Виробнича практика - 5 курс

База практики – виробниче підприємство

Мета практики полягає у закріпленні й поглибленні набутих теоретичних знань з фінансового менеджменту та визначенні його місця у системі управління підприємством; здобуття навичок практичної роботи у сфері прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Завдання практики:

ознайомлення з підприємством та методами роботи його спеціалістів на різних рівнях управління в процесі здійснення основних видів діяльності;

ознайомлення з існуючим станом та проблемами вітчизняних підприємств, їх фінансовою стратегією, технологією виробництва, особливостями функціонування;

вивчення питань організації фінансової діяльності, виробництва та планування виробничої діяльності;

аналіз підходів, методик та методів, які використовують на підприємстві в процесі його фінансової діяльності;

проведення необхідних досліджень, розрахунків та аналізу фінансово-господарської діяльності;

ознайомлення з особливостями діяльності бази практики на різних ділянках з основних напрямів роботи, а саме: у сфері стратегічного та оперативного планування, аналізу діяльності, управління активами, забезпеченням ліквідності та платоспроможності, тощо;

збір необхідної інформації для проведення оцінки управління фінансового стану підприємства та оцінювання рентабельності діяльності підприємства;

проведення порівняльної оцінки управління фінансовим станом підприємств відповідної галузі та визначити місце підприємства – бази практики у даній галузі.

В результаті проходження практики студент повинен знати:

методи та функції управління фінансовою діяльністю підприємства;

особливості функціонування вітчизняних підприємств у сучасних економічних умовах;

методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства та основні фінансові показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства (дохід, прибуток, рентабельність, показник самофінансування, період обороту обігових коштів, ліквідність тощо);

принципи, форми та методи планування, які фактично використовують на підприємстві;

основні внутрішні документи організації, які регламентують її діяльність;

продуктивність виробництва та фактори, що впливають на неї на цьому підприємстві;

методи розрахунку прогнозних показників для наступного фінансового року;

особливості оперативного планування на підприємстві;

характеристику управлінських кадрів і організацію їх діяльності;

існуючі фінансові стратегій підприємств та методи їх реалізації;

підходи, методики та методи, які використовують на підприємстві в процесі його фінансової діяльності;

засоби розробки основних напрямків розвитку діяльності підприємств у сфері стратегічного та тактичного планування, управління активами та його фінансовими ресурсами, забезпечення ліквідності та платоспроможності, тощо.

Студент повинен уміти:

читати внутрішні документи підприємства, які регламентують її діяльність;

аналізувати господарсько-фінансову діяльності підприємства та основні фінансові показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства:

застосовувати форми та методи планування, які прийнятні для використання на підприємстві;

визначати фактори, які чинять вплив на діяльність підприємства;

прогнозувати показники діяльності підприємства на наступний прогнозний період;

застосовувати науково-практичні методи та підходи до управління фінансовою діяльністю підприємства.

Студент повинен мати навичкисистематизації та обробки економічної інформації на підприємстві; виявлення практичних проблем з метою формування напрямів подальшої наукової роботи та написання кваліфікаційних робіт.

Структура звіту

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства у галузі.

2. Фінансовий аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

3. Факторний аналіз дільності підприємства.

4. Прогнозування показників діяльності підприємства.

5. Порівняльний аналіз та оцінка місця підприємства в галузі.

Висновки та рекомендації

Список літератури

Додатки:

а) форми звітності підприємства згідно чинного законодавства

б) допоміжні та додаткові таблиці для проведення фінансових розрахунків.

База практики – бюджетна установа

Мета практики – набуття студентами практичного досвіду управління фінансовою діяльністю організації та вмінь, щодо оцінки якості управління видатками та доходами бюджетної установи.

Завдання практики:

визначення особливостей фінансування бюджетних установ в сучасних умовах реалізації бюджетного процесу;

вивчення питань організації фінансової діяльності бюджетних установ;

аналіз підходів, методик та методів, які використовують організацією в процесі її фінансової діяльності;

проведення необхідних досліджень, розрахунків та аналізу фінансової діяльності;

набуття навичків презентації отриманих результатів;

ознайомлення з особливостями діяльності бази практики на різних ділянках з основних напрямів роботи, а саме: у сфері стратегічного та оперативного планування та прогнозування фінансової діяльності бюджетної установи, аналізу діяльності, управління активами та забезпеченням якості надання соціальних послуг, тощо.

В результаті проходження практики студент повинен знати:

форми фінансування діяльності бюджетної установи;

підходи та методи до організації фінансової діяльності бюджетних установ;

особливості діяльності бюджетної установи у сфері стратегічного прогнозування фінансової діяльності бюджетної установи;

методи аналізу та управління діяльністю бюджетної установи;

методи оцінки якості використання бюджетних коштів організації;

методику планування видатків бюджетної установи.

Студент повинен уміти:

читати внутрішні документи організації, які регламентують її діяльність;

визначати методи та форми фінансування бюджетної установи;

аналізувати фінансову діяльності організації та основні фінансові показники, що характеризують її ефективність;

застосовувати форми та методи планування, які прийнятні для використання організацією;

визначати фактори, які чинять вплив на діяльність організації;

прогнозувати показники її діяльності;

застосовувати науково-практичні методи та підходи до управління фінансовою діяльністю бюджетної установи.

Студент повинен мати навичкисистематизації та обробки економічної інформації бюджетної установи; виявлення практичних проблем з метою формування напрямів подальшої наукової роботи та написання кваліфікаційних робіт.

Структура звіту

Вступ

1. Загальна характеристика бюджетної установи.

2. Фінансування діяльності бюджетної установи.

3. Факторний аналіз діяльності бюджетної установи.

4. Прогнозування діяльності бюджетної установи.

5. Методичне забезпечення планування видатків бюджетної установи

Висновки та рекомендації

Список літератури

Додатки:

а) форми звітності бюджетної установи згідно чинного законодавства;

б) допоміжні та додаткові таблиці для проведення фінансових розрахунків.

База практики – банківські установи

Мета практики – набуття студентами практичного досвіду управління фінансовою роботою банківської установі та закріпленні й поглибленні набутих під час теоретичного навчання знань з теоретико-методичних аспектів її функціонування; здобуття навичок самостійної практичної роботи у сфері фінансової діяльності банківської установи та визначення її місця у банківській системі України.

Завдання практики:

ознайомлення з банківською установою та методами управління її діяльністю;

ознайомлення з існуючим станом та проблемами функціонування банківської системи України;

вивчення питань організації діяльності банківської установи;

аналіз підходів, методик та методів, які використовують банківською установою в процесі її діяльності;

проведення необхідних досліджень, розрахунків та аналізу діяльності;

набуття навичків презентації отриманих результатів;

ознайомлення з особливостями діяльності бази практики на різних ділянках з основних напрямів роботи, а саме: у сфері стратегічного та оперативного планування, аналізу діяльності, управління активами, забезпеченням ліквідності та платоспроможності, тощо.

В результаті проходження практики студент повинен знати:

методи управління фінансовою діяльністю банківської установи;

особливості сучасних умов функціонування банківської системи України;

методи аналізу діяльності банку та основні фінансові показники, що характеризують ефективність його діяльності;

принципи, форми та методи планування, які фактично використовують банківською установою;

основні внутрішні документи організації, які регламентують її діяльність;

фактори, що впливають на діяльність банківської установи;

методи розрахунку прогнозних показників на наступний фінансовий рік;

існуючі фінансові стратегії розвитку банку та методи їх реалізації;

засоби розробки основних напрямків розвитку діяльності банківської установи у сфері стратегічного та тактичного планування, управління активами та її фінансовими ресурсами, забезпечення ліквідності та платоспроможності, тощо.

Студент повинен уміти:

читати внутрішні документи банку, які регламентують його діяльність;

аналізувати діяльність банківської установи та основні фінансові показники, що характеризують ефективність її діяльності;

застосовувати форми та методи планування, які прийнятні для використання банківською установою;

визначати фактори, які впливають на діяльність банку;

прогнозувати показники діяльності банку на наступний прогнозний період;

застосовувати науково-практичні методи та підходи до управління діяльністю банку.

Студент повинен мати навичкисистематизації та обробки економічної інформації банківської установи; виявлення практичних проблем з метою формування напрямів подальшої наукової роботи та написання кваліфікаційних робіт.

Структура звіту

Вступ

1. Загальна характеристика банку в банківській системі України .

2. Фінансовий аналіз діяльності банку.

3. факторний аналіз дільності банку.

4. Прогнозування показників діяльності банку.

5. Порівняльний аналіз та оцінка місця банківської установи в банківській системі України.

Висновки та рекомендації

Список літератури

Додатки:

а) форми звітності підприємства згідно чинного законодавства

б) допоміжні та додаткові таблиці для проведення фінансових розрахунків.

База практики – фінансові установи (кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні компанії).

Мета практики –закріплення знань, одержаних студентами із загальноекономічних і фінансових дисциплін; набуття студентами практичного досвіду управління діяльністю фінансової установі та закріпленні й поглибленні набутих під час теоретичного навчання знань з теоретико-методичних аспектів її функціонування; здобуття навичок самостійної практичної роботи у сфері діяльності фінансової установи.

Завдання практики:

ознайомлення з фінансовою установою та методами управління її діяльністю;

ознайомлення з існуючим станом та проблемами функціонування фінансових установ на ринку капіталів Україні;

вивчення питань організації діяльності фінансової установи;

аналіз підходів, методик та методів, які використовують фінансовою установою в процесі її діяльності;

проведення необхідних досліджень, розрахунків та аналізу діяльності;

набуття навичків презентації отриманих результатів;

ознайомлення з особливостями діяльності бази практики на різних ділянках з основних напрямів роботи, а саме: у сфері стратегічного та оперативного планування, аналізу діяльності, управління активами, забезпеченням ліквідності та платоспроможності, тощо;

оцінити загальний фінансовий стан установи та її положення в рейтингу;

вивчити організацію оподаткування результатів фінансової діяльності фінансової установи;

засвоїти практичні навички роботи при самостійному виконанні окремих функцій економіст-фінансиста.

В результаті проходження практики студент повинен знати:

методи управління діяльністю фінансової установи;

особливості сучасних умов функціонування фінансових інститутів в Україні;

методичні підходи до визначення економічної ефективності основної діяльності установи;

методи аналізу діяльності установи та основні фінансові показники, що характеризують ефективність її діяльності;

принципи, форми та методи планування, які фактично використовують установою;

основні внутрішні документи організації, які регламентують її діяльність;

фактори, що впливають на діяльність фінансової установи;

методи прогнозування показників діяльності фінансової установи на наступний фінансовий рік;

існуючі фінансові стратегії розвитку фінансової установи та методи їх реалізації;

засоби розробки основних напрямків розвитку діяльності фінансової установи у сфері стратегічного та тактичного планування, управління активами та її фінансовими ресурсами, забезпечення ліквідності та платоспроможності, тощо.

Студент повинен уміти:

читати внутрішні документи фінансової установи, які регламентують його діяльність;

розраховувати показники використання фінансових активів;

оцінювати показники використання основного та власного капіталу;

розраховувати прибуток та інші показники фінансової діяльності фінансової установи;

визначати фактори, які впливають на формування цін на фінансові послуги;

обчислювати основні податки, якими обкладається фінансова установа;

оцінювати ефективність залучення фінансових коштів;

вибирати основні форми безготівкових розрахунків;

оформлювати документи на операції з готівкою;

складати договір про надання фінансових послуг;

аналізувати зовнішні, зокрема глобальні, та внутрішні фактори платоспроможності фінансової установи.

Студент повинен мати навички систематизації та обробки фінансово-економічної інформації фінансової установи, аналізу фінансових показників діяльності фінансової установи для самостійного прийняття управлінських рішень у конкретних ситуаціях господарської діяльності.

Структура звіту

Вступ

1. Загальна характеристика фінансової установи на ринку капіталів України .

2. Фінансовий аналіз діяльності фінансової установи.

3. факторний аналіз дільності фінансової установи.

4. Прогнозування показників діяльності фінансової установи.

5. Порівняльний аналіз та оцінка місця фінансової установи на ринку капіталів України.

Висновки та рекомендації

Список літератури

Додатки:

а) Приклади оформлення договорів на надання фінансових послуг.

б) Форми звітності фінансової установи відповідно до чинного законодавства, дозволені до оприлюднення.

в) Копії публікацій про особливості діяльності та досягнення фінансової установи.

г) Допоміжні та додаткові таблиці для проведення фінансових розрахунків.

База практики – організації соціального страхування та пенсійного забезпечення

Мета практики – набуття студентами практичних умінь фінансово-аналітичної роботи у відповідних підрозділах управління соціального захисту населення (відділ з надання субсидій, підрозділ по призначенню та виплаті компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян, відділ з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці, відділ компенсацій та гарантій та відділ бухгалтерського обліку) та управління пенсійного фонду (відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів, відділ персоніфікованого обліку та інформаційних систем, відділ надходження доходів, відділ пенсійного забезпечення, відділ з призначення пенсій, відділ з виплати пенсій).

Завдання практики:

ознайомлення зі структурою Управління, аналіз основних завдань підрозділів Управління, функцій та положень, вивчення організації праці соціального робітника на робочому місці;

розгляд основних завдань Управління, функцій, прав та обов’язків;

вивчення методики та придбання практичного досвіду обчислення страхових внесків;

вивчення загальних видів соціальної роботи та специфічних видів аналізу сплати внесків та контролю стосовно різних напрямів соціального страхування;

самостійне виконання усіх видів розрахунків, аналітичних, планових та звітних робіт, які входять до обов'язків соціального робітника;

розробка пропозицій студента щодо виявлення діяльності соціального органу (управління), розробка ефективної та досконалої стратегії реформування та розвитку;

розробка конкретних фінансових заходів щодо вдосконалення соціального страхування в залежності від бази проходження практики (Управління Пенсійного фонду України, Управління соціального захисту України, Фонд зайнятості та ін.).

В результаті проходження практики студент повинен знати:

теоретичні та методичні основи соціального страхування, його функції та принципи, особливості розвитку, державного регулювання соціального страхування;

законодавство стосовно фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (та / або загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і пенсійного фонду);

види, основні категорії недержавного соціального страхування та напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні.

Студент повинен уміти:

розраховувати страхові тарифи для підприємств, організацій і установ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

розраховувати пенсії за віком, за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з утратою годувальника;

визначати розмір страхових виплат і міри втрати працездатності.

Наши рекомендации