ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ “Економетрія” 3 курс 6 семестр

1. Природа економетрії. Роль економетричних досліджень в економіці.

2. Об’єкт, предмет, цілі, завдання та структура курсу.

3. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів.

4. Основні характеристики економічної системи як об’єкта моделювання.

5. Поняття моделі. Математична модель, основні етапи процесу моделювання.

6. Класифікація економіко-математичних моделей.

7. Суть і методологічні основи економетричного моделювання.

8. Статистична база економетричних моделей.

9. Змінні та рівняння в економетричних моделях.

10. Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ.

11. Загальний вигляд лінійної економетричної моделі, її структура та етапи побудови.

12. Специфікація моделі.

13. Передумова застосування методу найменших квадратів (1 МНК).

14. Властивості оцінок, їх характеристика.

15. Коректність побудови екон.. моделі та перевірка значущості оцінок параметрів моделі в цілому.

16. Статистичні критерії перевірки значущості. Стандартні похибки та надійність прогнозу.

17. Стандартизована економетрична лінійна модель.

18. Поняття коефіцієнтів, їх визначення й застосування в економетричному аналізі.

19. Поняття мультиколінарності, ії вплив на оценкі параметрів моделі .

20. Методи визначання мультиколінарності та способи ії усунення .

21. Метод Феррара – Глобера .

22. Поняття гомо – і гетероскедастичності.

23. Вплив гетероскедастичності на властивості оцінок параметрів .

24. Природа й наслідки автокореляції .

25. Методи визначання автокореляції.

26. Автокореляційні функції (корелограми). Визначання корелограм для різних тіпив економет. процесів : стаціонарного , нестаціонарного ,випадкового , з чергуванням зростання і спаду .

27. Авторегресійні моделі .

28. Методи оцінки параметрів : Ейткена , перетворення вхідної інформації , Кочрена – Оркетта .

29. Багатофакторні лінійні економетрічні моделі динаміки та особливості їх побудови.

30. Поняття лага та лагових змінних .

31. Моделі розподіленого лага .

32. Взаємна кореляційна функція.

33. Лаги залежної і незалежних змінних . Методи оцінювання параметрів за схемою Койко , адаптивних сподівань часткового коригування .

34. Приклади автокореляційних моделей , Прогноз .

35. Системи одночасних структурних рівнянь . Приклади систем одночасних рівнянь на макрорівні

36. Поняття ідентифікації .

37. Строга ідентифікована , недоінтифікована й надідентифікована системи рівнянь .

38. Проблема оцінки параметрів системи , загальна характеристика методів .

39. Непрямий метод оцінки параметрів строго індефікованої системи рівнянь .

40. Розрахунок параметрів системи еконмет. рівнянь попиту і пропонування непрямим методом найменших квадратів .

41. Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК-оцінка ) оцінки параметрів надідентифікованих систем одночасних рівнянь , узагальнений алгоритм методу .

42. Двокроковий метод найменших квадратів і головних компонентів . Сфера застосування їх в економетричних дослідженнях .

43. Рекурсівні системи одночасних рівнянь , їх характеристика , можливість застосування МНК-оцінки для розрахунку параметрів рекурсивних систем . Приклади макромоделей .Прогнози .

44. Поняття про шкали вимірювання . Частотний аналіз .

45. Критерії визначення незалежності показників .

46. Квадрат Гудмана – Крускала . Покроковий частотний аналіз .

47. Дог – лінійне моделювання . Блочний кластер і його використання для індефікації латентних структур .

Варіанти контрольної роботи з дисципліни “Економетрія”.

Номер завдання контрольної роботи студент визначає за першою літерою свого прізвища : (див. Табл..)

Номер завдання Перша літера прізвища студентів
А Б В Г Д Е Э Ж З І К Л М Н
І 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.2 1.4 1.6 1.8
ІІ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2.1 2.3 2.5
Номер завдання Перша літера прізвища студентів
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
І 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
ІІ 2.7 2.9 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1

Завдання І.

Необхідно:

1. Побудувати лінійно економічну модель, яка описує залежність між рівнем рентабельності (у) та фондовіддачею (х).

2. Обчислити рівень рентабельності за побудованою моделлю для значень факторів наведених в таблиці, порівняти їх з фактичними, обчисливши значення залишків.

1.0 1.1 1.2 1.3

Рівень рентабе льності Фондо віддача
39,4 1,24
23,2 0,63
37,2 1,18
35,1 1,12
0,44
37,9 1,19
20,1 0,48
23,4 0,65
13,4 0,26
24,8 0,75
Рівень рентабе льності Фондо віддача
24,7 5,46
24,9 5,53
32,1 7,05
37,1 7,29
36,9 7,4
33,4 7,1
31,1 6,25
39,3 8,64
24,8 5,18
1,81
Рівень рентабе льності Фондо віддача
9,2 1,25
14,7 2,23
10,3 1,71
1,64
9,9 1,38
9,1 1,18
9,8 1,44
6,4 1,17
1,72
11,8 2,21
Рівень рентабе льності Фондо віддача
20,1 1,08
12,9 1,05
0,99
11,7 1,02
17,9 0,98
16,8 1,04
15,6 1,03
14,3 1,1
18,1 1,03
17,8 0,89

1.4 1.5 1.6 1.7

Рівень рентабе льності Фондо віддача
12,3 33,4
14,7 29,1
10,9 25,3
16,1 27,1
22,3 43,3
21,1 47,2
24,3 49,3
13,3 35,7
27,6 45,8
28,3 43,4
Рівень рентабе льності Фондо віддача
10,7 38,9
11,3 33,3
12,2 37,7
12,4 31,1
10,9 29,4
11,3 37,2
11,1 35,6
34,1
6,8 22,8
7,1 21,7
Рівень рентабе льності Фондо віддача
20,0 1,05
12,8 1,02
17,9 0,96
11,6 0,99
16,7 1,01
15,5 1,00
18,0 1,07
17,7 0,86
12,9 0,75
14,1 0,96
Рівень рентабе льності Фондо віддача
12,1 33,1
14,5 29,0
10,7 25,2
15,9 27,0
22,1 43,2
19,9 47,1
24,2 49,2
13,1 35,6
27,4 45,7
28,1 43,3

1.8 1.9

Рівень рентабе льності Фондо віддача
24,4 5,43
24,6 5,5
31,8 7,02
36,8 7,27
36,6 7,38
33,1 7,08
30,8 6,23
39,0 8,62
24,5 5,16
19,7 1,79
Рівень рентабе льності Фондо віддача
10,2 38,4
10,8 32,8
11,7 37,2
11,9 30,6
10,4 28,9
10,8 36,7
10,6 35,1
13,5 33,6
6,3 22,3
6,6 21,2

Завдання ІІ.

Використовуючи сукупність спостережень обсягів випуску продукції (у), трудових ресурсів (х1) та виробничих фондів (х2), для виробничої функції вигляду у = а0 + а1х1 + а2х2 + L необхідно:

1. знайти оцінку параметрів цієї моделі;

2. розрахувати коефіцієнт детермінації, множний коефіцієнт кореляції, F – статистику;

3. визначити показники, які характеризують ефективність використання двох видів ресурсів;

4. Спрогнозувати обсяг виробництва для одинадцятого підприємства.(зробити точковий та інтегральний прогноз).

Номер підприємства У     Х1   Х2
 
         

2.0 2.1 2.2 2.3

Номер підприємства У     Х1   Х2
 
         
Номер підприємства У     Х1   Х2
 
         
Номер підприємства У     Х1   Х2
 
Номер підприємства У     Х1   Х2
 
         

2.4 2.5 2.6 2.7

Номер підприємства У     Х1   Х2
 
         
Номер підприємства У     Х1   Х2
 
         
Номер підприємства У     Х1   Х2
 

2.8 2.9

Номер підприємства У     Х1   Х2
 
         
Номер підприємства У     Х1   Х2
 
         

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»

1. Значення маркетингової діяльності в підприємницькій діяльності.

2. Еволюція концепцій маркетингу.

3. Організація та здійснення маркетингових досліджень.

4. Маркетингова інформаційна система і комплексне дослідження ринку.

5. Концепція життєвого циклу товару.

6. Сегментація ринку та позиціювання товару.

7. Аналіз конкурентного середовища в системі маркетингу.

8. Маркетингові дії залежно від етапів життєвого циклу товару.

9. Аналіз маркетингового зовнішнього середовища підприємства. 10.Прогнозування попиту на підприємстві.

11. Організаційні структури маркетингу.

12.Формування маркетингової товарної політики фірми.

13.Маркетингові стратегії ціноутворення.

14.Попит і види маркетингу за видами попиту.

15.Формування маркетингової цінової політики фірми.

16.Організація комунікативних процесів у системі маркетингу.

17.Види реклами та їх ефективність.

18.Маркетингова діяльність у мережі Інтернет.

19.Поняття "товарна марка", просування товарної марки.

20.Рекламна кампанія та особливості її проведення.

21.Вибір каналів розподілу товарів.

22.Вертикальні маркетингові системи та особливості їх формування.

23.Аналіз конкурентоспроможності товару.

24.Характерні риси послуги, маркетинг послуг.

25.Основні принципи, види, типи і форми маркетингової діяльності.

26.Роль паблік рилейшнз (пропаганди) у просуванні товару.

27.Основні засоби маркетингових комунікацій.

28.Сутність, завдання та функції посередницької діяльності.

29.Види стимулювання збуту.

30.Маркетинговий контроль та його показники


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ “Економетрія” 3 курс 6 семестр - student2.ru


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ “Економетрія” 3 курс 6 семестр - student2.ru


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ “Економетрія” 3 курс 6 семестр - student2.ru


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ “Економетрія” 3 курс 6 семестр - student2.ru

Питання

до іспиту з дисципліни “Гроші та кредит”

 1. Гроші та кредит в системі наук.
 2. Сутність грошей і кредиту.
 3. Споживацька вартість грошей, вартість грошей, ліквідність грошей.
 4. Функції грошей.
 5. Закон грошового звороту. Управління обміну (Формула Фішера).
 6. Поняття грошової системи.
 7. Елементи грошової системи.
 8. Види грошових знаків.
 9. Основні складові ринку грошей.
 10. Види грошових систем в залежності від виду грошей.
 11. Попит і пропозиція на ринку грошей.
 12. Встановлення рівноваги і наслідки зміни попиту і пропозиції.
 13. Характеристика ринку цінних паперів.
 14. Види цінних паперів.
 15. Сутність кредитних відносин.
 16. Джерела коштів позичкового фонду.
 17. Визначення рентабельності власних ресурсів з обліком фінансового важеля.
 18. Функції кредиту.
 19. Форми і види кредиту.
 20. Форми безготівкових розрахунків.
 21. Нараховані і безготівкові розрахунки. Проведення касових операцій.
 22. Розрахунки платіжними дорученнями і платіжними вимогами-дорученнями.
 23. Розрахунки чеками і акредитивами.
 24. Вексельна форми розрахунків.
 25. Види банківського кредиту та їх характеристика.
 26. Умови і порядок отримання банківського кредиту.
 27. Комерційне і лізингове кредитування підприємств.
 28. Сутність і види сучасної інфляції.
 29. Валюта і валютний курс. Вплив на валютний курс.
 30. Структура банківської системи.
 31. Активні і пасивні банківські операції.
 32. Організація не банківських кредитно-фінансових установ.
 33. Контроль за банківською діяльністю зі сторони НБУ. Види контролю.
 34. Напрямки аналізу підприємства – позичальника з метою оцінки його платоспроможності.
 35. Види банківського обслуговування підприємства.
 36. Оцінка ліквідності і платоспроможності комерційного банку.
 37. Форми і методи антиінфляційної політики.
 38. Види валютних курсів.
 39. Вплив на валютний курс.
 40. Види грошового обігу.
 41. Гроші як засіб платежу і як засіб накопичення.
 42. Покупна здатність грошей.
 43. Класифікація цінних паперів за ознаками.
 44. Характеристика торгівців цінними паперами: фондові біржі, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди.
 45. Сутність і функції державного кредиту.
 46. Комерційні банки та їх операції.
 47. Грошова маса і швидкість обігу грошей.
 48. Сутність і функції грошей.
 49. Центральний банк та його операції.
 50. Форми безготівкових розрахунків.
 51. Вексельна форма розрахунків підприємства.
 52. Види грошових знаків.
 53. Споживацька вартість грошей і споживацька спроможність грошей.
 54. Умови і порядок отримання кредиту.
 55. Гроші як міра вартості і засіб платежу.
 56. Економічні моделі як головний інструментарій теоретичної економіки.
 57. Світові гроші.
 58. Вплив на валютний курс.
 59. Форми і види кредиту.
 60. Джерела коштів позичкового фонду.

Питання щодо заліку з дисципліни «Національна економіка»

Наши рекомендации