поява контролінгу як функ- ціонально відокремленого напрямку економічної роботи на під- приємстві, пов’язаного з реалізацією фінансово-економічної ко- ментуючої функції в менеджменті, що забезпечує прийняття

оперативних і стратегічних управлінських рішень.

Координуючи, інтегруючи і направляючи діяльність всієї сис-

теми управління підприємством на досягнення поставлених ці-

лей, контролінг виконує функцію управління підприємством чи

організацією і є одночасно синтезом планування, обліку, контро-

лю, економічного аналізу, організації інформаційних потоків і

багато іншого.

Посідаючи особливе місце в системі управління підприємст-

вом, контролінг здійснює інформаційне забезпечення прийняття

рішень з метою оптимального використання наявних можливос-

тей, об’єктивної оцінки сильних і слабких сторін підприємства

(організації), а також з метою запобігання кризових ситуацій і

навіть банкрутства.

*Підготовлено за літературою:Давидович I. Є. Контролінг: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 552 с.

Контролiнг як інформаційна система досить обширно реалізу- ється зарубіжними підприємствами і приносить вагомі результа- ти. Щодо управління економікою вітчизняних підприємств і ор- ганізацій, то дана система поки що не знаходить належного застосування внаслідок того, що потреба у ній досить часто пере- важає над наявністю відповідних знань у цій сфері. Внаслідок цього вирішення проблем, пов’язаних з організацією і методикою побудови системи контролінгу, сприятиме підвищенню якості менеджменту, і, як наслідок, забезпеченню стабільного розвитку бізнесу підприємства чи організації.

Метою дисципліни «Контролiнг» є створення необхідних умов для підвищення професійної майстерності суб’єктів підпри- ємництва в управлінні ресурсами підприємства (організації) в умовах нестабільності як внутрішніх (обсяги виробництва, забор- гованість по заробітній платі, неповне використання виробничих

потужностей, пошук надійних партнерів і постачальників), так і зовнішніх (інтернаціоналізація економіки, загострення конкурен- ції на внутрішньому і світовому ринках тощо) факторів. Сучас- ним менеджерам необхідне комплексне бачення системи управ- ління і, зокрема, такого важливого її блоку, як формування інформації про затрати і ресурси організації чи підприємства з

метою вироблення альтернативних варіантів різного роду управ- лінських рішень і в першу чергу з оптимізації прибутку, компле- ксного використання наявних ресурсів, формування оптимальної виробничої програми тощо.

Студенти вищих навчальних закладів економічного профілю,

які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій» пови-

нні вміти систематизувати знання з концептуальних основ управ-

ління сучасним підприємством на основі інтегрування, координу-

вання та спрямування діяльності різних служб і підрозділів

підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Знання даної дисципліни дасть змогу менеджерам різних рів-

нів управління познайомитись і розібратися з питаннями органі-

заційно-методичної побудови системи контролінгу на вітчизня-

них підприємствах (в організаціях).

Наши рекомендации