Мета і завдання дисципліни

Навчально-науковий інститут аграрної економіки

Факультет фінансово - економічний

Кафедра обліку та аналізу

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит”

м. Вінниця

Р.

УДК 336.221.4

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

Вінницьким національним аграрним університетом

РОЗРОБНИКИ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК:

Мулик Т.О., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу ВНАУ, Федоришина Л.І., к.і.н., доцент кафедри обліку та аналізу ВНАУ, Глазко Н.Д., асистент кафедри обліку та аналізу

Рецензенти:

Мараховська Т. М. кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту (Вінницький національний аграрний університет)

Драбаніч А.В. кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів (Вінницький фінансово–економічний університет)

Курс «Облік і звітність в оподаткуванні» є вибірковою дисципліною. В методичних вказівках викладено теми та питання практичних занять. Кожна тема містить такі елементи: ключові слова, мета і завдання теми, питання для обговорення та самоконтролю, задачі та тестові завдання. В кінці методичних вказівок наданий словник та рекомендована література. Методичні вказівки розраховані для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит”

Рекомендовано до видання навчально-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

Протокол № ________ від___________________ 2014 року

Зміст ст.
Передмова
1. Мета і завдання дисципліни
2. Орієнтовна структура змісту навчальної дисципліни та розподіл навчального часу
3. Структура курсу по балах і роз’яснення
4. Загальні вказівки до виконання практичних робіт
5. Перелік тем практичних занять із завданнями
6. Словник
7. Список рекомендованої літератури

Передмова

Раціональна і альтернативна система оподаткування може реалізувати свої функції лише при наявності раціональної побудови обліку, яка б забезпечувала можливість контролю всього процесу оподаткування і перш за все показників, пов’язаних формуванням доходів, витрат, визначенням оподаткованого прибутку, податкового кредиту, податкових зобов’язань, інших об’єктів оподаткування та їх визначення і обґрунтування, що виникли і виникають в системі оподаткування.

Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності являє собою один із найважливіших та найефективніших важелів державного регулювання ринкової економіки. Саме за допомогою податкової системи в нашій державі формуються джерела фінансування суспільно-необхідних витрат. Поряд з цим реалізуючи фіскальну функцію податків держава забезпечує створення необхідних передумов до структурної перебудови національної економіки та її зростання.

Однією із ключових функцій оподаткування, яка забезпечує гармонізацію інтересів всіх учасників податкових відносин, є економічна (стимулююча) функція. За її допомогою держава може заохочувати платників податків розвивати пріоритетні напрямки національної економіки, стимулювати інтенсифікацію інвестиційних процесів та раціональне використання ресурсів.

Податковий облік на сьогодні виконує важливі функції, пов’язані з діючою системою податкових розрахунків і податкової звітності. В зв’язку з цим слід вважати податковий облік однією з важливих підсистем бухгалтерського обліку. Податковий облік суттєво відрізняється від фінансового, метою якого є визначення фінансового стану підприємства. Податковий облік забезпечує визначення бази оподаткування, його показників, пов’язаних з формуванням всієї системи оподаткування підприємницької діяльності. На відміну від обліку платників податків в податкових службах, податковий облік ведеться безпосередньо на підприємствах і підприємцями, де здійснюється фінансово-господарська діяльність.

З розвитком ринкових відносин податковий облік стає одним із основних видів обліку в державі. В наш час в Україні він є домінуючим на рівні підприємств. Це пов’язано з тим, що закони, які приймаються з оподаткування, зобов’язують вести бухгалтерський облік своєї діяльності з обов’язковим дотриманням вимог фіскальної (податкової) служби України. Причому органам податкової служби за порушення в обліку дано право накладати штрафи на посадових осіб підприємств незалежно від форми власності.

Теоретичною основою податкового обліку є економічна теорія. Методологічну основу становить діалектичний метод пізнання суспільства. Це дає змогу розглядати питання податкового обліку на наукових засадах і як напрацьованих протягом розвитку обліку, так і на сучасних досягненнях науки і практики, включаючи подальший розвиток системи обліку у відповідності зі змінами до законодавчо-нормативної бази.

Мета і завдання дисципліни

Важливість ґрунтовних знань системи оподаткування для облікових працівників не викликає сумнівів, оскільки вміння правильно сплачувати і правильно не сплачувати податки, можливість планування та регулювання їх обсягів є одним з тих показників, який на сьогоднішній день відрізняє висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку від простого обліковця.

Дисципліна "Облік і звітність в оподаткуванні" є однією з основних профільних облікових дисциплін для підготовки спеціалістів за фаховим спрямуванням "Облік і аудит". Вона логічно продовжує курси "Бухгалтерський облік" та "Фінансовий облік І", "Фінансовий облік II".

Мета дисципліни - опанування студентами теоретичних та практичних основ ведення податкового обліку на підприємствах, засвоєння порядку обчислення та сплати податків, відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку, вивчення методики складання і порядку подання податкової звітності в Україні.

Завдання дисципліни - навчити студентів організовувати систему податкового обліку на підприємстві, здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування (обчислення) та сплати податків, складати податкові декларації. Першочергова увага звертається на вивчення законодавчих актів і нормативно-правових документів, що регулюють оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних та фізичних осіб, засвоєння основних принципів організації та ведення податкового обліку, порядок складання та подання податкової звітності підприємств відповідно до чинного законодавства України.

Після опанування дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" студенти повинні знатиметодику (обчислення) податків, терміни їх сплати, порядок складання і подання податкової звітності, уміти організовувати податковий облік на підприємстві та складати податкові декларації.

Наши рекомендации