Тестові запитання для підсумкового контролю за модулем 2

151. Дайте назву того, на чому фіксується інформація і за допомогою чого здійснюється зв'язок між інформацією та людиною для прийняття відповідних управлінських рішень, називається:

1)журналом-ордером;

2) меморіальним ордером;

3) носієм первинної інформації;

4) головною книгою.

152. Письмове свідоцтво певної форми і змісту про факт здійснення господарської операції називається:

1)бухгалтерським документом;

2) меморіальним ордером;

3) журналом-ордером;

4) головною книгою.

153. Процес фіксації певної сукупності економічної інформації в документах називається:

1)документуванням господарських операцій;

2) обліковою реєстрацією;

3) подвійним записом;

4) бухгалтерським рахунком.

154. Спосіб суцільного і безперервного спостереження за здійснюваними господарськими операціями називається:

1)документуванням господарських операцій у бухгалтерському обліку;

2) документацією в бухгалтерському обліку;

3) подвійним записом;

4) бухгалтерським рахунком.

155. Найважливіші відомості про певну господарську операцію у бухгалтерському документі називаються:

1) документом;

2) обліковою реєстрацією;

3) журнальною статтею;

4) реквізитом.

156. З наведеного переліку обов'язкових реквізитів для всіх бухгалтерських документів, а саме: назва документа; назва підприємства, від імені якого складений документ; зміст та зміст господарської операції та підстава для неї; вимірники міграції (натуральні і грошові); підписи осіб, відповідальних за здійснення операції та правильне її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка здійснювала господарську операцію, яких реквізитів не названо:

1) населений пункт і поштовий індекс;

2) дата і місце складання документа;

3) поштовий індекс і домашня адреса;

4) прізвище і посади працівників бухгалтерії.

157.За ступенем узагальнення господарських операцій бухгалтерські документи поділяють на:

1) нагромаджувальні і зведені;

2) первинні і зведені;

3) внутрішні і зовнішні;

4) разові і комбіновані.

158. За місцем складання бухгалтерські документи поділяють на:

1) нагромаджувальні і зведені;

2) первинні і зведені;

3) внутрішні і зовнішні;

4) разові і комбіновані.

159. За призначенням бухгалтерські документи поділяють на:

1) нагромаджувальні, первинні, внутрішні, зведені;

2) первинні, зведені, розпорядчі і бухгалтерського оформлення;

3) внутрішні, зовнішні, розпорядчі, виконавчі;

4) розпорядчі, виконавчі, бухгалтерського оформлення і комбіновані.

160. Рух бухгалтерських документів від моменту їх заповнення (складається на певному суб'єктів господарювання і / або одержуються зі сторони) до періоду їх викори­стання для бухгалтерських записів і передачі в архів нази­вається:

1) документообігом;

2) стандартизацією документів;

3) типізацією;

4) уніфікацією.

161. Розробка бланків документів, які б можна було використати для оформлення однорідних операцій у різних галузях народного господарства, називається:

1) документообігом;

2) стандартизацією документів;

3) систематизація

4) уніфікацією.

162. Створення документів, які за своїм змістом і формою можуть бути використані для оформлення широкого кола господарських операцій усіх або багатьох галузей народного господарства, називається:

1) документообігом;

2) стандартизацією документів;

3) спеціалізацією;

4) уніфікацією.

163. На підставі класифікації документів за призначен­ням розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності (за даними лікарняного листка) слід віднести до ...:

1) розпорядчих;

2) виконавчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

164. Виходячи з класифікації документів за призначенням авансовий звіт, складений підзвітною особою про витрати за відрядження, слід віднести до ... документів. Дайте правильну відповідь, вказавши пункт тесту:

1) виконавчих;

2) бухгалтерського оформлення;

3) розпорядчих;

4) комбінованих.

165. На підставі класифікації документів за призначенням Розрозрахункову відомість на нарахування премій працівникам підприємства за звітний місяць слід віднести до ... документів. Дайте правильну відповідь, вказавши пункт тесту:

1) розпорядчих;

2) виконавчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

166. Відповідно класифікації документів за призначенням акт приймання товарно-матеріальних цінностей від постачальників у випадку відсутності товарних документів слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту) :

1) комбінованих;

2) розпорядчих;

3) виконавчих;

4) бухгалтерського оформлення.

167. Відповідно класифікації документів за призначенням виписаний бухгалтерією, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства видатковий касовий ордер на одержання готівки з каси працівником П. М. Тесленко слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту):

1) виконавчих;

2) бухгалтерського оформлення;

3) розпорядчих;

4) комбінованих.

168. Відповідно класифікації документів за призначенням виписаний бригаді наряд на виконання робітниками ремонтних робіт слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту):

1) виконавчих;

2) розпорядчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

169. Відповідно класифікації документів за призначенням виписаний акт про кінцевий брак у виробництві слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту):

1)виконавчих;

2) розпорядчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих?

170. Відповідно класифікації документів за призначенням довіреність на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту):

1)розпорядчих;

2) виконавчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

171. Відповідно класифікації документів за призначенням, виписаний бригаді наряд на виконання робітниками ремонтних робіт слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту):

1)розпорядчих;

2) виконавчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

172. Відповідно класифікації документів за призначенням акт на списання використаних бланків суворої звітності виписаний акт про кінцевий брак у виробництві слід віднести до ... документів :

1)виконавчих;

2) розпорядчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

173. Відповідно класифікації документів за призначенням розрахунок амортизації основних засобів :

1) розпорядчих;

2) виконавчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

174. Відповідно класифікації документів за призначенням розрахунок суми оплати допомоги за час перебування робітника заводу Крючконоса М. П. на лікарняному з причини виробничого травматизму слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту):

1) розпорядчих;

2) виконавчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих?

175. Відповідно класифікації документів за призначенням розрахунок суми оплати за час чергової відпустки працівнику підприємства слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту):

1) розпорядчих;

2) виконавчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

176. Відповідно класифікації документів за призначенням розрахункову відомість про нарахування заробітної плати працівникам підприємств їй звітний місяць слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту):

1) розпорядчих;

2) виконавчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

177. Відповідно класифікації документів за призначенням акт приймання-передачі основних засобів слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту):

1) розпорядчих;

2) виконавчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

178. Відповідно класифікації документів за призначенням накладну на внутрішнє переміщення матеріалів усередині підприємства слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту):

2) виконавчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

179. Відповідно класифікації документів за призначенням прибутковий ордер на оприбуткування готівки в касу підприємства слід віднести до ... документів (вкажіть відповідь за пунктом тесту):

І) розпорядчих;

2) виконавчих;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбінованих.

180. З наведених визначень інвентаризації виберіть найточніше:

1) інвентаризація — це спосіб періодичної перевірки господарські процесів;

2) інвентаризація — це спосіб виявлення фактичної наявності активів, зобов'язань та капіталу і перевірки даних бухгалтерського обліку і звітності до їх фактичного тану за результатами інвентаризації;

3) інвентаризація — є спосіб упорядкування складського господарства і порядку зберігання майна;

4) інвентаризація — це спосіб упорядкування системи бухгалтерського обліку і зберігання цінностей.

181. Принцип раптовості інвентаризації пов'язаний з:

І)неочікуваною для МВО перевіркою фактичної наявності матеріалів, що перебуває у підзвіті;

2) безсистемним переходом від об'єкта до об'єкта при проведенні інвентаризації;

3) опломбуванням складських приміщень;

4) відсутністю системи призначення інвентаризації.

182. Продовжить відповідь: „Повна інвентаризація всіх господарських засобів підприємства повинна проводитися ...:

1)щомісячно, обов'язково перед складанням місячного бух­галтерського балансу;

2) щоквартально, обов'язково перед складанням квартального бухгалтерського звіту;

3) один раз на рік, і обов'язково перед складанням річної бухгалтерської звітності;

4) один раз на три роки.

183. За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:

1) керівник;

2) головний бухгалтер;

3) головний економіст;

4) служба внутрішнього аудиту.

184. Інвентаризацію проводять:

1)за присутності матеріально відповідальної особи та з повним складом інвентаризаційної комісії;

2) без матеріально відповідальної особи;

3) за присутності матеріально відповідальної особи та з неповним складом інвентаризаційної комісії;

4) за присутності представників правоохоронних органів.

185. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

1)наказом;

2) протоколом;

3) приписом правоохоронних органів;

4) вимогою податкової інспекції.

186. До складу інвентаризаційної комісії не можна включати:

1)головного бухгалтера;

2) керівника;

3) матеріально відповідальну особу;

4) заступника керівника підприємстві.

187. Найбільшою мірою відповідає поняттю "План рахунків бухгалтерського обліку визначення, що розміщене в пункті ... (вказати пункт тесту)":

1) систематизований перелік синтетичних рахунків субрахунків;

2) систематизований перелік аналітичних рахунків;

3) систематизований перелік субрахунків;

4) систематичний перелік субрахунків і аналітичних рахунків.

188. За економічним змістом рахунки бухгалтерського обліку поділяються на:

1)регулюючі рахунки, основні рахунки, рахунки господарських процесів та їх результатів;

2) рахунки господарських засобів, рахунки джерел утворення засобів, рахунки для обліку господарських процесів та їх результатів;

3) рахунки господарських засобів, рахунки джерел утворення засобів, операційні рахунки;

4) рахунки активів, рахунки пасивів, позабалансові.

189. За призначенням і структурою рахунки бухгалтерського обліку поділяються на;

1)основні, операційні, звітно-розподільчі, позабалансові;

2) основні, регулюючі, калькуляційні, позабалансові;

3) основні, регулюючі, операційні, фінансово-результативні і позабалансові;

4) активні, активно-пасивні, пасивні, позабалансові.

190. За відношенням до балансу рахунки класифікуються на:

1) балансові та позабалансові;

2) активні та пасивні;

3) постійні та тимчасові;

4) хронологічні та систематичні.

191. Позабалансові рахунки— це:

1)майнові, операційно-контрольні, умовних прав та зобов'язань;

2) постійні, умовних прав та зобов'язань, транзитні;

3) майнові, транзитні (безсальдові), операційно-контрольні;

4) активні, пасивні, активно-пасивні.

192. Рахунки, які характеризують склад і структуру майна суб’єкта господарювання, джерела їх утворення, наявність та їх рух, належать до:

1)операційних;

2) позабалансових;

3) регулюючих;

4) основних.

193. Для обліку наявності та руху матеріальних цінностей і коштів застосовують:

1) рахунки капіталу;

2) інвентарні рахунки;

3) рахунки розрахунків;

4) регулюючі рахунки.

194. Синтетичний рахунок "Пайовий капітал" за класифікацією рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) матеріальних;

2) коштів;

3) капіталу;

4) регулюючих;

5) операційних;

6) фінансово-результатних;

7) позабалансових.

195. Синтетичний рахунок "Доходи від реалізації" щодо класифікації рахунків за призначенням структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) матеріальних;

2) коштів;

3) капіталу;

4) регулюючих;

5) операційних;

6) фінансово-результатних;

7) позабалансових.

196. Синтетичний рахунок "Матеріальні витрати" щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) матеріальних;

2) коштів;

3) капіталу;

4) регулюючих;

5) операційних;

6) фінансово-результатних;

7) позабалансових.

197. Позабалансовий рахунок "Бланки суворого обліку" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) матеріальних;

2) коштів;

3) капіталу;

4) регулюючих;

5) операційних;

6) фінансово-результатних;

7) позабалансові

198. Синтетичний рахунок "Короткострокові векселі видані" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) матеріальних;

2) розрахунків;

3) капіталу;

4) регулюючих;

5) операційних;

6) фінансово-результатних;

7) позабалансових.

199. Синтетичний рахунок "Витрати майбутніх періодів" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1)матеріальних;

2) коштів;

3) капіталу;

4) регулюючих;

5) операційних;

6)фінансово-результатних;

7) позабалансових.

200. Синтетичний рахунок "Розрахунки з оплати праці" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп) :

1)матеріальних;

2) розрахунків;

3) капіталу;

4) регулюючих;

5) операційних;

6) фінансово-результатних;

7) позабалансових.

201. Синтетичний рахунок "Товари" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1)розподільчих;

2) регулюючих;

3) інвентарних;

4) калькуляційних;

5) позабалансових.

202. Синтетичний рахунок "Виробництво" відповідно до класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1)транзитних;

2) регулюючих;

3) калькуляційних;

4) фінансово-результатних;

5) позабалансових.

203. Синтетичний рахунок "Орендовані необоротні активи" щодо класифікації рахунків за при значенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи раху­нків з нижче вказаних груп):

1)основних;

2) регулюючих;

3) операційних;

4) фінансово-результатних;

5) позабалансових.

204. Синтетичний рахунок "Фінансові результати" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1)калькуляційних;

2) регулюючих;

3) порівняльних;

4) позабалансових;

5) розрахункових.

205. Синтетичний рахунок "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) калькуляційних;

2) регулюючих;

3) порівняльних;

4) фінансово-результатних;

4) розрахункових.

206. Синтетичний рахунок "Знос основних засобів" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) основних;

2) регулюючих;

3) операційних;

4) фінансово-результатних;

5) позабалансових.

207. Синтетичний рахунок "Устаткування, прийняте для монтажу" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) основних;

2) регулюючих;

3) операційних;

4) фінансово-результатних;

5) позабалансових.

208. Синтетичний рахунок "Розрахунки з покупцями і замовниками" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) розрахункових;

2) регулюючих;

3) розподільчих;

4) транспортних;

5) позабалансових.

209. Синтетичний рахунок "Розрахунки за податками й платежами" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) розрахункових;

2) регулюючих;

3) транзитних;

4) результатних;

5) позабалансових.

210. Синтетичний рахунок "Поточні рахунки в іноземній валюті" щодо класифікації рахунків на призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) транзитних;

2) розрахункових;

3) інвентарних;

4) грошових;

5) позабалансових.

211. Синтетичний рахунок "Витрати на оплату праці" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) операційних;

2) регулюючих;

3) транзитних;

4) калькуляційних;

5) позабалансових.

212. Синтетичний рахунок "Виробництво" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) розрахункових;

2) регулюючих;

3) калькуляційних;

4) транзитних;

5) позабалансових.

213. Синтетичний рахунок "Активи на відповідальному зберіганні" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) матеріальних;

2) коштів;

3) капіталу;

4) регулюючих;

5) операційних;

6) фінансово-результатних;

7) позабалансових.

214. Синтетичний рахунок "Амортизація» щодо класи­фікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) матеріальних;

2) коштів;

3) капіталу;

4) регулюючих;

5) операційних;

6) фінансово-результатних;

7) позабалансових;

214. "Напівфабрикати» щодо класифікації рахунків за призначенням та структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) матеріальних;

2) коштів;

3) капіталу;

4) регулюючих;

5) операційних;

6) фінансово-результатних;

7) позабалансових.

215. "Знос необоротних активів" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) матеріальних;

2) коштів;

3) капіталу;

4) регулюючих

5) операційних;

6) фінансово-результатних;

7) позабалансових.

216. Синтетичний рахунок "Нематеріальні активи" щодо класифікації рахунків за призначенням і структурою слід віднести до ... (вказати до якої групи рахунків з нижче вказаних груп):

1) матеріальних;

2) коштів;

3) капіталу;

4) регулюючих;

5) операційних;

6) фінансово-результатних;

7) позабалансових.

217. Знайдіть правильну відповідь: «Обліковий регістр - це...”

1) система інформації про фінансовий стан підприємства;

2) система принципів, методів і процедур для складання і подання звітності;

3) система таблиць певної форми для групування, зведення і узагальнення даних на підставі первинних документів;

4) система взаємопов'язаних облікових регістрів, послідовність і технологія бухгалтерських записів.

Наши рекомендации