В додаткових підрядних реченнях

1. Якщо присудок головного речення стоїть у теперішньому часі, присудок підрядного речення буде стояти у тому часі, який необхідний за змістом.

  He says (that)   - he works at the plant. - he worked at the plant last year. - he will work at the plant next year.
   
  Він каже, - що він працює на заводі. - що працював на заводі того року. - що буде працювати на заводі наступного року.

2. Якщо присудок головного речення стоїть у минулому часі, то діє правило узгодження часів.

а) Якщо дія підрядного речення відбувається одночасно з дією головного речення, то присудок підрядного речення стоїть у Past Simple або Past Continuous, та українською мовою перекладається теперішнім часом.

e.g. She said she worked at the plant. Вона сказала, що працює на заводі.

She said she was writing a letter. Вона сказала, що пише листа.

б) Якщо дія підрядного речення відбувалася раніше, аніж дія головного речення, то в підрядному реченні присудок вживається у Past Perfect та перекладається українською мовою минулим часом.

e.g. She said she had worked at the plant. Вона сказала, що працювала на заводі.

в) Якщо дія підрядного речення буде йти за дією головного речення, то замість допоміжних дієслів shall/will будуть вживатися допоміжні дієслова should/would.

e.g. She said she would work at the plant. Вона сказала, що буде працювати на заводі.

SEQUENCE OF TENSES

    Підрядне речення   Дія, майбутня по відношенню до головної Future-in-the-Past
Головне речення      
    Дія, одночасна з головною Past Simple Past Continuous
Past Simple      
      Дія, попередня до головної Past Perfect Past Perfect Continuous

Вправа 135. Перекладіть речення:

1. He says that he lived in Lviv.

2. He said that he lived in Lviv.

3. He said that he had lived in Lviv before.

4. He knew that Peter was in Kiev.

5. He knows that Peter was in Kiev in 1980.

6. He knew why Peter had been to Kiev several times.

7. He said (that) he liked the city.

8. He showed me which exercises he had done.

9. All the students knew when the examination would start.

10. We didn't know who they were waiting for.

Вправа 136. Перекладіть речення:

1. Я не знав, що ви зайняті.

2. Він сказав мені, що знає три іноземні мови.

3. Вони не знали, що вона хворіє.

4. Він сказав, що не зробить цю роботу, тому що він не має часу.

5. Він не знав точно, у якому році народився його дідусь.

6. Я чув, що ви днями поїдете з Харкова.

7. Він думав, що повернеться через день, але він помилився.

8. Вона сказала, що її батько не палить вже два роки.

9. Діти сказали, що завдання не складне.

10. Він сказав, що снідав, коли я подзвонив.

ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА

Правило узгодження часів часто діє при перетворенні прямої мови у непряму. Якщо у прямій мові говориться про факти, які мають місце незалежно від того, коли про них говорять, то правило узгодження часів не діє.

e.g. Він сказав, що Лондон столиця Великобританії. – He said that London isthe capital of Great Britain.

Якщо пряма мова є питальним реченням, то треба дотримуватися таких правил:

1) Якщо питання починається з допоміжного або модального дієслова (тобто загальне питання), то непряме питання додається до головного речення за допомогою сполучників whether або if, що мають значення частки чи. Питальний знак опускається, та питальний порядок слів у прямому питанні замінюється порядком слів оповідального речення, тобто присудок ставиться після підмету:

е. g. He asked her, "Do you want to see the new film?"

He asked her whether (if) she wanted to see the new film.

I asked him, " Will you go there?"

I asked him whether he would go there.

2) Якщо питання починається з питального слова або групи слів, то при перетворенні його у непряме питання відбуваються такі зміни:

питальний знак опускається, та питальний порядок слів у прямому питанні також замінюється порядком слів оповідального речення. Питальне слово або група слів, що стоять на початку питання, служать для приєднання непрямого питання до головного речення.

е. g. He asked me, "Where do you live?" He asked me where I lived.

He asked me, "Where is John?" He asked me where John was.

Переводячи із прямої мови у непряму наказові речення, ви маєте дотримуватися лише двох правил – використовувати інфінітив (to do) для стверджувального наказу та заперечний інфінітив (not to do) для заперечного наказую

e.g. He said, “Come in!” – He said to come in.

He said, “Don’t come in!” – He said not to come in.

Вправа 137. Зробіть речення у непрямій мові:

1. They said: “We learned French at school.”

2. Ann said: “I always do my homework beforehand.”

3. She said: “I saw him yesterday.”

4. He said: “This exercise is very easy.”

5. She said: “I have two children.”

6. He said: “We had lunch at school.”

7. The teacher said: “Pushkin is a great Russian poet.”

8. He said: “I will do my best to catch up with the group. ”

Наши рекомендации