Тема 8 Управління фінансовими неціновими ризиками

План вивчення теми

1. Методи регулювання банківських ризиків.

2. Лімітування як метод регулювання рівня ризиків.

3. Гарантування та консорціумне кредитування.

Навчальні цілі

Навчальні цілі вивчення теми полягають у розвитку наступних знань, умінь і навичок: зміст резервування фондів для відшкодування втрат від кредитних операцій; аналіз кредитного портфеля та класифікація кредитних операцій за ступенем ризику; методика розрахунку резерву під кредитні ризики; напрямки використання резервів; методи обґрунтування лімітів; диверсифікація як метод зниження портфельних ризиків; гарантування та консорціум не кредитування.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Формування знань щодо сутності та дії фінансових нецінових ризиків надає можливість і вміння застосовувати різнорідні інструменти убезпечення банківської діяльності. Серед групи нецінових ризиків банку (тобто тих, виникнення яких не пов’язане зі зміною кон’юнктури ринку, зміною ринкових цін) найсуттєвішими є два ризики - кредитний та ліквідності.

Вивчення різнорідних підходів щодо нецінових ризиків є складовою вмінь банківських менеджерів виявляти проблеми на приймати рішення щодо зниження кредитного ризику банку, що значною мірою залежить від досконалості застосовуваних методів його оцінювання.

Обрані упраавлінцями методики мають максимально враховувати ці особливості та втілювати диференційований підхід до оцінювання кредитного ризику, оскільки показники, за якими оцінюється діяльність одних позичальників, можуть бути зовсім неприйнятними для інших.

Для оцінювання портфельного кредитного ризику доцільним є використання системи кількісних показників економічного ризику з відповідними модифікаціями формул для їх розрахунку, що вимагає від студентів застосування економіко-математичних моделей.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність кредитного ризику?

2. Дайте визначення індивідуального кредитного ризику.

3. Дайте визначення портфельного кредитного ризику.

4. Назвіть складові індивідуального кредитного ризику.

5. Назвіть фактори оцінки кредитного ризику.

6. Які фактори дають змогу оцінити кількість індивідуального кредитного ризику?

7. Які фактори дають змогу оцінити якість індивідуального кредитного ризику?

8. У чому полягає сутність моделі CART?

9. Для чого призначена Z-моделі Альтмана?

10. У чому полягає сутність моделі нагляду за кредитами Чессера?

11. Які недоліки статистичних моделей передбачення кредитних ризиків?

12. Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту може використати менеджмент банку в процесі кредитування?

13. Які методи зниження ризику на рівні кредитного портфеля банку?

14. Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?

15. У чому полягає сутність сек’юритизації активів банку?

16. Які основні етапи формування резерву для відшкодування можливих

втрат за кредитними операціями банків?

17. Які операції є об’єктом резервування у процесі формування резерву на покриття кредитних ризиків?

18. Як розраховується коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем банку та в чому полягає його економічний зміст?

19. Як визначається ризик ліквідності?

20. Що таке ризик ліквідності ринку?

21. Що таке балансовий (внутрішній) ризик ліквідності?

22. Які методи оцінювання потреби у ліквідних коштах можуть використати банки?

23. Які недоліки методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку в ліквідних коштах?

24. Як визначається розрив ліквідності?

25. Як розраховуються середні розриви між активами і пасивами банку?

26. Які чинники необхідно враховувати у процесі прогнозування потреби в ліквідних коштах?

27. Назвіть етапи побудови динамічного індикатора ліквідності.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1.Оцінка рівня ліквідності активів визначається, виходячи зі структури та якості активів, які аналізують за допомогою таких показників (табл. 7.).

Таблиця 7.

ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ЩОДО АКТИВНИХ

ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ УКРАЇНИ*,

млн. грн.

Показник 01.01.2008 01.02.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Загальні активи 50 785 67 774 105 339 141 497 223 024
Високоліквідні активи 23 393 141 497 223 024
Частка високо-ліквідних активів % 20,74 15,25 13,34 15,20 16,68 16,36
Кредитний портфель 23 637 32 097 46 736 97 197 156 385
Проблемні креди-ти 46 736 97 197 156 385
Чистка проблем-них кредитів, % 11,33 5,80 4,52 3,40 3,24 2,16
Вкладання у цінні папери 14 338
Частка вкладень у цінні папери в за-гальних активах, % 20,74 15,25 13,34 15,20 16,68 16,36

Провести аналіз рівня ліквідності банків.

Завдання 2. Ризик ліквідності значною мірою залежить і від стабільності пасивів банків (табл.. 8.).

Таблиця 8.

ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ЩОДО ПАСИВНИХ

ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ УКРАЇНИ,

млн. грн.

Показник 01.01.2001 01.02.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006
Пасив 37 129 47 591 63 897 100 234 134 348 213 878
Балансовий капітал 12 882 18 421 25 451
Частка балансового капіталу в пасивах 17,53 16,63 15,62 12,85 13,71 11,90
Забовязання 30 622 39 676 53 913 87 352 115 927 188 427
Вклади населення 11 165 19 092 32 113 41 207 72 542
Частка вкладів населення в зобовязаннь 21,71 28,14 35,41 36,76 35,55 38,50

Проаналізуйте динаміку показників пасивних операцій банків.

Рекомендована література

[1; 4; 6; 10; 14; 16; 18;19]

Наши рекомендации