Тема 6. договори у сфері інтелектуальної власності

Семінарське заняття №8 – 2 год.

План

3. Поняття, загальна характеристика та види договорів в сфері інтелектуальної власності.

4. Правова характеристика ліцензійного договору. Поняття та види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

6. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

7. Правова характеристика договору комерційної концесії.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: «виключна ліцензія», «невиключна ліцензія», «субліцензія», «контрафактні примірники», «комерційна концесія», «франчайзинг».

1. Основні нормативні акти:

1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. − Ст.141.

2. Конвенція про створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 липня 1967р.// Матеріали Міжнародного симпозіуму: Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки.-К: Кн.З, 1993

3. Договір про інтелектуальну власність стосовно інтегральних схем від 26 травня 1989 р. // Матеріали Міжнародного симпозіуму: Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки.-К: Кн.З, 1993 р.

4. Бернская конвенция об охране литературных й художественных произведений. Парижский акт от 24 июля 1971 года // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-2000 р.-№12. 1.3.1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № № 40-44. - ст. 356.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. - № 18, № 19-20, № 21-22.- ст.144.

5. Про наукову і науково технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991р. в ред. Закону від 01.12.98р.,// Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 2-3. - Ст. 20.

6. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. в редакції Закону України від 17.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради .- 2002. -№23.-Ст.163.

7. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15 грудня 1993 р. в редакції Закону України від 21.12.1999 р. // Відомості Верховної Ради.- 2000. - № 6-7. -Ст.37.

8. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. в ред.Закону від 13.01.2011 р. // Відомості Верховної Ради. – 2011. - № 32. - Ст. 313.

9. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 05.11.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - N 8. - ст. 28.

10. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 36. - ст.164.

11. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - N 45.- ст.434.12. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 12. - ст.64.

13. Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії ІМС: Наказ МОН України від 18 квітня 2002 р.№ 260 // Офіц. вісн. України. — 2002. — № 19. — Ст. 966.

14. Положення про Державний реєстр топографій ІМС: Наказ МОН України від 12 квітня 2001 р. № 292 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 18. — Т. 2. — Ст. 805.

15. Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях: утв. Постановлением Совета Министров СССР от 21 авг. 1973 г., № 584 // Бюлетень поточного законодавства. – К., 1973. – С. 15

2. Підручники:

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской федерации: Учеб. / Изд 2-е, перераб. и доп. - М.: Проспект.- 2004.-752 с.

2. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (исключительные права) / В. О. Калятин. – М. : Норма–Инфра, 2000. – 450с.

3. Право інтелектуальної власності. Академічний курс; Підручник для студентів вищих навчальних закладів/За ред. д.ю.н. Орлюк О.П.,д.ю.н. Святоцького О.Д.-К.:Видавничий Дім «ІнЮре»,2006.-720 с.

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. Вид 2– ге, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с.

2. Дробязко В. С. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. [В. С. Дробязко, Р. В. Дроб’язко]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

4. Монографії та інші наукові видання:

1. Корчагін М. Поняття інформації як цивільно-правової категорії/М.Корчагіна//Юридичний журнал- К.: Юстініан - 2006 - 9(51) − с. 51-56.

5. Інші джерела:

1. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та зако­нодавство України / За ред. Ю. М. Капіци; Кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Слово, 2006. — 1104 с.

2. Белов В., Полонский А. Правовая охрана коммерческой тайны / Белов В., Полонский А. -Право и экономика. — 1994. — № 2.

3. Боденхзаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: комментарий/Боденхаузен Г. — М., 1977.

4. Винокуров Ю. Вправе ли прокурор истребовать для проверки правовые акты, содержащие коммерческую тайну?/Винокуров Ю.— 1992. — №2. − С. 17-19.

5. Волчинский В. К. Юридическая природа права на товарный знак/Волчинский В.К.- Государство, право и демократия в условиях развитого социалистического общества. — М.: МГУ, 1973.

6. Волчинская Е. К., Карелина М. М., Терещенко Л. К. Институт коммерческой тайны (проблемы правового регулирования) / Волчинская Е. К., Карелина М. М., Терещенко Л. К. -Юридический консультант. - 1997. − № 9.

6. Інтернет-ресурси:

1. http://www.nbuv.gov.ua

2. http://teoriya.chat.ru/;

3. http://www.distance.ru/;

4. http://www.tarasei.narod.ru/;

5. http://www.juristy.ru/;

6. http://enbv.narod.ru/index.html;

7. .http://altnet.ru/; http://lawportal.ru/

Наши рекомендации