Предмет та об’єкт дослідження.

Об’єкт–уся сукупність зв’язків, відношень різних аспектів теорії та практики проблеми, яка є джерелом інформації, необхідної для дослідника (галузь, сфера, інститут тощо).

Наприклад, у землевпорядкуванні об’єктом дослідження може бути земельний фонд, система землекористувань, процес використання та охорони земельних ресурсів, земельні відносини тощо.

Предмет – це тільки ті суттєві зв’язки та відносини, які підлягають безпосередньому вивченню в певній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження (наприклад, правові механізми державного управління використанням земельних ресурсів, процес виникнення права власності на землю тощо).

Предмет дослідження вужчий, ніж об'єкт і є частиною, стороною, елементом, одним з аспектів об'єкта. Наприклад, об'єктом дослідження можуть бути земельні відносини, а предметом дослідження – лише механізми державного управління (частина цього процесу). Поняття «об'єкт» і «предмет» є відносними: у ролі об'єкта, наприклад, може виступати соціальна робота як складова соціальної політики України, а предмета – лише механізми державного регулювання соціальної роботи як організаційно-ресурсний чинник реалізації державної політики України в соціальній сфері. Тому дослідник має чітко визначити, що в його дослідженні є об'єктом, а що – предметом. При цьому об'єкт не може бути безмежно широким: це має бути об'єктивно реальне середовище, яке включає в себе предмет як найважливіший елемент, котрий підлягає вивченню в безпосередньому взаємозв'язку з іншими складовими конкретного об'єкта і його можна однозначно зрозуміти лише в ході зіставлення з іншими складовими об'єкта. Предмет дослідження має конкретизуватися в меті й завданнях, які виступають безпосередніми характеристиками науково-дослідної діяльності.

Методи дослідження.Для реалізації мети та завдань дослідження використовується комплекс методів: метод системного аналізу – для узагальнення наукових концепцій, визначення точок зору провідних вітчизняних і зарубіжних учених щодо проблем землевпорядної сфери; математичний та порівняльний методи – для дослідження та узагальнення діяльності органів управління земельними ресурсами; методи статистичного аналізу – для дослідження динаміки, структури й ефективності функціонування сфери регулювання земельних відносин; програмно-цільовий, порівняльно-правовий методи, моделювання та узагальнення – для формулювання рекомендацій і пропозицій щодо визначення напрямів державної політики у сфері землеустрою та земельного кадастру.

Апробація результатів дослідження.Основні висновки, положення та результати магістерського дослідження можуть проходити апробацію шляхом доповідей на науково-практичних конференціях та семінарах.

Публікації за темою роботи.За темою дослідження студент опубліковує наукові праці в наукових виданнях. Це можуть бути статті та тези доповідей на конференціях та семінарах.

3.2.7. Перший розділобсягом 25–30 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох підрозділах, повинен містити:

- виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання дипломної (магістерської) роботи;

- аналіз законодавчої та нормативно-правової основи, що регулюють розгляд питань, які розкриваються в дипломній (магістерській) роботі;

- визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню.

Теоретична сторона проблеми, наведеної в першому розділі, повинна продемонструвати рівень знань студента, його ерудицію в галузі знань «Геодезія та землеустрій» і стати інструментом для розв’язання поставлених у роботі завдань.

3.2.7. Другий розділ дипломної (магістерської) роботи передбачає опис процесу надання, відведення, вилучення земельної ділянки та інших видів землевпорядних робіт, які передбачено темою дипломної (магістерської) роботи, та складання землевпорядної документації, що супроводжує землевпорядний процес. При детальному розгляді питань, що передбачені планом другого розділу, необхідно посилатися на додатки, якими є матеріали розробленої студентом документації із землеустрою.

Структура та зміст другого розділу повинні мати аналітичний характер і залежать від специфіки дипломної (магістерської) роботи. Особливо цінним у цій частині роботи є описання землевпорядного процесу з практичної точки зору. Орієнтовний обсяг другого розділу – 25–30 сторінок комп’ютерного тексту.

3.2.8. У третьому розділі розглядаються проектні пропозиції та заходи для досягнення цілей згідно з темою дипломної (магістерської) роботи. Так, наприклад, кінцевою метою надання земельної ділянки у власність є отримання власником чи користувачем документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, і його реєстрація. Обсяг третього розділу має становити орієнтовно 25–30 сторінок комп’ютерного тексту.

Кожен розділ необхідно завершувати лаконічними висновками, що логічно узагальнюють викладене в тексті дослідження: «Отже, ...», «Аналіз літератури дав нам змогу зробити такі висновки...».

3.2.9. Висновки є завершальним етапом виконання студентом дипломної (магістерської) роботи. Вони повинні містити:

- короткі підсумки за результатами наукового дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження;

- перелік заходів, які були виконані для досягнення кінцевої мети, що передбачена при написанні дипломної роботи;

- отримані якісні та кількісні показники.

Крім загальних висновків, при написанні магістерської роботи висновки формуються до кожного розділу і виділяються в окремий пункт.

Список використаних джерел складається студентом як результат перегляду наукового апарату, який виступив методологічною, спеціальною теоретичною і методичною опорою при написанні роботи. До списку використаних джерел включаються лише ті праці та джерела, на які робилися посилання чи які використовувалися в роботі.

Кількість використаних наукових джерел у переліку має становити не менше ніж 40 одиниць для написання дипломної роботи, та не менше ніж 65 – для магістерської роботи.

Додатки до дипломної (магістерської) роботи передбачають таблиці, схеми, малюнки, зразки управлінських документів (заяви, рішення органів місцевого самоврядування, висновки погоджувальних організацій, розпорядчих документів тощо), планово-картографічні матеріали тощо. Вони розміщуються в кінці роботи після списку використаних джерел.

3.3. Загальний обсяг дипломної роботи не повинен бути меншим за 90 сторінок, а магістерської – не меншим ніж 100 сторінок комп’ютерного набору, включаючи бібліографію. У загальний обсяг не входять додатки.

Наши рекомендации