Ші аралық бақылау өткізуге арналған сұрақтар

1. «Кәсіпкер - өзіне-өзі жұмыс орнын жасайтын адам» деген кім?

2. Шағын кәсiпкерлiк үшiн кадрлар даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру шағын кәсiпкерлiктi қолдаудың мемлекеттiк және аймақтық бағдарламаларында көзделген қаражат есебiнен жаңа оқу және зерттеу орталықтарын, мамандандырылған консалтингiлiк ұйымдар және шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың ақпараттық жүйелерiн құру және жұмыс iстеп тұрғандарын дамыту арқылы жүргiзу – бұл:

3. ҚР-ның үкiметi, орталық және жергiлiктi атқарушы органдар мемлекеттiк қолдау жүйесi арқылы шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң осы заманғы жабдықтар мен технологиялар алуына жәрдемдеседi, технопарктер желiлерiн, лизингiлiк орталықтар, шағын инновациялық қызмет орталықтарын, венчурлiк фирмалар мен шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн қолдау мақсатында құрылатын басқа да инфрақұрылым объектiлерiн құру жөнiндегi шараларды әзiрлеп, жүзеге асыру – бұл:

4. ҚР-ның үкiметi, орталық және жергiлiктi атқарушы органдар шағын кәсiпкер-лiктi қолдау жөнiндегi мемлекеттiк салалық және аймақтық бағдарламалар шеңберiнде осы қызметтi қаржыландыру жолымен, сондай-ақ шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне мемлекеттiк меншiктi үйлердi, ғимараттарды, өндiрiстiк үйжайлар мен өзге де мүлiктердi жеңiлдiкпен беру жолымен шағын кәсiпкерлiктiң инфрақұры-лымын қолдау мен дамытуды қамтамасыз ету – бұл:

5. Шағын кәсiпкерлiкті мемлекеттiк қолдауды қаржымен қамтамасыз ету жыл сайын аталған мақсаттарға көзделетiн қаржы шегiнде республикалық және жергiлiктi бюджеттер қаражаты, сондай-ақ ҚР-сы алатын нысаналы заемдар, мемлекеттiк заттай гранттар есебiнен жүзеге асырылады

6. Табиғи монополия субъектiлерi саладағы бәсекенi дамыту страте-гиясын қалыптастыру ерекшелiктерiн ескере отырып, өндiрiс саласына шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн интеграциялау мәселелерi көзделетiн салалық бағдарламалар әзiрлейдi, сондай-ақ белгiленген тәртiппен тиiмдiлiгi аз iрi өндiрiстердi бөлшектеудi жүзеге асырады

7. Құмар ойындарын (казино, бильярд) ұйымдастыру, лотереялар өткiзу – бұл:

8. Жаңа кәсіпорындар салу, кәсіпорындарды кеңейту және қайта құруды қамтитын қандай жоспар?

9. "Жеке кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қай жылы қабылданды?

10. "Жеке кәсiпкерлiктi қорғау және қолдау туралы" Қазақ-стан Республикасының Заңы қай жылы қабылданды?

11. Тауардың мемлекеттік шекарадан өтуі кезінде салынатын салық түрі

12. Кәсіпкерлік процестің қозғаушы күштері

13. Кәсіпкерлік қызмет салаларының жіктелуі

14. Кәсіпкерлер нарықты зерттеп, сұраныс жағдайын, баға деңгейін білуі, соның нәтижесінде шығынды азайтып, пайданың көп болуын қарастыру, кәсіпкерліктің қай түрі

15. Несиелік кәсіпкерлікте құнды қағаздармен жұмыс істеу, ұлттық ақша мен валюта бағамының байланысын зерттейтін кәсіпкерлік түрі:

16. Құрылтайшылар санына байланысты кәсіпкерлік мыналарға бөлінеді:

17. Ұйымдастыру механизміне байланысты кәсіпкерлік ұйымдардың түрлері:

18. Нарықтық экономикадағы барлық субъектінің қажеттілігінен шығуға бағытталған азаматтардың экономикалық еркіндігін қамтамасыз етуші әлеуметтік-экономикалық, саяси, азаматтық-құқықтық жағдайлар – бұл:

19. Барлық азаматтарға өзінің өнері мен қабілетін, білімін мүмкін экономикалық қызмет пен іс-әрекеттерге жұмсап пайдалануына мүмкіндіктің болуы:

20. Тұрғындардың білім деңгейі, кәсіпкерлік белгілі бір түрімен шұғылдану мүмкіндігі:

21. Кәсіпкерлік ортаның қызметіне әсерін тигізетін табиғи-климаттық жағдайлар:

22. Коммерциялық іс-әрекеттер мен іскерлік байланыстарды қамтамасыз етуге мүмкіндік алатын ұйымдар санын анықтап, реттеуші:

23. Белгіленген тәртіпке сай арбитражды басқарушы, бағалы қағаздар нарығында брокер болу, аудиторлық қызмет пен шұғылдану:

24. Белгіленген тәртіп бойынша шығындар мен табыстарды есептеп отыру, жалған жарнама-ларға жол бермеу, кәсіпкерлік келісім шарттар-ды заңдылықтарға сәйкес жүргізу және т.б. – бұл:

25. ҚР-ның «Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы» Заңы қай жылы қабылданды?

26. Ғылымды көп қажет ететін прогресшіл технологиялар мен өнімдерді әзірлеу мен игеруді жүзеге асыратын инновациялық қызмет субъектілері:

27. Екі немесе одан да көп тең құқықтық адамдардың ұйымдасқан шаруашылық қоғамының бірлестігінің түрі:

28. Бұл қоғамның қызметі принципінде табыс табу емес, қоғам мүшелеріне көмек етіп, ықпал жасау:

29. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін екі, одан да көп адамды біріктіретін қоғамның түрі және оның мүшелері есебінен жиналған жарғы қоры бар:

30. Шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамыту саласындағы халықара-лық ынтымақтастық, шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кешенділігі, т.б.:

Наши рекомендации