Lt;question>Саясаттанудың негізгі ұғымы?

<variant>Билік

<variant>Қоғам

<variant>Жүйе

<variant>Саяси қызығушылық

<variant>Саяси қарым-қатынас

<question>«Мемлекет» еңбегінің авторы:

<variant>Платон

<variant>Аристотель

<variant>Сократ

<variant>Демокрит

<variant>Цицерон

<question>«Патша» (Государь)еңбегінің авторы:

<variant>Н.Макиавелли

<variant>Аристотель

<variant>Платон

<variant>Сократ

<variant>Ж.Боден

<question>Халықаралық ЮНЕСКО ұйымы қандай мәселелермен айналысады:

<variant>мәдениет, ғылым, білім

<variant>бейбітшілік және соғыс

<variant>қызметтес және әріптестік

<variant>ортақ қауіпсіздік

<variant>флора және фаунаны қорғау

<question> Саяси режим дегеніміз:

<variant>белгілі бір мемлекеттегі билікті жүзеге асырудың құралдары мен әдістерінің жиынтығы

<variant>соғыстан кейінгі экономиканы азаматтық тауарлар (өнім) шығаратын өндіріске көшіру

<variant>нақты қоғамдық-саяси негізге сүйенетін саяси тәжірибе мен идеология

<variant>саяси жүйедегі негізді өзгерістің өктемдік тәсілі

<variant>мемлекеттің стратегиясы мен тактикасын жетілдіретін өкілеттігі мен органдар жиынтығы

<question> «Өркениеттердің қақтығысы және әлемдік тәртіптің қайта құрылуы» атты кітаптың авторы, қазіргі заманның зерттеушісі:

<variant> Хантингтон

<variant>Г.Моска

<variant>О.Шпенглер

<variant> Ю.Хабермас

<variant>К.Маркс

<question>Төменде көрсетілгендердің қайсысы мемлекетті «Барлығына қарсы соғыс» ретінде қарастырды:

<variant>Гоббс

<variant>Руссо

<variant>Монтескье

<variant>Локк

<variant>Макиавелли

<question>Саясаттанудың қандай әдісі сауалнамалық зерттеулер жүргізуді тұжырымдайды:

<variant>Әлеуметтанулық

<variant>Жүйелік

<variant>Салыстырмалы

<variant>Бихевиористтік

<variant>Сандық

<question>Саяси институт ретінде саяси партияның жұмыс жасауы және қалыптасу үдерісі:

<variant>Партогенез

<variant>Жетілдіру

<variant>Этногенез

<variant>Құрылу

<variant>Генезис

<question>Национал-социализм ағымы қай мемлекетте қалыптасты:

<variant>Германия

<variant>Португалия

<variant>Италия

<variant>Испания

<variant>Австрия

<question>Демократиялық қоғамға легитимділіктің қай түрі негізделген:

<variant>Рационалды-құқықтық

<variant>Дәстүрлі

<variant>Харизматикалық

<variant>Патриархалдық

<variant>Активисттік

<question>«Плюрализм» термині латын тілінен аударғанда нені білдіреді:

<variant>көпшілік

<variant>артықшылық

<variant>тандалған

<variant>біркелкі

<variant>рационалды

<question>Бір партияның монополиясын қандай саяси режим анықтайды:

<variant>Тоталитаризм

<variant>Авторитаризм

<variant>Демократия

<variant>Тирания

<variant>Посттоталитаризм

Lt;question>Өзімен белгілі бір жерде және белгілі бір уақытта анықталған түрақты саяси субъект міндетін және мақсатын жүзеге асыру тиімділігіне бағытталған әлеуметтік технологиялар түрлілігі

<variant>саяси технология

<variant>саяси режим

<variant>саяси мемлекет

<variant>саяси анклав

<variant>саяси плюрализм

<question>Қандай режим тоталитаризмнан демократияға көшу болып табылады:

<variant>Авторитаризм

<variant>Демократия

<variant>Тирания

<variant>Охлократия

<variant>Монархия

<question>Кратология ғылымы нені зерттейді:

<variant>билік

<variant>мемлекет

<variant>саясат

<variant>шиеленіс

<variant>құқық

<question>Билікті үш тармаққа бөлуді алғаш ұсынған:

<variant>Ш.Л.Монтескье

<variant>Т.Гоббс

<variant>Ж.Ж.Руссо

<variant>Н. Макиавелли

<variant>Г. Гроций

<question>Легитимдікті 3 типке бөлуді кім ұсынған:

<variant>М.Вебер

<variant>К.Маркс

<variant>Ф.Гегель

<variant>Д.Локк

<variant>Ж.Ж.Руссо

<question>Төменде көрсетілгендердің қайсысы «мемлекет» терминін ғылыми айналымға енгізген:

<variant>Н.Макиавелли

<variant>Ж-Ж.Руссо

<variant>Ш.Л.Монтескье

<variant>Д.Локк

<variant>Т.Гоббс

<question>Мемлекеттің қандай типі мемлекетті дербес құрылымдарға бөлмеуге негізделген:

<variant>Унитарлық

<variant>Федерация

<variant>Конфедерация

<variant>Республика

<variant>Монархия

<question>Казахстандағы мемлекеттік форма құрылғысын көрсетіңіз:

<variant>Унитарлық мемлекет

<variant>Федерация

<variant>Конфедерация

<variant>Абсолютік монархия

<variant>Автономды республика

<question>Қандай партиялық жүйе тоталитарлық мемлекетке жатады:

<variant>Бірпатиялық

<variant>Көппартиялық

<variant>Партиясыз

<variant>Екіпартиялық

<variant>Үшпартиялық

<question>Оңшыл партияларға жатады:

<variant>Фашистік

<variant>Консервативтік

<variant>Либералдық

<variant>Клерикалдық

<variant>Революциялық

<question>Солшыл партияларға жатады:

<variant>Коммунистік

<variant>Консервативтік

<variant>Либералдық

<variant>Ұлтшылдық

<variant>Клерикалдық

<question>1922 жылы ең алғаш рет фашисттік күштер билікке қай мемлекетте келді:

<variant>Италия

<variant>Франция

<variant>Германия

<variant>Ресей

<variant>АҚШ

<question>Кандай теория мемлекеттің пайда болуын рулардың тайпаға, тайпалардың одан үлкен қауымдастыққа, олардың одан әрі мемлекетке дейін бірігуінен деп түсіндіреді:

<variant>Патриархтық

<variant>Дәстүрлі

<variant>Теократиялық

<variant>«Зорлық жасау»теориясы

<variant>Қоғамдық келісім теориясы

<question>Қандай тұжырымдама мемлекеттің пайда болуын құдайдың құдіретімен түсіндіреді:

<variant>Теократиялық

<variant>Патриархтық

<variant>Рационалды

<variant>«Зорлық жасау» теориясы

<variant>Қоғамдық келісім теориясы

<question>Жұмыссыздық бойынша берілетін жәрдемақымен қамтамасыз етумен мемлекеттің қандай қызметі айналысады:

<variant>Әлеуметтік

<variant>Ұйымдастырушы

<variant>Экономикалық

<variant>Құқықтық

<variant>Сыртқы

<question>Либерализм идеясының негізін қалаушы:

<variant>Д.Локк

<variant>Бернштейн

<variant>Ж.Ж.Руссо

<variant>К.Маркс

<variant>Э.Берг

<question>Ең алғаш бұқаралық партиялар қашан пайда болды:

<variant>XIXғ

<variant>XVIғ

<variant>XVIIғ

<variant>XVIIIғ

<variant>XXғ

<question>«Теократия» термині нені білдіреді:

<variant>дінбасшылар билігі

<variant>көпшілік билігі

<variant>халық билігі

<variant>байлар билігі

<variant>тиран билігі

<question>Қоғамның саяси жүйесіне зор ықпал етеді:

<variant>экономикалық жүйе

<variant>құқықтық жүйе

<variant>әлеуметтік жүйе

<variant>рухани жүйе

<variant>идеологиялық жүй

<question>Төменде көрсетілген еңбектердің қайсысы Цицеронға тиесілі:

<variant>«Заңдар туралы»

<variant>«Саясат»

<variant>«Этика»

<variant>«Риторика»

<variant>«Критон»

<question>Насихаттауды жүзеге асыру партияның қандай қызметіне жатады:

<variant>Идеологиялық

<variant>Әлеуметтік

<variant>Саяси

<variant>Басқарушы

<variant>Бақылаушы

<question>Қоғамның даму міндеті мен мақсатын анықтау саяси жүйенің қай функциясына жатады:

<variant>Мақсатты

<variant>Интеграциалық

<variant>Ұйымдастырушылық

<variant>Регулятивті

<variant>Саяси

<question>Саяси партиялардың негізгі мақсаты неден тұрады:

<variant>саяси билік үшін күреске қатынасу және оны қолдану

<variant>партияларға сайланушыларды тарту

<variant>бағдарламаларды практикалық жүзеге асыруды орнату

<variant>адамдардың міндетін қорғау

<variant>қоғам дамуының бағыт бағдарын ұсыну

<question>Саяси тәртіп белгісіне критерий болып табылады:

<variant>саяси билікті жүзеге асырудағы әдістер

<variant>Суверенитет

<variant>Саяси бостандық

<variant>Саяси қызығушылық

<variant>Басқару

<question>Билікті жүзеге асыруға қатысуына байланысты партиялар қандай топтарға бөлінеді:

<variant>Билік етуші және оппозициялық

<variant>Демократиялық және демократиялық емес

<variant>Бұқаралық және кадрлық

<variant>Жұмсақ және қатты

<variant>Зайырлы және діни

<question>Қазахстанда үкіметтің барлық мүшелерін тағайындауға кімнің құқығы бар:

<variant>Президент

<variant>Жоғары сот

<variant>Сенат

<variant>Парламент

<variant>Конституциалық кеңес

<question>Басқару формасы деген не:

<variant>Жоғарғы мемлекеттік биліктің ұйымдастырылуы және құрылуы

<variant>Мемлекеттің сипаттамасы

<variant>Мемлекеттің бөлігі

<variant>Мемлекеттің шекаралық-ұйымдастырылған құрылымы

<variant>Билікті жүзеге асыру әдістерінің жиынтығы

Наши рекомендации