Г) відповіді Б і В вірні;Вкажіть показники, які входять до розробленої вітчизняними фахівцями методики оцінювання якості продукції? Д) всі відповіді вірні.

Прихильники розгляду економічного зростання переважно з погляду факторів пропозиції закликають до зниження податків. Що це дає для забезпечення економічного зростання національної економіки? Г) відповіді Б і В вірні;

Продукт історичного розвитку, поглиблення суспільного поділу праці, усуспільнення виробництва - не:

Б) народне господарство;

Пряма демократія -це; А) форма безпосередньої участі громадян в управлінні державою шляхом формування вищих представницьких органів, органів місцевого самоврядування, їх персонального складу;

Раціональність організації суспільного виробництва, комбінації факторів виробництва, застосування наявних ресурсів-це: а ) ресурсна ефективність;

Редукційний ефект- це: а)зниження собівартості продукції власного виробництва;

Рівень використання досягнень науково-технічного прогресу в нац. екон. х-зує: а)технологічна структура;

Рівність усіх перед законом, рівну відповідальність за скосне правопорушення, право на рівний захист перед судом -зміст якого принципу демократії розкрито А) рівноправність громадян

Розкрийте суть принципу прогнозування - поєднання галузевого і регіонального аспекту прогнозування.

Г) в прогнозах повинні бути відбиті основні напрями розвитку галузей економіки і в той же час повинен використовуватися територіальний підхід до прогнозування;

Розкрийте суть контролюючої ф-ції демократії. Г) забезпечення д-ті органів держави в межах їх компетенції відповідно до вимог нормативно-правових актів;підконтрольність і підзвітність усіх ланок державного апарату;

Розкрийте суть контролюючої ф-ції демократії. Д) забезпечення д-ті органів держави в межах їх компетенції відповідно до вимог пормативно-правових актів;підконтрольність і підзвітність усіх ланок державного апарату.

Розкрийте суть організаційно-політичної ф-ції демократії.А) організ. політ. влади на демократичних засадах

Розкрийте суть охоронної ф-ції демократії. Д) забезпечення держав. органами безпеки честі ігідності кожної людини, охорони і захисту прав і свобод особи, меншості, форм власності, запобігання правопорушенням і припинення їх.

Розкрийте суть принципу прогнозування-адекватності.Б) прогнозовані цифри повинні відображ. об'єктивний стан екон., вживані моделі прогнозування повинні відповідати процесам і тенденціям р-ку реальної екон.;

Розкрийте суть принципу прогнозування - безперервності. А) взаємну ув'язку довгострокових, середньострокових і короткострокових прогнозів:

Розкрийте суть принципу прогнозування - комплексності або системності. В) розгляд економіки як системи, забезпечення комплексності рішення соціально-економічних, організаційних. науково-технічних та ін. проблем;

Розкрийте суть принципу прогнозування - підвищення ефективності суспільного виробництва або принцип оптнмальності. А) в прогнозах повинні відбиватися досягнення науки і техніки;

Розкрийте суть принципу прогнозування - пропорційності і збалансованості. В) прогнози повинні бути збалансовані по ресурсах і можливостях економіки, вони повинні відображати пропорції, що склалися, і орієнтувати економіку на формування прогресивних пропорцій, зрушень в економіці;

Розкрийте суть принципу прогнозування - соціальної спрямованості і пріоритетів суспільних потреб.

Б) плани розвитку економіки повинні бути направлені на задоволення кінцевих потреб суб'єкта;

Розкрийте суть принципу прогнозування-пріоритетів: Г) зі всього різноманіття галузей, виробництв необхідно виділити головні і направити на їх розвиток ресурси, пов'язати цілі розвитку економіки з ресурсами;

Розкрийте суть регулятивно-компромісної функції демократії. В) забезпечення плюралізму діяльності суб'єктів демократії в цивілізованих рамках співробітництва і компромісу, концентрації і консолідації різних політичних сил навколо інтересів громадянського суспільства і держави,

Розкрийте суть суспільно-стимулюючої ф-ції демократії. Б) забезпечення оптимального служіння держави с-тву, стимулювання, урахування і використання громад. думки і активності громадян при розробці та прийнятті державних рішень;

Розкрийте суть установчої функції демократії. Г) формування органів державної влади і органів місцевого самоврядування демократичним шляхом (конкурс,вибори);

Розподіл національної економіки за формами власності, за рівнем доходів певних верств населення відображає: г)соціальна структура;

Світ культури, загальнодоступної творчої діяльності і. відповідно, сфер, в яких створюються культурні цінності, розгортається процес формування, виховання, навчання і розвитку людини як вільної, всебічно розвинутої особистості - це: В) креатосфера;

Свобода вибору суспільного ладу і форми правління, право народу визначати і змінювати конституційний лад - зміст якого принципу демократії розкрито? Г) політична свобода;

Середовищем існування національної економіки виступають такі сфери людської життєдіяльності:

Наши рекомендации