Особисте і майнове страхування у космічній галузі

Особисте страхування - це галузь страхування, яка являє собою систему правових відносин між страхувальниками і страховиками по наданню страхової послуги, коли захист майнових інтересів пов’язаний із життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи. Особисте страхування в сфері космічної діяльності охоплює страхові відносини по забезпеченню захисту особистих немайнових благ громадян, які беруть участь, зокрема у виготовленні космічної техніки. Необхідність особистого страхування у процесі здійснення космічної діяльності зумовлена ризиковим характером цієї діяльності, пов’язаним зі складними техніко-технологічними процесами тощо.

Майнове страхування - це галузь страхування, яка являє собою систему правових відносин, спрямованих на забезпечення захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб, пов’язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном. Майнове страхування в сфері космічної діяльності спрямоване на забезпечення страхового захисту майнових інтересів страхувальників та охоплює страховий захист щодо ризиків, які виникають у процесі проектування, виготовлення та експлуатації космічної техніки. Об’єктом майнового страхування виступають майнові інтереси страхувальників, яким може бути заподіяно збитки внаслідок можливих ризиків втрати або пошкодження космічної техніки тощо.

Відшкодування шкоди, заподіяної суб’єктами космічної діяльності третім особам (громадянам чи юридичним особам) забезпечується шляхом застосування такої галузі страхування як страхування цивільної відповідальності. У процесі здійснення космічної діяльності об’єктом страхування відповідальності є майнові інтереси страхувальників, пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної третім особам під час проектування, виготовлення та експлуатації космічної техніки.

Особливість страхування відповідальності полягає у тому, що відшкодування шкоди, заподіяної третім особам здійснює потерпілому згідно із норм законодавства безпосередньо страховик, а не її заподіювач. Страхування відповідальності за своєю сутністю забезпечує захист майнових інтересів страхувальників або застрахованих осіб у випадку заподіяння шкоди особистим немайновим благам громадян чи їх майну, а також юридичним особам, які є третіми особами по відношенню до страхувальника (застрахованої особи).

На практиці, страхування при здійсненні космічної діяльності охоплює, зокрема: а) страхування екіпажу космічного апарату (космонавтів), персоналу об’єктів космічної діяльності (особисте страхування); б) страхування об’єктів космічної діяльності - космічного апарату, ракет-носіїв, засобів наземної космічної інфраструктури (майнове страхування); в) страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності за шкоду, заподіяну третім особам при реалізації космічного проекту.

Характерною особливістю страхування космічних ризиків, як видно, є різноманітність об’єктів і видів страхування. Виходячи з вищенаведеного, в теоретичному плані можна визначити страхування при здійсненні космічної діяльності як комплексну галузь страхування, що охоплює особисте страхування, майнове страхування і страхування цивільної відповідальності. Саме комплексний характер страхування у сфері космічної діяльності, на нашу думку, забезпечує надійний та універсальний страховий захист майнових інтересів суб’єктів космічної діяльності в процесі дослідження та використання космічного простору.

ВИСНОВКИ

Космічне страхування як вид є одним із наймолодших у світі і з кожним роком відіграє все більшу роль у забезпеченні економічного захисту космічної діяльності держав при реалізації космічних проектів, що здійснюються за участю як українських, так і закордонних інвесторів. Щорічно страхується більш як 15 космічних проектів.

Для кожного космічного проекту спеціально розробляється консолідована програма управління ризиками. Така програма є одним із необхідних елементів страхового обслуговування космічних ризиків і передує укладанню договору страхування. Така програма узгоджується з усіма учасниками космічного проекту.

Ризики, що виникають при реалізації космічних проектів, можна розділити на 4 види: технічні; відповідальності перед третіми особами; контрактні та фінансові; політичні та форс-мажорні. Проводиться комплексний аналіз, результатом котрого є матриця ризиків космічного проекту, в яку включається перелік ризиків, характерних для кожної стадії проекту, та прогнозні оцінки вірогідності їх настання. Коефіцієнти вірогідності служать базовою основою для розрахунку тарифів страхування відповідних ризиків космічного проекту, а величина прогнозного розміру збитків — для установлення величини страхових сум.

Перелік ризиків космічного проекту найчастіше включає такі ризики:

• страхування передпускових ризиків. (Страхова сума складається з вартості складових елементів ракетно-космічного носія (РКН), а тариф — 0,5—0,7 %);

• страхування ризику пуску РКН (тариф 5—18 %);

• страхування космічного апарата при введенні в льотну експлуатацію та при функціонуванні на орбіті (тариф 1—5 %);

• страхування комплексу об'єктів наземної інфраструктури (при страховій сумі 75—80 млн. дол.; тариф 1—2 %);

• страхування відповідальності за збитки, що можуть бути завдані третім особам (при ліміті відповідальності 100—500 млн. дол.; тариф 0,06—0,1 %).

Страхувальниками у кожному космічному проекті є кілька юридичних осіб, серед яких: замовник проекту; головний розробник-виготовлювач космічного апарата; головна компанія з надання носія виведення космічного апарата на задану орбіту («пускове агентство»); експлуатуюча організація, що володіє наземною космічною інфраструктурою.

Тому страхування може бути проведено принципово двома різними способами — або кожен учасник проекту страхує свої ризики самостійно, або учасники консолідуються й страхують свої ризики сумісно. Звичайно, найбільш оптимальним із технічного й економічного погляду є принцип консолідації.

Страховик установлює поетапний порядок проведення страхування космічного проекту та надійно розміщує ризики на страховому ринку за участю міжнародних страхових брокерів.

Законом України «Про страхування» ст. 7 передбачені такі види обов'язкового страхування космічних ризиків:

п. 22) страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

п. 23) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

п. 24) страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

п. 25) страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних із підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Космічне законодавство країн світу: Тематичне зібрання (російською та англійською мовами). – Том 1. Загальні питання космінчої діяльності. Державне регулювання // Відп. ред. Н.Р. Малишева, Ю.С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2001. – 448 с.

2. Про страхування. Закон України від 4 жовтня 2001 р. // Урядовий курєр. – 2001. - № 205. – 7 листопада.

3. Александрова Т.Г., Мещерякова О.В. Коммерческое страхование (справочник). – М.: Институт новой экономики, 1996. – 254 с.

4. Коммерческие возможности и перспективы космической деятельности. Новизна. Риски. Гарантии/Материалы международной конференции. – М., 1997 г., 31 сентября - 1 октября, С. 198

5. Основы страховой деятельности: Учебник // Отв. ред. проф. Т.А. Федорова. – М.: Издательство БЕК. – 1999. – 776 с.

6. Экономика страхования и перестрахования // Издательский центр «Анкил». – М. - 1996. – 224с.

Наши рекомендации