Діагностика майна, ринкова ціна підприємства

Мета роботи – визначення вартості господарюючого суб'єкта.

У результаті виконання роботи студент повинен:

ЗНАТИ процедури й методи оцінки, корегування вартості;

УМІТИ виконувати підготовку інформації, що використовується під час оцінки вартості підприємства (бізнесу);

МАТИ УЯВЛЕННЯ про аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства (бізнесу).

Завдання

За даними, наведеними в таблиці 6.1, визначити, як розбіжності у показниках технологічної, фінансової потужності та можливості збуту продукції можуть позначитися на фінансово-економічному стані підприємства. Дати оцінку кожному варіанту. Яких заходів слід вжити, щоб забезпечити підприємству стабільну, прибуткову операційну діяльність.

Таблиця 6.1 - Можливості підприємства відносно забезпечення виробництва та реалізації продукції

Варі­ант Технологічна потужність, од. Фінансова потужність, од. Можливості збуту продукції, од. Оцінка
1000+100N 800+100N 800+100N  
1000+10N 1200+10N 1000+10N  
 
 

N – номер студента за списком.


Лабораторна робота №7

УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА

Мета роботи – визначення стратегічних ресурсів підприємства.

У результаті виконання роботи студент повинен:

ЗНАТИ цілі, принципи й методи управлінського аналізу;

УМІТИ визначати стратегічні ресурси підприємства та його конкурентні переваги;

МАТИ УЯВЛЕННЯ про можливі підходи до визначення структури управлінського аналізу.

Завдання

У таблиці 7.1. наведено показники роботи підприємства за базисний і звітний періоди. Провести якісний аналіз використання трудових ресурсів.

Таблиця 7.1.

Показник Базисний період Звітний період
План Звіт
Випуск продукції, тис.грн. 5092,7 5556,8
Чисельність працюючих, осіб 408+2*N 403+2*N 408+2*N
У т.ч. робітників, осіб
Відпрацьовано всіма робітниками:      
- тис.люд.-днів 76,1+N 69+N 76,5+N
- тис.люд.-годин 793,5 657,8

У ході виконання роботи необхідно визначити:

1 Показники використання робочого часу:

- середню кількість днів, відпрацьованих одним працівником за визначений період;

- середню тривалість робочого дня;

- середню кількість годин, відпрацьованих одним працівником за визначений період.

2 Показники продуктивності праці:

- середньорічну продуктивність праці одного працюючого та одного робітника;

- середньоденний та середньогодинний виробіток одного робітника в базисному, плановому і звітному періодах.

За всіма показниками визначити динаміку їхньої зміни, прийнявши базисний період за 100%. Побудувати графіки, на основі яких зробити висновки щодо використання трудових ресурсів на підприємстві.

Лабораторна робота №8

ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Мета роботи – визначення потенціалу підприємства.

У результаті виконання роботи студент повинен:

ЗНАТИ структуру потенціалу підприємства та його якісні характеристики;

УМІТИ визначати показники оцінки ефективності використання стратегічного потенціалу;

МАТИ УЯВЛЕННЯ про послідовність кроків у процесі проведення аналізу та прийняття рішень щодо підвищення потенціалу підприємства.

Завдання

Для виконання роботи можуть бути використані аналітичні матеріали, здобуті під час проходження практики, або інформація з періодичних видань. Потрібно:

1 Охарактеризувати структуру потенціалу підприємства за двома ознаками:

- за ступенем належності ресурсів підприємству: внутрішні та зовнішні ресурси;

- за ступенем реалізації ресурсу в господарському процесі: фактичні, потенційні та умовні ресурси.

2 Оцінити економічний потенціал підприємства за допомогоюматриці стратегічних ресурсів шляхом визначення ступеня відповідності стратегічних ресурсів підприємства кожній з його 16-ти здатностей (табл. 8.1).

Таблиця 8.1 - Матриця стратегічних ресурсів

Елементи стратегічного потенціалу Види ресурсів
Фінансові Кадрові Інформаційні Технічні Технологічні Управлінські Організаційні
Здатність до макроекономічного аналізу в країні та за її межами              
Здатність до своєчасного виявлення актуаль­них потреб і запитів потенційних покупців              
Здатність до аналізу економічної кон'юнктури ринків товарів і послуг              

Продовження таблиці 8.1

Здатність до висування конкурентоспро­можних ідей в області конструювання, технології й організації виробництва              
Здатність до аналізу економічної кон'юнктури ринків факторів виробництва              
Здатність до реалізації ідей у процесі виробництва, просування на ринок і післяпродажного сервісу              
Здатність до забезпечення незалежності фірми від кон'юнктури товарних, фінансо­вих ринків і ринків факторів виробництва              
Здатність до підтримки конкурентного статусу фірми за рахунок керування набором стратегічних зон господарювання              
Здатність до забезпечення внутрішньої гнучкості виробничої системи за рахунок оснащення виробництва технікою, що здатна до адаптації, й гнучкою технологією              
Здатність забезпечити гнучкість внутрішньої структури підприємства за рахунок формування відповідного кадрового потенціалу              
Здатність здійснити зміни архітектурно-плану­валь­них рішень відповідно до змін цілей фірми              
Здатність забезпечити високий рівень кваліфікації персоналу              
Здатність забезпечити необхідний рівень конкуре­нто­спроможності товарів для захоплення лідерства              
Здатність забезпечити випуск товарів і послуг в обсягах, що відповідають реально­му попиту, з ураху­ванням планованої частки ринку в окремих сегментах              
Здатність забезпечити високу ефективність функціонування фірми за рахунок раціонального використання інвестиційних можливостей              
Здатність забезпечити розробку й реалізацію стратегічної програми технічного й соціального розвитку фірми              
Підсумкова оцінка ресурсу              

Для більш глибокого аналізу побудувати дві матриці стратегічних ресурсів: для фактичних і необхідних ресурсів.

У графах матриці можуть бути дані відповідні характеристики або якісні показники для оцінки в якісній і кількісній формі як існуючого, так потрібного для виживання в довгостроковому період потенціалу. Для заповнення матриці і визначення підсумкових результатів може бути застосований метод експертних оцінок. В разі, коли ресурсів не вистачає для виконання завдання, ставиться 5 балів, за нормальної кількості ресурсів – 10 балів, надмірна кількість ресурсів оцінюється в 15 балів.

Порівнюючи значення фактичних і необхідних параметрів ресурсів, визначити показники відповідності фактичних параметрів необхідним за кожним елементом. Використовуючи дані оцінки виділити найбільш слабкі боки та вузькі місця підприємства, на усунення яких необхідно буде спрямувати сили керівництва.

Указати, яким чином можна здійснити перерозподіл надмірних ресурсів.

Для кращого сприйняття інформації можна використовувати такий інструмент табличного процесораlяк Условное форматирование з меню Формат та функцію COUNTIF (счетЕСЛИ) для визначення кількості задач, для виконання яких не вистачає ресурсів, а також ресурсів, що не використовуються в повному обсязі.

Лабораторна робота №9

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА

Мета роботи – аналіз балансу підприємства та складання звіту про прибуток визначення потенціалу підприємства.

У результаті виконання роботи студент повинен:

ЗНАТИ основні положення, об'єкти й суб'єкти аналізу, інструментарій фінансової діагностики;

УМІТИ виконувати діагностику підприємства за допомогою балансу й звіту про фінансові результати;

МАТИ УЯВЛЕННЯ про діагностику підприємства за допомогою показників фінансової діяльності.

Завдання

Оцінити необхідність й обсяг додаткової короткострокової позики за результатами планованої діяльності підприємства щодо випуску продукції за січень 2010 року за таких показників його господарської діяльності:

1 Закупівля комплектуючих елементів планується на суму 218 250 грн, з них до 31.01 грошима буде сплачено тільки 35% від вартості.

2 Залишки комплектуючих елементів на складі наприкінці місяця складуть 8730 грн.

3 Продаж готової продукції буде здійснено на суму 450 000 грн, із них 48% буде сплачено грошима до 31.01.

4 Плановані валові витрати складуть:

- оплата виробничого персоналу з нарахуваннями – 49 500 грн (виплати до 31.01);

- виробничі накладні витрати (без амортизації та оренди) – 56 250 грн;

- амортизація – 643,80 грн.;

- оренда сплачена наприкінці минулого року на рік уперед і включається у витрати щомісяця;

- адміністративні витрати – 33 750 грн (виплати після 31.01);

- маркетингові витрати – 29 250 грн (виплати до 31.01).

5 Відсоткова ставка банківського кредиту складає - 24% річних. Виплата відсотків здійснюється до останнього числа кожного місяця.

6 Наявна кредиторська заборгованість, нараховані зобов'язання і заборгованості перед бюджетом погашаються протягом місяця.

7 Дебітори погашають свою заборгованість протягом місяця на половину.

Фінансовий менеджер підприємства вважає, що мінімальний обсяг грошового рахунку, що гарантує підприємству надійну щоденну діяльність, складає 22 000+N*1 000 грн (N – номер студента за списком). Баланс підприємства на початок місяця наведений у таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 - Початковий баланс підприємства

АКТИВИ Сума, грн.
Оборотні засоби  
Кошти 22 400
Дебіторська заборгованість 48 000
Товарно-матеріальні кошти 5 400
Передплачена оренда приміщень 12 000
Основні засоби  
Початкова вартість 32 762
Накопичена амортизація 1 862
Залишкова вартість 30 900
Активи, всього ???
ПАСИВИ  
Короткострокові заборгованості  
Кредиторська заборгованість 34 000
Нараховані зобов'язання 21 200
Банківська позичка -
Заборгованості з податку на прибуток
Довгострокові заборгованості  
Довгостроковий банківський кредит 20 000
Власний капітал  
Статутний капітал 30 000
Нерозподілений прибуток 12 680
Пасиви, всього ???

Завдання полягає в тім, щоб установити мінімальний обсяг додаткового фінансування підприємства (за необхідності). Для оцінки потрібного обсягу додаткового фінансування необхідно скласти баланс підприємства на кінець місяця й звіт про прибуток за місяць. При складанні звіту про прибуток варто керуватися вихідними припущеннями та форматом складання звіту (табл. 9.2).

Таблиця 9.2 - Прогнозний звіт про прибуток підприємства

Дохід  
Виробнича собівартість:  
Матеріальні витрати  
Оплата прямої праці  
Виробничі накладні витрати  
Орендна плата  
Амортизація  
Валовий дохід  
Адміністративні витрати  
Маркетингові витрати  
Операційний прибуток  
Відсоткові платежі  
Прибуток до податку на прибуток  
Податок на прибуток  
Чистий прибуток  

Під час складанні звіту про прибуток усі елементи витрат безпосередньо беруться з вихідних даних. Виключення становлять матеріальні витрати.

Для визначення обсягів коштів, що знаходяться на грошовому рахунку підприємства наприкінці місяця, необхідно відповідно до вихідних даних і припущень розрахувати всі грошові виплати й надходження. Розрахунок подати в таблиці 9.3.

Таблиця 9.3. - Прогноз грошового рахунку підприємства

Початковий баланс рахунку  
Погашення дебіторської заборгованості минулого місяця  
Грошові надходження від продажу  
Грошові видатки внаслідок закупівлі комплектуючих  
Оплата виробничого персоналу  
Оплата виробничих накладних витрат  
Оплата маркетингових витрат  
Погашення кредиторської заборгованості минулого місяця  
Виплати відсотків  
Погашення нарахованих зобов'язань минулого місяця  
Виплати заборгованості за податками  
Кінцевий баланс рахунку  

Зауваження. У результаті правильного виконання розрахунків повинна вийти від’ємна величина грошового рахунку підприємства на кінець місяця, після чого повинно прийматись рішення про необхідність позики.

Для остаточної перевірки необхідно скласти баланс підприємства на кінець місяця і подати його в таблиці 9.4.

Таблиця 9.4. - Баланс підприємства на початок і кінець місяця

Баланс підприємства на 01.01.2009 31.01.2009
АКТИВИ    
Обігові засоби    
Кошти 22 400  
Дебіторська заборгованість 48 000  
Товарно-матеріальні засоби 5 400  
Предоплачена оренда приміщень 12 000  
Основні засоби    
Початкова вартість 32 762  
Накопичена амортизація 1 862  
Залишкова вартість 30 900  
Активи, всього ???  
ПАСИВИ    
Короткострокові заборгованості    
Кредиторська заборгованість 34 000  
Нараховані зобов'язання 21 200  
Банківська позичка -  
Заборгованості з податку на прибуток  
Довгострокові заборгованості    
Довгостроковий банківський кредит 20 000  
Власний капітал    
Статутний капітал 30 000  
Нерозподілений прибуток 12 680  
Пасиви, всього ???  

Для визначення обсягів необхідного кредиту потрібно використовувати інструмент Подбор параметра(менюСервис). Для цього в комірці, що містить дані про наявність коштів на рахунку в кінці місяця, повинна знаходитись формула, яка визначає суму кінцевого балансу рахунку підприємства та банківської позички.

Лабораторна робота №10

ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Мета роботи –визначення рівня фінансової складової економічної безпеки підприємства.

У результаті виконання роботи студент повинен:

ЗНАТИ послідовність аналізу й оцінки економічної безпеки;

УМІТИ використовувати інструментарій оцінки рівня економічної безпеки підприємства;

МАТИ УЯВЛЕННЯ про характеристику економічної безпеки господарюючого суб'єкта: внутрішні й зовнішні її складові.

Перед будь-яким підприємством виникає завдання внутрішньої самооцінки й прогнозування свого стану з точки зору виконання виробничих функцій, забезпечення економічної безпеки виробництва від різних проявів зовнішнього й внутрішнього походження, що впливають на потенціал підприємства, створення системи моніторингу індикаторів безпеки, обґрунтування й установлення їх граничних значень, вживання заходів протидії загрозам.

Головною метою економічної безпеки підприємства (ЕБП) є забезпечення тривалого й максимально ефективного функціонування сьогодні й високого потенціалу розвитку в майбутньому

До функціональних складових ЕБП відносяться: фінансова, інтелектуальна та кадрова, техніко-технологічна, політико-правова, інформаційна, екологічна, силова, ринкова та інтерфейсна.

Забезпечення економічної безпеки припускає виділення, аналіз і оцінку існуючих загроз щодо кожної з функціональних складових і розробку на їхній основі системи заходів протидії.

Завдання 1

Щоб запобігти можливим загрозам фінансовому стану підприємства, за наданою інформацією (табл. 10.1), визначити рівень фінансової складової економічної безпеки підприємства.

Про ослаблення фінансової безпеки свідчать:

- зниження ліквідності;

- підвищення кредиторської й дебіторської заборгованостей;

- зниження фінансової стійкості й т.д.

За дану складову економічної безпеки відповідають фінансові й економічні служби підприємства.

Таблиця 10.1. - Інформація з форм звітності

Найменування показника За звітний період За попередній період
Виробничі запаси 64 453,7 66 896,0
Незавершене виробництво 44 565,6 45 040,4
Готова продукція 38 397,4 16 854,1
Товари 13 273,9 19 773,1
Усього за розділом II активу «Оборотні активи» 198 676,6 194 403,2
Усього за розділом III активу «Витрати майбутніх періодів» 104,7 75,6
Довгострокові кредити банків 49 058,4 34 452,9
Інші довгострокові зобов’язання 11 145,0 12 082,6
Усього за розділом IІI пасиву 60 203,4   46 535,5  
Короткострокові кредити банків 20 314,4 27 473,4
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 5 982,0 40 902
Векселі видані 1 226,2 15 645,7
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 44 501,2 53 043,8
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 3 749 9 928,9
з бюджетом 13 202 7 623,4
зі страхування 13 802,8 17 188,3
з оплати праці 7 313,3 6 713,6
Інші поточні зобов’язання 32 443,6 14 982,9
Усього за розділом IV пасиву 142 565,0 193 532,7
Витрати операційної діяльності, у тому числі: 126 928 118 624,8
Матеріальні витрати 43 538,48 40 865,6
Витрати на оплату праці 48 143,04 40 219,2
Відрахування на соціальні заходи 19 040,56 15 906,68
Амортизація 11 180 13 185,2
Інші операційні витрати 50 25,92 8 448,12

Оцінка фінансової складової економічної безпеки може бути виконана на основі наступного підходу, який дозволяє визначити ступінь фінансової стійкості й відповідно ступінь фінансової безпеки підприємства.

Передбачається використання наступних показників: ±ЕС - надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів, необхідних для формування запасів і покриття витрат, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства; ±ЕМ - надлишок або нестача власних обігових коштів, а також середньострокових і довгострокових кредитів і позик; ±ЕN - надлишок або нестача загальної величини обігових коштів.

Ці показники відповідають показникам забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування. Вони розраховуються за наступними формулами:

±ЕС= EС – Z;

±ЕМ = (ЕС + КС) – Z;

±ЕN = (ЕС + КСT) - Z,

де Z — сума запасів і витрат; EС - сума власних обігових коштів підприємства; КС -середньострокові й довгострокові кредити й позики; КT – короткострокові кредити й позики.

Залежно від значень оціночних показників виділяють 5 областей фінансової стійкості (областей ризику). Їх можна зіставити з 5 рівнями фінансової безпеки:

- абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека, коли для функціонування підприємству досить власних обігових коштів:

±ЕС≥0., ±ЕМ ≥0, ±ЕN ≥0;

- область нормальної фінансової стійкості й нормальний рівень безпеки, коли підприємство практично обходиться власними джерелами формування запасів і покриття витрат:

±ЕС≈0., ±ЕМ ≈0, ±ЕN ≈0;

- область нестійкого фінансового стану й нестабільного рівня безпеки, коли підприємству недостатньо власних обігових коштів і воно вдається до середньострокових і довгострокових позик і кредитів:

±ЕС<0., ±ЕМ ≥0, ±ЕN ≥0;

- область критичного фінансового стану й критичного рівня безпеки, коли підприємство для фінансування своєї діяльності прибігає до короткострокових кредитів (крім середньострокових і довгострокових):

±ЕС<0, ±ЕМ <0, ±ЕN ≥0;

- область кризового фінансового стану й кризового рівня безпеки, коли підприємство не в змозі забезпечити фінансування своєї діяльності ні власними, ні позиковими засобами та перебуває на грані банкрутства:

±ЕС<0., ±ЕМ <0, ±ЕN <0.

Зробити висновки відносно можливостей та загроз безпеці підприємства.

Завдання 2

Загрозу ЕБП становлять можливі непередбачені зміни умов взаємодії (аж до розриву відносин) з економічними контрагентами: постачальниками, торговельними й збутовими посередниками, інвесторами, споживачами і т.д. Відповідальність за дану складову економічної безпеки несе служба маркетингу.

Рівень інтерфейсної складової економічної безпеки може бути розрахований за наступною методикою. Оцінка надійності економічних контрагентів виконується з комплексу критеріїв, наведених у табл. 10.2.

Таблиця 10.2 - Ситуаційна оцінка економічного контрагента

Критерії Порядкова шкала
Точно відповідає Імовірно відповідає Невизначе­но Імовірно не відповідає Точно не відповідає
Імідж        
Досвід роботи        
Фінансове становище        
Обов'язковість виконання контрактів        
Тенденції розвитку        
Потенціал        
Оцінка в балах

Залежно від специфіки економічного контрагента перелік критеріїв може бути змінений. Оцінка надійності кожного з контрагентів виконується в таблицях, аналогічних табл.10.3. Вона характеризує ступінь відповідності аналізованого контрагента кожному з критеріїв оцінки. Оцінювання здійснюється шляхом проставляння балів (наприклад, «1») у рядках з назвами критеріїв навпроти стовпчиків з оцінками. Перерахування оцінок за порядковою шкалою у відносні кількісні виконується за формулою:

Оij = Оi / Оmax,

де Оij – відносна оцінка j-го контрагента за i-им критерієм; Оi – бальна оцінка j-го контрагента за i-им критерієм; Оmax – максимально можлива оцінка.

Сукупну оцінку надійності j-го контрагента виконують за формулою:

Нj = діагностика майна, ринкова ціна підприємства - student2.ru

де Вij - вагомість i-го показника для j-го контрагента.

Оцінку надійності взаємодії з усією сукупністю контрагентів Нзагал, розраховують як середньоарифметичну Нj.

Залежно від її значення можна виділити наступні рівні економічної безпеки:

Нзагал = 1 - абсолютна безпека;

0,75 діагностика майна, ринкова ціна підприємства - student2.ru Нзагал <1 - нормальна безпека;

0,50 діагностика майна, ринкова ціна підприємства - student2.ru Нзагал <0,75 - нестабільність положення;

0,25 діагностика майна, ринкова ціна підприємства - student2.ru Нзагал < 0,50 - критичний стан;

0,00 діагностика майна, ринкова ціна підприємства - student2.ru Нзагал <0,25 - кризовий стан.

У ході виконання лабораторної роботи необхідно визначити надійність економічних контрагентів. Характеристику найбільш впливових контрагентів (постачальників - А, М, Т, покупців - У, З, Д, Е, І та інших - Р, Н) та вагомість критеріїв оцінки для кожної групи контрагентів наведено в таблиці 10.3.

Таблиця 10.3. - Ситуаційна оцінка економічного контрагента

Критерії Порядкова шкала Вагомість критеріїв оцінки для кожної групи контрагентів
Повністю відповідає Можливо відповідає Невизначено Можливо не відповідає Зовсім не відповідає Постачальники Покупці Інші
Імідж М А,Т, І У, Д, З, Р, Н Е   0,15 0,05 0,2
Досвід роботи А М, У, Р, З Д, І, Т, Е, Н   0,15 0,05 0,2
Фінансове становище І, Т А, У, Д, Е З, М, Р Н   0,1 0,3 0,25
Обов'язковість виконання контрактів М У, Т, З, Д А, Е, І, Р, Н     0,4 0,3 0,25
Тенденції розвитку   А, Р, М, Т У, З, Д Н, Е, І   0,1 0,15 0,05
Потенціал Р Т, І, М, Е А, У, Д, З, Н     0,1 0,15 0,05
Оцінка в балах      

За результатами оцінки надійності взаємодії з усіма контрагентами визначити рівень економічної безпеки підприємства за інтерфейсною складовою. Зробити висновки відносно можливостей та загроз з боку кожного з контрагентів.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1 Азоев Г. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: Новости, 2000. – 256 с.

2 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – М.: Экономика, 1999. – 419 с.

3 Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 215с.

4 Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? 3-е изд. – М.: "Финансы и статистика", 2000. – 528 с.

5 Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. – К: Будівельник, 1997. – 1008 с.

6 Глазов М. Диагностика предприятий: новые решения. – СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та экономики и финансов, 1997. – 122 с.

7 Денисов А. Экономическое управление предприятием и корпорацией. – М.: Дело и Сервис, 2002. – 416 с.

8 Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

9 Ковалев В.В. Методы и процедуры фининсового анализа. – М.: «Финансы и статистика», 2001. – 560 с.

10 Мэрилл Линч. Как читать финансовый отчет. – М: Дело, 1992.

11 Портер М. Конкуренция: Учебное пособие. – М.: Изд-кий дом «Вильямс», 2000. – 495 с.

12 Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятия. Прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Издательский дом «Максимус», 2001. – 600 с.

Наши рекомендации