Контрольні тести до ДІ з дисципліни. 1. Зростання собівартості продукції призводить до:

«Ціноутворення»

1. Зростання собівартості продукції призводить до:

а) підвищення пропозиції;

б) зниження пропозиції;

в) збільшення прибутку;

г) усі варіанти.

2. За умов ринкової економіки ціна виконує функції:

а) облікову;

б) стимулюючу;

в) розподільчу;

г) усі варіанти вірні

3. Які цілі (з погляду ціноутворення) може ставити і реально їх досягати будь-яка фірма?

а) забезпечення виживання фірми;

б) збільшення поточних прибутків;

в) завоювання лідерства на ринку;

г) кожна з таких цілей (відповіді а),б),в),) є реальною і дуже часто використовується на практиці.

4. Виберіть значення ціни за стратегією ціноутворення «неокруглені» ціни:

а) 101,2 грн;

б) 100,0 грн;

в) 99,0 грн;

г) немає вірної відповіді.

5. На якому ринку заходи маркетингу, зокрема цінову стратегію, застосовувати не варто?.

а) чиста конкуренція;

б) монополістична конкуренція;

в) олігополістична конкуренція;

г) чиста монополія.

6. Трансфертна ціна – це ціна:

а) яка встановлюється збутовим (оптовим) організаціям посередникам під час реалізації продукції далі підприємствам-споживачам;

б) яка використовується для комерційних операцій між підрозділами одного й того ж підприємства;

в) будівельних робіт;

г) немає вірної відповіді.

7. Оптова ціна промисловості – це:

а) ціна виробника продукції, за якою підприємство реалізує вироблену продукцію оптово-збутовим організаціям чи іншим підприємствам;

б) ціна, яка застосовується при здійсненні комерційних операцій між підрозділами однієї й тієї ж фірми чи підприємства;

в) ціна, за якою підприємства та організації – споживачі оплачують продукцію постачально-збутовим організаціям.;

г) немає вірної відповіді.

8. Закупівельна ціна – це ціна:

а) яка встановлюється збутовим (оптовим) організаціям посередникам під час реалізації продукції далі підприємствам-споживачам;

б) яка використовується для комерційних операцій між підрозділами одного й того ж підприємства;

в) яка встановлюється на сільськогосподарську продукцію, що придбавається у сільських товаровиробників;

г) немає вірної відповіді.

9. Що є головним критерієм розрахунку ціни в разі маркетингового підходу до ціноутворення?

а) обсяг збуту продукції;

б) імідж підприємства на ринку;

в) витрати;

г) оцінка споживчої вартості.

10. Що таке ціна?

а) товарна ціна товару;

б) ціна визначеної кількості товару;

в) грошова вартість товару;

г) усі варіанти.

11. Що являють собою принципи ціноутворення?

а) постійно діючі основні положення, характерні для всієї системи цін і покладені в її основу;

б) сукупність методів формування цін;

в) сукупність загальних правил, принципів і методів розробки концепції ціноутворення;

чітке визначення пріоритетних економічних і соціальних проблем.

12. Який вид цін швидко реагує на зміну співвідношення попиту і пропозиції на ринку:

а) ціна споживчого сегмента ринку;

б) ціна на вже зняті з виробництва товари;

в) гнучка ціна;

г) довгострокова ціна.

13. Яку назву має попит на шкідливі для здоров’я товари?

а) повний;

б) відсутній;

в) нераціональний;

г) надмірний.

14. Оптові ціни, які встановлюються з урахуванням передбаченого контрактом порядку відшкодування транспортних витрат на доставку товарів покупцеві:

а) ціни ступеневі;

б) ціни «франко»;

в) ціни лімітовані;

г) усі варіанти.

15. До методів державного регулювання цін не належать:

а) протекційні методи;

б) непрямі методи;

в) прямі методи;

г) економічні методи;

16. Свідоме встановлення різних рівнів цін на той самий товар для різних покупців – це:

а) ревальвація цін;

б) стагнація цін;

в) девальвація цін;

г) диверсифікація цін .

17. Між ринковою ціною товарів і їх кількстю, що може бути придбана за цією ціною, існує:

а) пряма пропорційна залежність;

б) обернено пропорційна залежність;

в) кореляційна залежність;

г) регресійна залежність.

18. Головним фактором, який впливає на величину пропозиції товарів, є:

а) фінансовий стан підприємства;

б) форма власності підприємства;

в) витрати виробництва;

г) усі варіанти.

19. Сутність стратегії «» зняття вершків полягає у :

а) преміальному ціноутворенні;

б) нейтральному ціноутворенні;

в) ціновому прориві;

г) усі варіанти.

20. Типовою стратегією ціноутворення є:

а) стратегія цінового прориву;

б) стратегія «дійної корови»;

в) стратегія «лютого пса»;

г) усі варіанти.

21. Змінна чи падаюча ціна найчастіше застосовується для:

а) виробів одиничного попиту;

б) виробів масового попиту;

в) виробів серійного попиту;

г) виробів індивідуального попиту.

22. Стратегія «престижних цін» встановлюється на:

а) вироби відомих підприємств;

б) вироби дуже високої якості;

в) вироби, які мають унікальні властивості;

г) усі варіанти.

Наши рекомендации