Вимоги до написання контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний університет телекомунікацій

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва

Кафедра маркетингу

  «ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор ННІМП   _________________ С.А.Федюнін (підпис) « ____» ______________ 2016 р.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КОМУНІКАЦІЙ

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

та виконання контрольної роботи

Для підготовки бакалаврів

заочної форми навчання

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
  074 Публічне управління та адміністрування
  075 Маркетинг
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

КИЇВ-2016

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Державне регулювання ринку комунікацій» складено к.е.н., доцентом Плахотніковою Л.О. на основі навчального плану, профілю освітньо-професійної програми, стандарту вищої освіти для підготовки бакалаврів у галузі знань 07-Управління та адміністрування зі спеціальностей: 073-Менеджмент, 074-Публічне управління та адміністрування, 075-Маркетинг, 076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри маркетингу.

Укладач: к.е.н. доцент Плахотнікова Л.О.

Рецензент:д.е.н., професор Виноградова О.В.

Рекомендовано кафедрою маркетингу  
Протокол № 1 від «31» серпня 2016 р.  
Зав. кафедрою маркетингу   _____________ О.В. Виноградова  
     
УЗГОДЖЕНО: Директор ННІМП   _____________ С.А.Федюнін «31» серпня 2016 р.  
     
   

ВСТУП

На сучасному етапі сфера зв’язку та інформатизації є одним із пріоритетних і важливих напрямів економіки України. Сталий розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури є важливою передумовою інтеграції України у глобальне інформаційне суспільство.

Сфера зв’язку та інформатизації є одним із бюджетоутворюючих напрямів економіки України. Це одна із небагатьох галузей економіки, яка демонструє динамічний розвиток і стабільні надходження до держбюджету. Загальні доходи від реалізації послуг зв’язку збільшилися в 2014 році на 2 відс. порівняно з попереднім звітнім періодом та становили 52,4 млрд грн, у 2015 році – 6,6 відс. та 55,9 млрд грн відповідно.

Сьогодні у світовій індустрії інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ) відбуваються значні зміни, а саме: лібералізація ринку зв’язку, стрімкий розвиток Інтернету. Інформаційне суспільство стає глобальним. За інформацією фахівців галузі, Україна входить до тридцятки лідерів світового рейтингу за якістю зв’язку. Національним регулятором надання послуг зв’язку в Україні є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Її діяльність спрямована на стимулювання розвитку ринку зв’язку, збалансування інтересів держави, операторів, провайдерів телекомунікацій і споживачів послуг.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета контрольної роботи — закріпити й поглибити теоретичні знання, здобуті в процесі вивчення дисципліни, сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях.

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Не слід дослівно переписувати текст підручника чи інших джерел, наводячи цитати, цифрові дані, необхідно вказувати джерела із яких вони взяті. Для більш повного розкриття питання можливе використання графічного матеріалу, таблиць, малюнків.

Контрольна робота має бути надрукована на комп’ютері, або в виключних випадках написана чітким розбірливим почерком чорнилом одного кольору без скорочення термінів (крім загальновизнаних).

Контрольна робота складається із двох частин - теоретичної і практичної. Перша частина роботи (теоретична) пишеться зо обраною темою: варіант теми контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.

При оформленні контрольної роботи слід дотримуватися встановлених стандартом вимог: текст друкується на одному боці аркуша паперу стандартного формату А4, шрифт 14 Times New Roman, інтервал між рядками 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва -20мм, справа 20 мм, зверху та знизу – 20 мм. Не допускаються підкреслення та виділення курсивом.

Цифровий матеріал як правило оформлюється у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, що відображає її зміст. Назва таблиці друкується нежирним шрифтом розміром 14 з вирівнюванням по центру. Всі таблиці нумеруються. Праворуч над назвою з прописної букви пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер.

Формули, які наводяться у роботі, слід нумерувати арабськими цифрами. Формули вирівнюються по центру сторінки відносно тексту. Порядковий номер формули наводиться в круглих дужках по лівому краю тексту роботи.

Усі сторінки роботи мають бути пронумеровані, починаючи зі змісту. Відповідним чином оформляється титульна сторінка з зазначенням назви дисципліни, теми роботи, прізвища викладача та виконавця (Додаток А). Робота повинна бути акуратно виконана. Приблизний обсяг теоретичної частини роботи 10-15 сторінок. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Робота повинна супроводжуватися планом (3-4 пункти), посиланнями (по тексту) на використані джерела (7-10 позицій). Зміст контрольної роботи має відповідати плану і розкривати тему.

Виконана робота відправляється на перевірку. Після перевірки роботи вирішується питання про допущення студента до іспиту. Студенти, у яких контрольна робота відповідає усім вимогам, допускаються до співбесіди, що проводиться перед іспитом (заліком) під час сесії. Відповідальність за несвоєчасне виконання та якість роботи несе студент. Робота яка не відповідає вимогам за оформленням, завданням або структурою повертається без перевірки і вважається не зарахованою.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

І частина: теми для контрольної роботи

Наши рекомендации