Список використаної літератури

1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України.—1996. —№ 30.

2. Закон України від 16.07.1999р. №996 – XIV “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. Щотижневик Баланс (спец. випуск). 2000, лютий. - С.3-7.

3. Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.03.91р. №887-12

4. Закон України “Про внесення змін у Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 24.12.02р. № 349-IV (далі Закон №349)// Все про бухгалтерський облік від 29.01.03, №8. С. 52-80.

5. Закон України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” 9 липня 2003 року N 1058-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 49-51, ст.376

6. Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV. (В редакції Закону N 660-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.192)

7. Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 року N 2240-III. (в редакції Закону N 1096-IV від 10.07.2003 ВВР, 2004, N 6, ст.38.)

8. Закон України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 року N 400/97-ВР. (В редакції Закону N 980-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.6)

9. Закон України „Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XII.(В редакції Закону N 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, N 11, с. 89)

10. Закон України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року N 504/96-ВР. В редакції Закону N 1114-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.55

Зразок позначення додатків

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1. Кореспонденція найбільш поширених господарських операцій

з нарахування заробітної плати [71, с.302]

№ з/п   Зміст операції     Бухгалтерський облік
дебет   кредит  
    Нарахована основна заробітна плата відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві, працівникам:
- зайнятим виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг
- апарата управління цехами, ділянками
- адміністративно-управлінського персоналу
- відділу збуту, продавцям, торговельним агентам
- зайнятим дослідженнями і розробками
- соціально-культурної сфери
Списані на фінансовий результат: адміністративні затрати, витрати на збут, інші операційні витрати 92, 93, 94
    Нарахована додаткова заробітна плата працівникам
23,91,92, 93,94
Нараховані заохочувальні та компенсаційні виплати:
23,91,92, 93,94
Списані на фінансовий результат: адміністративні затрати, витрати на збут, інші операційні витрати 92, 93, 94
Нарахована сума відпускних за рахунок створеного резерву
Нарахована сума оплати за час вимушеного прогулу, за час простоїв не з вини працівника
23,91,92, 93,94
Списані на фінансовий результат: адміністративні затрати, витрати на збут, інші операційні витрати 92, 93, 94
Нараховані суми інших виплат, зв’язаних з оплатою праці, працівникам:
23,91,92, 93,94
Нарахована зарплата працівникам за проведення ремонту за рахунок резерву, створеного на виконання гарантованих обов’язків
Нарахована допомога з тимчасової непрацездатності (перші 5 днів) працівникам:
23,91,92, 93,94
Нарахована допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування
Нарахована зарплата працівнику за виправлення браку

Продовження Додатку А

Таблиця А.2. Кореспонденція рахунків з утримань із заробітної плати

№ з/п   Зміст операції     Бухгалтерський облік
дебет   кредит  
    Утримано із заробітної плати:    
- внесок до Пенсійного фонду
- внесок до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
- внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття
- податок з доходів
- профспілкові внески
Утримана із заробітної плати працівника сума аліментів
Утримана із заробітної плати працівника сума штрафу
Відшкодована сума шкоди працівником шляхом утримання заробітної плати
Утримана із заробітної плати працівника сума страхових внесків за добровільним страхуванням

Додаток Б

список використаної літератури - student2.ru

Рисунок Б.1 – Динаміка показників ліквідності ТОВ «Таніт»

у 2006-2008 роках

список використаної літератури - student2.ru

Рисунок Б.2 – Динаміка показників ділової активності ТОВ «Таніт»

у 2006-2008 роках

Варіант відгуку

ВІДГУК

на дипломну роботу Скакун Надії Василівни

Факультет економіки та менеджменту

Спеціальність 7.050106 – „Облік та аудит”

За темою: «Облік і аудит розрахунків по оплаті праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів» (на прикладі ТОВ «Таніт»)

1. Позитивні сторони: вивчення питань оплати праці, організації обліку заробітної плати, оптимізації витрат на оплату праці, удосконалення облікової політики по обліку й аудитові розрахунків з оплати праці на сучасному підприємстві є надзвичайно актуальним у ринкових умовах.

В першому розділі дипломної роботи розглянуто теоретичну базу і законодавче обґрунтуванні досліджуваного питання.

В другому розділі дипломної роботи проведено аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства, особливості організації обліку оплати праці.

Третій розділ дипломної роботи присвячений удосконаленню облікової політики підприємства щодо оплати праці, а також напрямку підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

2. Недоліки: було усунено в ході підготовки до захисту дипломної роботи

3. Основні рекомендації та загальна сума економічного ефекту:

Результатом дослідження: виявлені вузькі місця в законодавчих аспектах оплату праці, організації обліку на досліджуваному підприємстві. Визначити суму економічного ефекту є не реальним.

4. Як проявив себе студент при написанні дипломної роботи (теоретична підготовка, знання практики, вміння вести самостійні дослідження, дисциплінованість)

При написанні дипломної роботи студентка проявила самостійність, науковий підхід при підборі інформації, аналітичні здібності при обробці даних. В результаті дослідження і аналізу отримано цікаву інформацію, на основі якої студенткою зроблено обґрунтовані висновки і рекомендації щодо усунення встановлених недоліків.

Можна зробити висновок, що професійна підготовка Скакун Надії Василівни має достатній рівень і відповідає сучасним вимогам.

Оцінка дипломної роботи „відмінно”.

Науковий керівник

ст. викладач Науменко С.П.____________

„____” __________2009 р.

Варіант рецензії

РЕЦЕНЗІЯ

Наши рекомендации