Загальні вимоги до індивідуальної роботи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

З дисципліни

ВПП 3.12 « АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ »

Для студентів всіх форм навчання

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Спеціалізація Менеджмент організацій і адміністрування

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Спеціалізація Облік і аудит у підприємництві

Затверджено на засіданні

Кафедри економіки

Протокол № 1

від “ 29 ” серпня 2012 року

Нікополь 2012 рік

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни«Аналіз господарської діяльності», Нікополь 2012, - 5с.

Розробник:.викл. Сейсебаєва Н.Г.

Вступ

Програма з курсу „ Аналіз господарської діяльності ” відповідає навчальному плану фахової дисципліни для підготовки бакалаврів професійної кваліфікації – економіст.

Курс „ Аналіз господарської діяльності ” є необхідною складовою частиною вивчення в системі економічних дисциплін формуючих як фахівців економічного профілю в цілому, так і фахівців з спеціальностей «Менеджмент» та „Облік і аудит” зокрема

Забезпечення ефективного функціонування підприємства потребує економічно грамотного управління їхнього діяльністю, яке багато в чому визначається умінням її аналізувати . За допомогою аналізу визначають тенденції розвитку, глибоко і системно досліджують фактори зміни результатів діяльності, обґрунтовують плани та управлінські рішення , здійснюють контроль за їх виконанням, виявляють резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюють результати діяльності підприємства, виробляють економічні стратегію його розвитку.

Аналіз господарської діяльності – це наукова база прийняття управлінських рішень у бізнесі.

Спеціаліст економічного профілю обов’язково повинен володіти методами аналітичних досліджень, навичками аналітичної роботи, зміст якої полягає у виконані функції оцінки та порівняння отриманої за допомогою системи бухгалтерського обліку інформації . На її основі створюється нова і більш цінна інформація.

Курс „ Аналіз господарської діяльності” посідає у навчальному процесі вагоме місце, що зумовлено значенням аналізу в управлінні діяльністю різних за формою власності підприємств та характером знань , становлять його зміст.

Мета курсу:

- надати студентам уявлення про методологію проведення аналізу господарської діяльності, способи та засоби вивчення закономірностей та рушійних сил розвитку суспільного виробництва на мікро- та макрорівні. У процесі вивчення предмету студенти набудуть теоретичних знань і практичних навичок у сфері проведення аналізу господарської діяльності.

Завдання навчальної дисципліни:

- дослідження механізму дії і використання економічних законів та конкретних їх форм прояву. За підсумками вивчення курсу студент повинен знати методологію і методику економічного аналізу, вміти аналізувати економічні явища і давати їх адекватну характеристику в розв’язанні таких питань:

· опанування основ ринкової економіки стосовно методів фінансового аналізу;

· ознайомлення з головними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовують у міжнародній практиці при проведенні фінансового аналізу;

· удосконалення процесів прийняття рішень при розробці економічних висновків.

Опанування основ фінансового аналізу дозволить студентам:

· усвідомити важливість світового досвіду проведення фінансового аналізу для їх подальшої діяльності;

· здобути знання про найважливіші чинники і критерії, які враховуються на різних стадіях життєвого виробничого процесу.

Вимоги до знань та вмінь.

Знати:

· економічні категорії аналізу;

· показники ефективності економічної діяльності;

· галузеву спеціалізацію підприємств;

· напрямки підвищення ефективності в різних галузях народного господарства;

· методу розрахунку економічної ефективності.

Вміти:

· розраховувати економічну ефективність виробничої діяльності;

· розробити оптимальну концентрацію галузеву спеціалізацію для підприємства;

· орієнтуватися в економічної діяльності різних виробничих формувань.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Предмет і метод аналіз господарської діяльності підприємства.

Тема 2 Аналіз організаційно технічного рівня підприємства

Тема 3 . Аналіз використання трудових ресурсів підприємства

Тема 4 . Аналіз використання виробничих потужностей.

Тема 5 . Задачі і методи аналізу фінансового стану підприємства

Тема 6 . Аналіз активів підприємства

Тема 7 . Аналіз фінансових результатів підприємства.

Тема 8. Аналіз грошових потоків підприємства.

Тема 9. Аналіз оборотних коштів підприємства

Завдання для індивідуальної роботи

Теми для індивідуального опрацювання, доповідей та підготовки рефератів:

1. Проаналізувати показники фінансової стійкості ПАТ „Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен”.

2. Проаналізувати показники ліквідності балансу ПАТ „Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен”.

3. Оцінити кредитний рейтинг ПАТ „Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен”.

4. Проаналізувати показники ділової активності ПАТ „Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен”.

5. Проаналізувати показники рентабельності ПАТ „Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен”.

6. Проаналізувати показники фінансової стійкості ПАТ „Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен”.

7. Проаналізувати показники ліквідності ПАТ „Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен”.

8. Оцінити кредитний рейтинг ПАТ „Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен”.

9. Проаналізувати показники ділової активності ПАТ „Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен”.

10. Проаналізувати показники рентабельності ПАТ „Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен”.

11. Проаналізувати показники ліквідності балансу на прикладі (на вибір) конкретного підприємства.

Загальні вимоги до індивідуальної роботи

До написання реферату:

1. Реферат виконується на аркушах паперу формату А4. Робота може бути написана від руки або надрукована на комп’ютері через 1,5 інтервали шрифт Times New Roman.

2. Обсяг реферату: 10-12 сторінок. Сторінки мають бути пронумеровані. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч , знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм. Розмір шрифта – 14, інтервал – 1,5

3. Титул і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента.

4. План реферату повинен складатися із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

5. Реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

6. З відома керівника курсу студент може виконати реферат за темою, не передбаченою в запропонованому переліку.

7. Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються.

У такому випадку студент зобов’язаний написати новий реферат з урахуванням усіх зауважень.

Рекомендована література

Основна

1. Андреєва Г.І. Економічний аналіз : Навч.- метод . посіб – К : Знання, 2008 – 263

2. Гудзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностика фінансово – господарської діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004 – 180с.

3. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів/За ред. Проф.. Ф.Ф.Бутинця – Житомир: ПП Рута , 2003 – 680 с.

4. Економічний аналіз Навч. посібник \ За ред . акад.. НАНУ,проф. М.Г. Чумаченько – 2 –е вид., доп.і перер – К.: КНЕУ. 2003 – 556с

5. Івахненко В.М. , Горбатюк М.І. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. пособ. для самост . вивч. дисц – Вид . 3 – те , без змін – К: : КНЕУ 2006 – 302 с.

6. Костенко Т.Д. та ін Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005 – 400с

7. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник - К : Вища школа , 2003 – 278 с.

8. Мних Є.В. Економічний аналіз Підручник – 2 –е вид. перер. і доп. - К.: Центр навчальної літератури . 2005 – 472 с.

9. 13. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навч . посібник – 2 –е вид, випр. і доп. – К .: Знання , 2005 – 662 с

10. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз Навч. посібник – 3 – є вид. випр і доп . – Львів : Магнолія плюс, 2005 – 344 с

11. Шило В.П. та ін . Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посібник – К.: Кондор 2005 – 240

12. Баканова М.И. , Шеремет А.Д. Теория экономического анализа : Учебник , - 4 – е изд оп. и пере раб – М.: Финансы и статистика . 2002 -416с

Додаткова

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. -К.: Україна. 1996.

2. Про власність: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991 р. зі змінами і доповненнями// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20.

3. Про підприємництво: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991 р. зі змінами і доповненнями.// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.

4. Про підприємства: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 27 березня 1991р. зі змінами і доповненнями. // Відомості Верховної Ради України. - 1991 р. - № 24.

5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Затв. наказами Мінфіну України, 1999-2001.

6. Бочаров В. Финансовое моделирование. С.-П.: Питер, 2000.

7. Быкадоров В. Финансово-экономическое состояние предприятия. - М: Приор, 2000.

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск:.ООО «Нове знання», 1999.

9. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. - К.: КНЕУ, 2000.

Інформаційні ресурси

1.http://www.anbar.co.uk - зміст провідних світових журналів з менеджменту.

2.http://www.bized.ac.uk - інформація про компанії, статистика.

3.http://www.bank.gov.ua - Національний банк України.

4.http://www.spfiikraine.com - Фонд державного майна України (Ф/ІМУ).

5.http://www.ukrse.kiev.ua - Українська фондова біржа.

6.http://pi1ts.com - Українська фондова торговельна система ІІФГС.

7. http://www.ufs.kiev.ua - Український Фінансовий сервер.

8.http://www.cFin.ru - Корпоративні фінанси - аналітика, бізнес-плани реальних підприємств, посилання на інші джерела Інтернет.

9.http://www.investing.kiev.ua - інвестиції в Україні, матеріали для інвесторів.

10.http://www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України.

11.http//www.iiaa.kiev.ua - Інформаційний бізнес портал компанії "Лига".

12.http://www.uatodav.net - новини України.

13.http://www.marketland.com.ua-Iнфopмaцiйнo-кoмepцiйнa система "Маркетинг-термінал 2000".

14.http://www.int-commerce.com - система Інтернет-комерції.

15.http//www.azbooka.com - Електронний магазин Azbooka.

Наши рекомендации