Зміни і доповнення внесені

наказом ГоловКРУ України від 04.10.99 № 88 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.99 за №762/4055

ІНСТРУКЦІЯ

Про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно -ревізійної служби в Україні

Загальні положення

1.1.Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органа­
ми державної контрольно-ревізійної служби в Україні розроблена на під­
ставі Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні» (2939-12), введеного в дію постановою Верховної Ради України
від 26.01.93 (2940-12), Положення «Про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні», затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук­
раїни від 05.07.93 № 515 (515-93-п), та Указу Президента України від
23.07.98 № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької
діяльності», і визначає порядок проведення ревізій і перевірок органами
державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

1.2. Державна контрольно-ревізійна служба у своїй діяльності ке­
рується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про дер­
жавну контрольно-ревізійну службу в Україні, а також наказами Мінфіну
України.

1.3. Ревізії і перевірки повинні сприяти зміцненню державної фі­
нансової дисципліни, поліпшенню фінансового стану підприємств, уста­
нов та організацій, збереженню державного майна, попередженню зло­
вживань, поповненню доходів бюджету.

1.4. Організація проведення ревізії (перевірки) регламентується ви­
ключно Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні» та цією Інструкцією. Працівник, що здійснює ревізію (перевір­
ку), виконує службове доручення й безпосередньо підпорядковується ке-

рівнику органу державної контрольно-ревізійної служби. Втручання ор­ганів виконавчої влади, включаючи правоохоронні, та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, засобів масової інформації, об'єд­нань громадян та їхніх представників у діяльність органів ДКРС, що здій­снюється в межах чинного законодавства, забороняється.

1.5. Терміни, що їх ужито в цій Інструкції, мають таке значення:

1.5.1. Законодавство з фінансових питань- сукупність чинних на
будь-який момент контрольного періоду законів та інших нормативно-
правових актів держави, якими регулюються процеси утворення, роз­
поділу та використання фінансових ресурсів держави, а також грошові,
кредитні й товарообмінні відносини.

Основними видами фінансових ресурсів є: прибуток; амортизаційні відрахування; податки й збори з підприємств, установ і організацій та з населення; відрахування на соціальні потреби; доходи від зовнішньоеко­номічної діяльності; виручка від реалізації безхазяйного та наявного в надлишках майна; надходження від продажу державних запасів і ре­зервів; надходження від здавання в оренду об'єктів нерухомості, земель­них ділянок, устаткування, транспортних засобів; надходження в пога­шення кредитів, наданих раніше іншим країнам; одержання кредитів і гу­манітарної допомоги з-за кордону; надлишок обігових коштів.

1.5.2. Фінансова дисципліна- стан дотримання органами держав­
ної влади й місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання всіх
форм власності, об'єднаннями громадян, посадовими особами, громадя­
нами України та іноземними громадянами визначених законодавством та
нормативно-правовими актами фінансово-правових норм.

1.5.3. Фінансове правопорушення- дія або бездіяльність органів
державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання
всіх форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб, громадян Укра­
їни та іноземних громадян, наслідком яких стало невиконання фінансово-
правових норм.

1.5.4. Зустрічна перевірка- метод документального підтверджен­
ня на підприємстві, в установі чи організації, що мали договірні взаємо­
відносини з об'єктом контролю, на прохання контрольного чи правоохо­
ронного органу виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійс­
нювалися між ними, для з'ясування їх реальності (повноти відображення в
обліку об'єкта контролю).

Наши рекомендации