Циклічність як форма руху ринкової економіки. Види циклів. Економічна криза.

Повна відповідність сукуп доходів і витрат, а також AD i AS - це ідеальний стан, уявити який легше для статичної ек-ки Але реальна ек - найдинамічніше у світі явище. В ній всі ел-ти і вся вона загалом перебув у русі, постійно змінюються. Ці зміни часто сприч поруш відповідності між сукуп доходами і витратами, d i s . Причому в процесі змін ек підйоми змін спадами, посил ек-ї активності і послабл. Таке чергув підйомів і спадів назив ек циклом.Циклічність розвитку. Тенденція до ек ↑ властива більшості країн світу. Особливою постійністю вона відзн у розв країнах. Зокрема, середньор темп ↑ ВВП на душу насе-лення за 1965 –1989 роки для 7 розв країн світу визначався такими показниками (у %}:США 1,6; Канада-4,0; Японія-4,3; Франція - 2,3; Німеччина - 2,4; Швеція-1,8; ВБ - 2,0. Наведені дані свідчать, що протягом майже 25-річного періоду ↑ вироб на душу нас-ня відбув у різних країнах по-різному. Лідерами у цьому є Японія та Канада.Це середньорічні показн які демонст, як у серед в межах досить трив періоду відбув ек ↑. Але у цьому 25- річному відрізку часу могли бути і справді були періоди більш швидк і менш швидк ↑ і навіть спади. Побачити прояви ек циклів можна за показ ек активності, до яких належ сукупні обсяги вироб, заг рівень цін, рівень доходів нас-ня та динаміка роздріб торгівлі. зайнят нас-ня та безроб, курс акцій най>х корпор, ПБ корпор, замовл на тов довгостр корист, контракти на нове будівництво. Чому виникають цикли і як довго вони тривають? Справа у тому, що існ різні за строками, а отже, і за харак цикли, які, природно, мають різні причини. Щодо цих причин висув різні теор. За даними Елвіна Хансена. протягом 142 років в Америці було 17 циклів, сер трив яких станов 8,36 років. В межах цих циклів видно дрібніші піднес і спади Зокрема за 130 р було 37 малих циклів, сер трив яких досяг 3,51 року. Загальновиз є також існ довгих циклів, що охопл період у півстоліття.Середні цикли, Середні (8 -10 років) цикли мають таку конфігур.Колив ек актив в межах сер циклу проявл у такий спосіб. Спаду властиві неможл реаліз продукцію, скороч вироб і зайн., ↓ цін та подорожч кредиту;депресія характ-ся досягн нижчої точки і припинен подальшого спаду вироб при збережі інших рис, власт спаду;пожвавл озн ↑ вироб і зайнятості до межі повної зайнятості;піднесен -це перехід до вироб, що пере>є докризов рівень, який супроводж ↑ цін, доходів домогосп і ПБ підприємців. Сер ек цикли розріз за глибиною падіння та за терміном протягом якого ек поверт у передкриз стан. Найглибш у ек історії спад прийшовся на початок 1930-х рогів, коли обсяги вироб у США, ↓ на-половину Цей спад наз 'Великою депресією' (тривав 10років ). Най-глибшою після 2 світової війни була криза 1974 -1975 рр. Є багато поясн сер циклу,1) цикл. колив є результ техн нововведень (інновацій), які вимаг з>ня інвестицій, які сприч піднес ек (Йозеф Шумпетер);2) причиною спадів є надмірне інвестув, що поруш відповідн s засобів вироб і предметів спож (Людвіг Мізес, Фрідріх Хайєк);3) цикл зумовл рухом кредиту, точніше, діяльністю емісійних банків, які змін облікову ставку % (Ральф Хоутрі),4) причина спаду - це недоспож, викликане недоліками розподілу (К.Маркс та марксисти XX ст., а також немарксисти Джон Гобсон, Еріх Прейзер). Довгі цикли. Першість у розробці теорій довгих циклів належ М. Кондратьєву. Осн полож: 1: теорію довгих хвиль в ек, що охопл періоди 40 - 60 рр, Кондр. зробив на підставі динаміки сер рівня з/п, , безпосереднім об'єктом дослідж стають ек-ки Великобрї, Франц, США 2: дослідж ек-ки зазн країн з кінця XVIII до початку XX ст., Кондратьєв відкрив існування в цьому періоді двох з половиною хвиль. Кожна з хвиль, має відрізок піднесення та відрізок спаду. 3: мат основу хвиль Кондрат убачав у мат оновл капітал благ - вироб інфраструк. Теорія довгих циклів акцент увагу на поясн того, чому в ек був тривалі періоди- високої ек. активності. Їх причину автор фактично вбачає у необх існув досить трив періоду нагромадж сусп можл (ресурсів) для реаліз глибоких техн-них змін. Ек-ка Укр 1991-99 рр. перебув в стані кризи. Обсяги вироб, ↓ більш як 2 рази На відміну від країн ринк ек-ки, сучасна криза в У. не є цикліч. Спад вироб зумовл структурн недосконал і техн відстал (що власт країнам, які розв на засадах командної екон), зруйнованістю старих ек, політ-х структур і недосконалістю нових, а також багатьма іншими причинами, властивими перехід періодові. Спад спричинений руйнуванням однієї соціал-економ системи і побудовою іншої.

Наши рекомендации