Вимоги до змісту розрахункової роботи

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи

з дисципліни

«ФІНАНСИ»

«Економіка підприємства»

«Фінанси»

«Менеджмент»

денної форми навчання

Укладач викладач Циганенко О.В.

ВСТУП

Розрахункова робота як важлива форма учбового процесу покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викладу інформаційних джерел (монографії, підручників, статей, опублікованих в періодичній пресі і ін.), статистичних і практичних матеріалів.

Розрахункова робота показує, наскільки глибокі і фундаментальні знання набуті студентом при вивченні курсу, характеризує вміння самостійно досліджувати окремі питання теми.

При написанні розрахункової роботи необхідно логічно послідовно викласти основні положення, що розкривають зміст обраної теми, показати розуміння тих процесів, що відбуваються в фінансовій сфері, вміння працювати з літературними джерелами, законодавчими і нормативними документами.

В розрахунковій роботі студент повинен відобразити:

- знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються в фінансовій сфері;

- вміння працювати з інформаційними джерелами, використовувати законодавчий і інструктивний матеріал, аналізувати цифрові дані і самостійно викладати свої думки по тому чи іншому питанню;

- вміння використовувати набуті теоретичні знання в процесі аналізу та узагальнення конкретного цифрового матеріалу.

Розрахункова робота виконується самостійно. Якщо в ній приводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, необхідно посилатися на джерело, вказавши автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Це ж саме відноситься і до цифрових даних. Якщо аналізується практичний матеріал, то потрібно вказати об’єкт аналізу.

Використану літературу і інші джерела рекомендується приводити в слідуючій послідовності:

1) законодавчі акти Верховної Ради України;

2) Укази Президента України;

3) постанови Кабінету Міністрів України;

4) нормативні документи (інструкції, положення і ін.);

5) статистичні збірники і звітні матеріали міністерств, відомств, підприємств, організацій;

6) монографічна література і підручники (в алфавітному порядку);

7) періодичні видання (в алфавітному порядку).

Правила оформлення роботи

Розрахункову роботу оформляють на аркушах формату А4 (210×297 мм) за допомогою комп’ютерної техніки (у редакторі MS Word), за допомогою друкарської машинки або рукописним способом на одному боці аркуша білого паперу. Роботу виконують з розрахунку не менше 30 і не більше 40 рядків на сторінці (бажано інтервал 1,5) при рівномірному її заповненні, а при виконанні роботи в рукописному вигляді слід використовувати «зебру» №2 чи 3. Помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти підвищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням та тому самому місці чи між рядками виправлень машинописним чи рукописним способом. Виправлення повинні бути чорного кольору.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки.

Заголовкирозділів слід розміщувати в середині рядка і друкувати (писати) великими літерами без крапки наприкінці.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом не менше двох рядків.

Не допускається розміщати найменування розділу, підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розміщений тільки один рядок тексту.

Абзацний відступповинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати п’ятьом знакам для машинописного виконання роботи.

Сторінкислід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту роботи.

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Розділиповинні мати порядкову нумерацію в межах викладу суті роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад 1,2,3 і т.д.

Номер підрозділускладається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, і т.д.

Ілюстраціїслід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються. На всі ілюстрації повинні бути посилання.

Ілюстрація позначається словом «Рисунок», що разом з назвою ілюстрації поміщають після даних, що його пояснюють, наприклад:

Рисунок 1.1 – Фінансовий механізм України.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад, рисунок 1.3 – третій рисунок першого розділу.

Цифровий матеріал оформляють, як правило, у вигляді таблиць.

Таблиця____ - ______________

Головка Заголовок графи Заголовок графи
  підзаголовок підзаголовок підзаголовок  
Боковик        

(номер) (назва таблиці)

Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, чи на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті роботи.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, Таблиця 3.1 – Перша таблиця третього розділу. Слово Таблиця___ подають один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: Продовження таблиці___ із зазначенням номера таблиці і без подання її назви.

Якщо на прикінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

Перелічення,наводяться за викладом тексту. Перед переліченням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перелічення слід ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою, чи не нумеруючи, - дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації перелічення використовують арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Наприклад:

…безготівкові розрахунки являють собою систему, що містить:

а) організацію розрахунків;

б) класифікацію розрахунків:

1)розрахунки по товарних операціях;

2)розрахунки по нетоварних операціях;

в) взаємовідношення платників з банками.

Формули і рівняння розміщують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули чи рівняння повинно бути не менше одного вільного рядка.

Номер формули чи рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули чи рівняння, розділених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номерформули показують на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу чи рівнянн, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значень кожного символа і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Посилання в тексті розрахункової роботи на джерела слід позначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «…у роботі [12]…», у літуратурі [4-12]…». Нижче наведені приклади оформлення в переліку посилань книги і статті з журналу.

1.Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси:Навч.посіб. – К.: Атіка,2002. – 304с.

2.Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч.посібник. – К.: Вища школа, 2001. – 240с.

3.Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. – К.: КНЕУ,2002. – 296с.

Розміщення літератури в переліку посилань здійснюється в порядку посилань у роботі або за алфавітом. Бажано наводити не менше 5-10 джерел у переліку посилань.

Додатки слід оформляти як продовження роботи на її наступних сторінках, розміщуючи додатки в порядку наведення посилань на них у тексті роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі сторінки по центру малими літерами з першої великої . над заголовком повинно бути слово «ДОДАТОК__» і велика буква, що позначає його. Позначити додатки необхідно літерами українського алфавіту за вийнятком Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Таблиці, рисунки і формули нумеруються в межах кожного додатка, наприклад, «Рисунок А.2» - другий рисунок додатка А.

Якщо додаток використовується як документ, що має самостійне призначення (баланс, звіт, документи і т.п.), його наводять без змін. При цьому перед ним розміщують аркуш на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК____» і його найменування. Сторінки додатків, а також і попередній аркуш, нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи. Усі додатки повинні бути перелічені в змісті робот з поданням позначень і заголовків.

Зразок оформлення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Конотопський інститут

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінанси»

на тему «Розвиток фінансових відносин в умовах ринкової економіки»

Виконав(ла) студент(ка) групи Е,Ф-…

Коломієць А.В.

Перевірив(ла) викладач Петренко О.О.

Конотоп 2011

Вимоги до змісту розрахункової роботи

Розрахункова робота складається з двох частин: теоретичної і практичної.

В теоретичній частині контрольної роботи необхідно розкрити одну з запропонованих тем.

У процесі написання роботи слід дотримуватись таких вимог:

· відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента та постановам уряду України;

· змістовність і конкретність викладання;

· достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю розкрити явище або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми;

· завершеність викладення кожної думки;

· виключення повторів;

· економічна грамотність;

· акуратне оформлення контрольної роботи.

Теоретична частина повинна мати чітку й логічну структуру. Якщо в ній наводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, то потрібно вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме стосується й тих цифрових даних, які наводяться в контрольній роботі. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід вказати конкретний об’єкт аналізу.

Особливу увагу слід приділяти правильній побудові і наочності таблиць, графіків і діаграм. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і служити основою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, схем, графіків і діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. У таблицях мають бути вказані одиниці виміру, назва об’єкта і часовий простір досліджен-ня, а в графіках та діаграмах — масштаб. Таблицям та іншим видам графічного матеріалу рекомендується давати окрему нумерацію.

Необхідно простежити, щоб у роботі не було повторів і суперечностей між окремими її положеннями.

Обсяг роботи має бути в межах 20—25 сторінок стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має відображати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

Під час написання роботи слід ознайомитись із законодавчими і нормативними документами з вибраної теми, публікаціями в періодичних виданнях, підібрати монографічну літературу.

Орієнтовний перелік тем робіт

1. Роль фінансів у розвитку соціальної сфери.

2. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин.

3. Фінансове регулювання підприємницької діяльності.

4. Фінансові аспекти приватизації загальнодержавної власності.

5. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства.

6. Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку.

7. Територіальне фінансове планування і проблеми його вдосконалення.

8. Фінанси державних підприємств і організацій.

9. Фінанси підприємств і організацій недержавної форми власності.

10. Фінанси орендних підприємств.

11. Фінансовий контроль і його роль в забезпеченні фінансової дисципліни.

12. Оподаткування доходів населення.

13. Організація фінансів в невиробничій сфері (в розрізі окремих видів суспільної діяльності: освіта, культура, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, державне управління ).

14. Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів

15. Фінансові проблеми медичного страхування.

16. Формування і використання фонду соціального захисту населення.

17. Фінансові резерви і їх значення в розвитку економіки.

18. Державні і суспільні Фонди цільового призначення.

19. Податкова служба і шляхи удосконалення її діяльності.

20. Платежі за ресурси.

21. Прибутковий податок з громадян.

22. Прямі податки з населення.

23. Бюджет України: актуальні проблеми.

24. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави.

25. Роль державного бюджету у формуванні і використанні фінансових ресурсів держави.

26. Бюджетний процес і проблеми його удосконалення.

27. Фінансове забезпечення місцевого господарства.

28. Фінанси України в умовах перехідної економіки.

29. Доходи державного бюджету України (місцевого бюджету).

30. Непрямі податки з підприємств.

31. Фінансові ресурси підприємств, їх формування і використання в умовах ринкових відносин.

32. Страховий ринок, його становлення і розвиток в Україні.

33. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.

34. Особове страхування і його розвиток.

35. Майнове страхування в умовах ринку.

36. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва.

37. Фінансування соціального захисту населення.

38. Видатки державного бюджету України (місцевого бюджету).

39. Фінансові проблеми місцевих органів влади.

40. Аналіз сутності фінансів в економічній літературі.

41. Бюджетне фінансування: його принципи та форми.

42. Видатки бюджетів на соціальний захист населення.

43. Видатки бюджетів, їх слад структура, динаміка.

44. Видатки бюджетів на управління і оборону.

45. Вплив форм власності на організацію фінансів суб’єктів господарювання.

46. Джерела фінансових ресурсів, чинники, які впливають на їх динаміку.

47. Державне мито.

48. Доходи бюджетів від фізичних осіб, їх розвиток.

49. Житлові субсидії як один з напрямів соціального захисту населення.

50. Інноваційно-інвестиційна політика України, її розвиток.

51. Майнове страхування: сутність та розиток в сучасних умовах.

52. Міністерство фінансів України, принципи побудови, функції, права та обов’язки.

53. Мито як джерело формування доходів бюджету.

54. Місцеві податки і збори в Україні.

55. Органи митного контролю України.

56. Організація фінансового контролю в Україні.

57. Особливості фінансів невиробничої сфери.

58. Податки з юридичних осіб, їх розвиток.

59. Податковий механізм та податкове законодавство в Україні.

60. Податок на додану вартість і акцизний збір.

61. Податок на прибуток підприємств, його суть та значення.

62. Позабюджетні фонди, генезис, формування, призначення.

63. Розвиток і удосконалення державного фінансового планування в сучасних умовах.

64. Роль державного бюджету в розподілі і перерозподілі ВНП і НД.

65. Система фінансових планів,їх взаємозв’язок і розвиток.

Практична частина

В практичні частині роботи необхідно роз’язати задачі.

Варіант задачі обирається згідно останніх цифр списку групи, що помножаються на кожний показник таблиці в даному видгляді 0,01 (якщо ваші останні цифри 01). Дані до задачі в Додатку А.

Задача

На підставі наведених у таблиці даних:

1) проведіть необхідні розрахунки та заповніть відповідні графи таблиці;

2) проаналізуйте структуру видатків державного та місцевих бюджетів;

3) визначте частку місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету;

4) зробіть висновки.

Методичні рекомендації до розв’язання задачі

Для розв'язання задачі слід згадати, що зведений бюджет становить сукупність показників державного та місцевих бюджетів.

Структура видатків визначається як відношення видатків за окремою статтею до загального обсягу видатків бюджету, виражається у відсотках. Наприклад, частка видатків на державне управління у загальній сумі видатків у державному бюджеті становила 95,6% , у місцевому бюджеті – 4,4%. Аналогічно проводять розрахунки за іншими статтями видатків бюджету.

Задача 2: «Аналіз видатків державного бюджету на управління»

Використовуючи дані табл.2:

1) проаналізуйте видатки державного бюджету на державне управління за поточний та попередній роки, їх структуру, визначте відхилення, результати розрахунків запишіть у таблицю;

2) побудуйте структурну діаграму за результатами дослідження складу видатків;

Таблиця 1 – Видатки державного бюджету на управління

    Показники Бюджет поточного року порівняно з бюджетом попереднього року   Загальна сума видатків
Бюджет поточного року млн..грн. Бюджет попереднього року, млн..грн. Номінальна зміна, млн..грн Зміна % Бюджет поточного року Бюджет попереднього року,   Відхилення
Всього видатків 33 170,0 31 154,6
Державне управління У тому числі:   - функціонування законодавчої влади 2 968,0   141,5 2 649,5   136,6
- функціонування виконавчої влади 166,9 145,4
- утримання Президента України та його апарату 10,4 8,2
- утримання фінансових та фіскальних органів 1 204,8 824,3
- загальне планування і статистичні служби 92,3 86,6
Інші видатки на загальнодержавне управління 1 352,1 1 448,4

1) Інтенсивність зміни показників видатків бюджету у часі визначається через розрахунок абсолютних і відносних відхилень. Номінальна зміна (абсолютні відхилення) розраховується як різниця між значеннями показників поточного та попереднього років, виражається у млн..грн. Зміна у відсотках (відносне відхилення) розраховується через визначення темпів приросту: відношення абсолютного приросту до попереднього значення показника за попередній рік, виражається у відсотках. Наприклад, номінальна зміна становить + 2015,4 млн.грн., зміна у відсотках - + 6,47%. Використовуючи дану методику, проводять розрахунки за всіма наведеними статтями видатків бюджету.

2) Структура видатків визначається як відношення видатків за окремою статтею до загального обсягу видатків бюджету, виражається у відсотках. Наприклад, частка видатків на державне управління у загальній сумі видатків становить 8,95% за поточний рік, 8,5 – за попередній рік, відхилення - + 0,45%. Аналогічно проводять розрахунки за іншими статтями видатків.

Наши рекомендации