Заняття 13. заробітна плата

Мета заняття – засвоїти сучасні методики планування фонду оплати праці на підприємстві та параметри регулювання заробітної плати в ринкових умовах.

Завдання заняття – набути практичні навички щодо планування розміру фонду оплати праці в залежності від впливу різних факторів; розкрити зміст державного і договірного регулювання заробітної плати.

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Планування фонду оплати праці.

2. Державне і договірне регулювання заробітної плати.

Проблемні запитання:

1. Назвіть економічні та соціальні наслідки існування низької оплати праці в Україні.

2. Які елементи системи державного регулювання заробітної плати є нині найменш дійовими?

Практичні завдання з теоретичним аналізом проблеми:

Задача 1.Місячне завдання дільниці та умови оплати праці подані в табл. 11.

Таблиця 11

Місячне завантаження працівників дільниці та умови оплати праці

Категорії працівників Нормо-години Чисель-ність, осіб Годинна ставка, грн. Місячний оклад, грн.
Основні робітники Допоміжні робітки Керівники і спеціалісти - - - 9,4 7,9 - - -
Службовці МОП - - - -

Додаткова заробітна плата для робітників 30%, для керівників і спеціалістів – 25%, для службовців 15%, для МОП 10%. Середній коефіцієнт виконання норм робітниками 1,2. Кількість робочих днів на місяць 22.

З а в д а н н я:

1) розрахувати загальний місячний ФОП працівників дільниці;

2) обчислити розмір середньомісячної заробітної плати робітника і працівника;

3) пояснити практичне значення розрахунку показників середньої заробітної плати.

Задача 2.Тарифний фонд оплати праці по підприємству заплановано у розмірі 9000 тис. грн. на рік. Крім того передбачено ряд доплат:

- за роботу в нічні зміни – 28 тис. грн.;

- невивільненим бригадирам за керівництво бригадами – 18 тис. грн.;

- за чергові відпустки – 70 тис. грн.;

- за виконання державних обов`язків – 16,5 тис. грн.

З а в д а н н я:

1) розрахувати розмір годинного, денного і річного фондів оплати праці на підприємстві;

2) пояснити принцип, за яким окремі види доплат включаються до складу певного фонду оплати праці.

Задача 3.У базовому періодіфонд оплати праці підприємства становив 1025 тис. грн. при фактичному обсязі реалізації 4765 тис. грн. На плановий рік передбачається підвищення продуктивності праці на 8,2% і середньої заробітної плати на 5%. Плановий обсяг реалізації має становити 4920 тис. грн.

З а в д а н н я:

1) розрахувати плановий норматив заробітної плати;

2) обчислити плановий розмір фонду оплати праці на підприємстві;

3) пояснити принципи формування нормативу заробітної плати.

Задача 4.Планова чисельність робітників підприємства дорівнює 1362 чол., фонд робочого часу одного робітника на рік – 1790 год., середня годинна ставка, яка відповідає середньому розряду виконуваних робіт, - 11,5 грн. Планове виконання норм виробітку становить 107%, доплати до годинного фонду оплати праці – 25%, до денного фонду – 3%, до річного фонду – 12% від тарифного фонду.

З а в д а н н я:

1) розрахувати плановий фонд оплати праці робітників підприємства за елементами виплат;

2) назвати виплати, що входять до складу різних видів ФОП.

Задача 5.Середня заробітна плата робітників підприємства за жовтень місяць року, що передує укладанню колективного договору, становила 940 грн. Середній тарифний розряд робітників того ж підприємства дорівнював 3,5, якому відповідає тарифний коефіцієнт 1,4.

Оптимальна частка тарифу в середній заробітній платі на наступний рік міжгалузевою тарифною угодою встановлена у межах 70 – 75%, а законодавчо визначена мінімальна заробітна плата – 570 грн.

З а в д а н н я:

1) визначити мінімальну заробітну плату на підприємстві, за розміром якої у наступному році будуть встановлюватися порозрядні тарифні ставки;

2) окремо обчислити місячну ставку працівників, які виконують найпростіші роботи і не тарифікуються за розрядами, якщо заробітна плата (оклад) таких працівників по відношенню до базової тарифної ставки на момент проведення розрахунків в Україні становить 93 %;

3) пояснити, які фактори і чому не були враховані при визначені мінімальної заробітної плати.

Виробнича ситуація. Розрахувати плановий ФОП за нормативним методом для окремих категорій ПВП, співставити результати і запропонувати набір заходів щодо більш економному витрачанню коштів на оплату праці. Вихідні дані для розрахунків представлені в табл. 12.

Таблиця 12

Фактичні і звітні показники з праці

Показник Базовий рік Плановий рік
1.Фонд оплати праці ПВП, тис. грн. 89520,0  
2. Відносна економія, тис. грн. 1440,5  
3. Оплата понадурочних робіт і простоїв, тис. грн. 419,0  
4. Чиста продукція, тис.грн. 149200,0
5. Норматив приросту ФОП на 1% росту ЧП - 0,38
6. Приріст продуктивності праці, % (середньорічний приріст за попередній період 3,8%) 5,0 4,4
7. Чисельність робітників-відрядників, осіб: а) фонд робочого часу на 1-го робітника, год. б) планове виконання норм, % в) середній розряд робіт г) доплати в складі годинного фонду до фонду прямої оплати праці, % д) доплати в складі денного фонду оплати праці до годинного, % є) доплати в складі річного фонду оплати праці до денного, %   112,0 4,3   2,6   11,3
8. Чисельність робітників-погодинників, осіб в т.ч. по розрядам: 7-й 6-й 5-й  

Продовження табл. 12

4-й 3-й 2-й а) фонд робочого часу на 1-го робітника, год. б) доплати в складі годинного фонду до фонду прямої оплати праці, % в) доплати в складі денного фонду оплати праці до годинного, % г) доплати в складі річного фонду оплати праці до денного, % - 29,0   3,3   12,6  
9. Чисельність керівників, осіб а) середній місячний посадовий оклад, грн.  
10. Чисельність професіоналів і фахівців, осіб а) середній місячний посадовий оклад, грн.  
11. Чисельність технічних службовців, осіб а) середній місячний оклад, грн.  
12. Середній відсоток втрат робочого часу у зв’язку із захворюваннями, %   2,3

Наши рекомендации