Деятельности страховой компании

Таблиця Г.1

Звіт про прибутки та збитки

Показники, тис.грн. Доход Витрати
Одержані страхові платежі    
Доходи від фінансових вкладень    
Надходження з резерву    
Інші доходи    
Разом доходи    
Виплати страхового відшкодування    
Витрати на ведення справи    
Прибуток (+), збиток (-) від надання страхових послуг    
Відрахування в резервні фонди    
Інші витрати    
Всього витрат    

Таблиця Г.2

Розрахунок впливу факторів на розмір страхових платежів

Показники Фактично за попередній рік Фактично за звітний рік Відхилення (+), (-)
Кількість договорів Ni+1 Ni Ni-Ni-1
Середня сума платежів за договором, Spi-1 Spi Spi-Spi-1
Зокрема за рахунок кількості договорів,тис.грн.(Ni-Ni-1)*Spi-1      
За рахунок зміни середнього страхового платежу за договором, тис.грн(Spi-Spi-1)* Ni      
РАЗОМ     1+2= =Spi- Spi-1

Таблиця Г.3

Склад вихідних даних для факторного аналізу прибутку

Показник,тис.грн. Попередній рік фактично, n-1 Витрати за нормами попереднього року на обсяг звітного Звітний рік фактично,
Страхові послуги Пn-1 П*n-1 Пn
Відрахування в резервний фонд РФn-1 РФ*n-1 РФn
Разом витрат, (1)+(2) РФn-1 РФ*n-1 РФn
Загальна сума доходів Д n-1 Д*n-1 Дn
Прибуток, (4)- (3) Pr n-1 Pr* n-1 Pr n
Рентабельність,((5)/(3))*100% Rn-1 R*n-1 Rn

Таблиця Г.4

Розрахунок впливу факторів на динаміку прибутку

Фактори,тис.грн. Розрахунок впливу Результат, тис.грн.
Загальна сума доходів Pr n-i * (Д*n-i/Дn-i – 1)  
Структура доходів Pr* n-i/ Д*n-i - Pr n-i /Дn-i)* Д*n-i  
Обсяг страхових послуг П*n-1 - Пn  
Відрахування в резервні фонди РФ*n-1 - РФn  
Страхові тарифи та процентні ставки Дn - Д*n-i  
Фактична зміна прибутку порівняно з минулим роком Pr n - Pr n  

Таблиця Г.5

Вихідні данні для аналізу динаміки прибутку від страхових послуг

Показник Фактично за минулий період Витрати за звітний період Витрати за нормами минулого року на обсяг звітного
Страхові платежі СПф n-1 СПф n СП*ф n
Виплати страхового відшкодування СВф n-1 СВф n СВ*ф n
Витрати на ведення справи ВСф n-1 ВСф n ВС*ф n
Разом виплат на страхові послуги, (2)+(3) В n-1 В n В* n
Прибуток (1) –(4) Pr n-1 Pr n Pr* n
Рентабельність, (5) / (4) R n-1 R n R* n

Таблиця Г.6

Розрахунок впливу факторів на динаміку прибутку від страхових послуг

Фактор Розрахунок Сума,тис.грн
Сума страхових платежів Pr n-i *(СП*ф n-1 -СПф n-1-1)  
Структура доходів (Р*n/ СП*ф n - P n-1/ СПф n-1)* / СП*ф n  
Сума страхових відшкодувань СВ*ф n - СВф n  
Витрати на ведення справи ВС*ф n - ВСф n  
Страхові тарифи СПф n - СП*ф n  
Фактичні зміни прибутку порівняно з минулим періодом Rn – R n-1  

Таблиця Г.7

Витрати на ведення справи

№ п/п Стаття витрат Фактично за минулий період До підсумку,% Фактично за звітний період До підсумку,% Економія (+), переаитрати (-)
Оплата прці          
Відрахування на соціальне страхування          
Господарські та канцелярські товари          
Відрядження          
Операційні витрати          
Реклама          
Інші          
Разом   100%   100%  

ДОДАТОК Д – УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Таблиця Д.1

Склад одержувачів пенсій та допомоги по Управлінню ПФУ (інші Фонди соціального страхування) в області за три роки

Найменування районів та міст області Загальна чисельність
К-ть пен-сіонерів на 01.01.__ р. Зрост.(+) Зниж.(-) Фактично виплачено пенсій, тис. грн.. Серед. розмір виплати на 1 пенсіонера, грн.
         
..          
  Головне управління        
  Всього        

Таблиця Д.2

Кількість пенсіонерів, отримуючих пенсії в банківських установах (міста, району, області)

Назва районів та міст АППБ „Аваль” Приватбанк Промінвестбанк Укрсоцбанк …банк
         

Таблиця Д.3

Співвідношення кількості пенсіонерів та працюючих, розміри фінансової допомоги Управлінням ПФУ в місті (районі, області)

Найменування районів та міст області   Кількість пенсіонерів, чол. Кількість застрахованих осіб у базі даних (працюючих) чол. Співвідношення пенсіонерів та працюючих, % Фінансова допомога, тис. грн. Вилучення залишкових коштів для перерозподілу, тис. грн.
... .... ... ... ... ... ...
  Разом ... ... ... ... ...

Таблиця Д.4

Співвідношення середнього розміру пенсії до заробітної плати в галузях економіки в місті (районі, області)

№ п.п. Перелік районів Середньомісячна пенсійна виплата, грн. Середньомісячна заробітна плата, грн. Співвідношення середньої пенсійної виплати до середньої зарплати, %
...      
... ...      
  Всього по області      

Таблиця Д.5

Інформація

про облік платників, зареєстрованих в головному управлінні ПФУ (інші фонди соціального страхування) в місті (районі, області)

Назва районів та міст області на … р. ...
Зареєстровано платників Сплачують кошти %  
Всього юрид. фізич. Всього юрид. фізич. Всього юрид. фізич. ...
...                   ...
...                      
  Всього по області                   ...

Таблиця Д.6

Аналіз надходження збору (32% від чистого доходу) від громадян-підприємців за 200_рік

Назва районів та міст області Надход. за 2010., тис. грн. Надход. за 2011., тис. грн. Відхи-лення (+,-) Кількість фізичних осіб, що сплачували збір Сума надходжень від 1 фізичної особи, грн. Середньомі-сячна сума надходжень від 1 фізичної особи
                       
...                        
  Всього по області                      

Таблиця Д.7

Аналіз фонду оплати праці за три роки

п/п Назва районів та міст області 32%; 4%; чистий доход громадян-підприємців 1 - 5 %
Нара-хов. ФОП На-рахо-вано збору Тариф нара-хован. збору Одер-жаний ФОП Одер-жано збору Тариф одержан. збору Нарахов. ФОП Нараховано збору Тариф нара-хова-ного збору
                   
...                    
  Всього по області                      

Таблиця Д.8

Аналіз ефективності організації роботи з надходження доходів по головному управлінню ПФУ в місті (районі, області) за три роки

Назва районів та міст області Кількість пра-цюючих в регіоні Кількість пенсіо-нерів Всього власних доходів (без пере-розпо-ділу), тис. грн. Зокрема збору на обов’яз-кове держ. пенсійне страху-вання, тис. грн. Надійшло доходів з початку року
На 1 працюючого, грн. На 1 пенсіонера, грн.
Доходи зокрема збір Дохо-ди зокрема збір
  Міста
м. ...                
  Всього                
Райони в містах
                 
  Всього                
Райони
                 
  Всього                
Головне управління                
Всього по області                    
                         

Таблиця Д.9

Аналіз відшкодування пільгових пенсій за три роки

Наймен. районів та міст Сума не-відшк. Нале-жить до сплати Нале-жить до сплати разом Відшко-довано Дисконт % від-шкод. Пито-ма вага в сумі від-шкод. % від-шкод. зага-льн. за-борг. Сума не-відшк. Пито-ма вага в сумі за-лишку
                         
...                          
  Всього по області                        

Таблиця Д.10

Аналіз сплати пені за три роки

Назва районів та міст області Залишок несплаченої пені станом Нараховано Всього належить до сплати Фактично сплачено Залишок несплаченої пені % сплати
...            
Всього            

ДОДАТОК К – ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Таблиця К.1

Порівняльна характеристика банківської та казначейської систем виконання бюджетів

Казначейська система виконання бюджету Банківська система виконання бюджету

Таблиця К.2

Організаційна структура відділення Державного казначейства

Найменування підрозділу Функції, що виконує підрозділ

Таблиця К.3

Управлінська структура відділення Державного казначейства

деятельности страховой компании - student2.ru

Кваліфікаційна характеристика робітника Державного казначейства

Основні вимоги

Таблиця К.6

Розпорядники бюджетних коштів

Розпорядники бюджетних коштів

Таблиця К.7.

Характеристика звітності з виконання бюджетів у відділенні Державного казначейства

Вид звітності Характеристика

ДОДАТОК Л – ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ

Таблиця Л.1.

Організаційна структура фінансового управління (відділу)

Найменування відділу Функції, що виконує відділ

Таблиця Л.2

Управлінська структура фінансового управління (відділу)

 
  деятельности страховой компании - student2.ru

…….

……..

Таблиця Л.3.

Інструктивна база діяльності фінансового відділу (управління)

Найменування інструкції Рік видання Загальна характеристика

Таблиця Л.4

Правова база діяльності фінансового відділу (управління)

Найменування закону Рік прийняття Загальна характеристика

Таблиця Л.5.

Кваліфікаційна характеристика робітника фінансового відділу (управління)

Наши рекомендации