Д) відповіді а і в, г вірні.

Які господарства не відносять до виробничої інфраструктури? Б) освіта.

Які господарства не відносять до соціальної інфраструктури?)зв'язок:Якісна характеристика суспільного виробництва з точки зору рівня розвитку і ступеня задоволення потреб суспільства-це:б)цільова ефективність;

Які галузі національної економіки потребують економічних методів прямого впливуД) всі відповіді вірні.

Які методи державного управління економікою не потребують прямих видатків державних коштів і не створюють додаткових матеріальних стимулів?Г)позаекономічного впливу;

Який уклад представлений історично визначеною системою відтворення людини як особистості? Б) соціальний уклад;

Який уклад характеризується історично визначеною формою привласнення процесу, умов і результатів виробництва продукту і людини?В) економічний уклад;

Який із представленні підходів не розглядає проблему справедливості при вивченні суспільного добробуту?В) індивідуалістичній;

Який підхід до проблеми справедливості заперечує необхідність державного втручання в економіку?Д) ліберальній.

Який орган центрального державного управління визначає головні напрями економічної політики держави, спрямовує зовнішньоекономічну діяльність і торгівлю?А) Міністерство економіки України;

Який орган центрального державного управління проектує й реалізує щорічні програми приватизації державних підприємств (організацій)'Б) Фонд державного майна України;

Який орган центрального державного управління розробляє й реалізує плани фінансування переважно організацій, діяльність яких здійснюється за рахунок державного бюджету?В) Державне казначейство України;

Який науковець, на Вашу думку, дає наступне визначення інфраструктурі - це сукупність матеріальних, інституціональних та індивідуальних умов, які є в розпорядженні господарюючих одиниць і відповідають вирівнюванню, пов'язаних з рівною продуктивністю факторів, то дозволяють при доцільному розміщенні ресурсів забезпечувати повну інтеграцію і, можливо, самий високий рівень господарської діяльностіВ) Р. Іохімсен;

Який науковець, на Вашу думку, дає наступне визначення інфраструктурі ринку - це сукупність організацій (установ), що мають різні напрями діяльності, забезпечують ефективну взаємодію товаровиробників та інших ринкових агентів, які здійснюють просування товарів із сфери виробництва у сферу споживання?А) С.Ф. Покропившій;

Який науковець, на Вашу думку, дає наступне визначення інфраструктурі - це блага та служби, які зазвичай потребують реальних вкладень і вважаються невід'ємними для належного функціонування?Д) Правильна відповідь відсутня.

Який науковець, на Вашу думку, дає наступне визначення інфраструктурі - це комплекс специфічних трудових процесів по виробництву послуг, що забезпечують обмін діяльністю в суспільному виробництві і житгі людини?Б) В.Н.Стаханов;

Який науковець, на Вашу думку, дає наступне визначення інфраструктурі ринку - це сукупність видів діяльності, щозабезпечує ефективне функціонування об'єктів ринкової економіки і їх єдність у визначеному реальному ринковому просторі?Г) В.П. Федько;

Який науковець, на Вашу думку, дає наступне визначення інфраструктурі ринку - це сукупність елементів, які забезпечують безперебійне багаторівневе функціонування господарських взаємозв'язків, взаємодію суб'єктів ринкової економіки і регулюють рух товзро-грошових потоків?Д) А. Гриценко, В. Соболев.

Який суб'єкт інфраструктури національного ринку відзначається такими особливостями як обмежена відповідальність продавця за якість пропонованих товарів і продаж реальних товарів на основі конкурсу покупців?Б) аукціон;

Який вид економічного зростання національної економіки з огляду на ступінь залежності рівня життя населення від нього характеризується тим, що рівень життя населення зростає одночасно із зростанням реального валового внутрішнього продукту, а якість життя підвищується'1Б) соціально-прогреснвне;

Який вид економічного зростання національної економіки з огляду на ступінь залежності рівня життя населення від нього характеризується тим, що відбувається зниження рівня та якості життя?А) соціально-регресивне;

Який вид економічного зростання національної економіки з огляду на ступінь залежності рівня життя населення від нього характеризується тим, що рівень та якість життя не змінюються при економічному зростанні?В) соціально-нейтральне;

Який принцип прогнозування означає, що в прогнозах повинні бути відбиті основні напрями розвитку галузей економіки і в той же час повинен використовуватися територіальний підхід до прогнозування1А) поєднання галузевого і регіонального аспекту прогнозування;

Який принцип прогнозування означає, що плани розвитку економіки повинні бути направлені на задоволення кінцевих потреб суб'єкта?Г) соціальної спрямованості і пріоритетів суспільних потреб;

Який принцип прогнозування означає, що в прогнозах повинні відбиватися досягнення науки і техніки?В) підвищення ефективності суспільного виробництва або принцип оптимальності;

Який принцип прогнозування означає, що економіку слід розглядати як систему, забезпечувати комплексність рішення соціально-економічних, організаційних, науково-технічних та ін проблемВ) комплексності або системності;

Який принцип прогнозування означає, що прогнозовані цифри повинні відображати об'єктивний стан економіки, вживані моделі прогнозування повинні відповідати процесам і тенденціям розвмтк) реальної економікиГ) адекватності;

Який принцип прогнозування означає взаємну ув'язку довгострокових, середньострокових і короткострокових прогнозів?Б)безперервності;

Який принцип прогнозування означає, що зі всього різноманіття галузей, виробництв необхідновиділити головні і направити на їх розвиток ресурси, пов'язати цілі розвитку економіки з ресурсами?

А) пріоритетів:

Яким принцип прогнозування означає, що прогнози повинні бути збалансовані по ресурсах і можливостях економіки, вони повинні відображати пропорції, що склалися, і орієнтувати економіку на формування прогресивних пропорцій, зрушень в економіці?Б) пропорційності і збалансованості;

Якими принципами гарантується політичний плюралізм держави?Д) відповіді А, Б, В вірні.

Яку економічну структуру національної економіки характеризує взаємозвязок (стадій) суспільного відтворення --виробництва, розподілу, обміну і споживання?В) відтворювальну;

Ярмарка-це:В) торги, ринки товарів, які періодично організовують в установленому місці;

В

Взаємозалежність і взаємне обмеження різних гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової, що служить перешкодою для перетворення влади на засіб придушення свободи і рівності - зміст якого принципу демократії розкрито?Д) поділ влади.

Вивчення методів організації господарської діяльності у теорії добробуту спрямоване на:Б) максимізацію багатства;

Виділяють такі економічні системи: економіки „традиційного" типу, капіталізму, централізовано-керована економіка. За яким критерієм здійснена їх класифікая17А) за стадією розвитку ринкових відносин;

Виділяють національні економіки закритого і відкритого типів. За яким критерієм здійснена їх класифікая?В) за ступенем інтеграції в світову господарську систему;

Виділяють лоіндустріальпі, індустріальні та постіндустріальні економіки. За яким критерієм здійснена їх класифікая?Д) за домінуванням певних технологічних укладів.

Визначте показники.які відносяться до відносних показників:б)частка валових інвестицій у ВВП,частка капіталовкладень у ВВП;

Визначте модель інноваційного розвитку.зміст якої використання зарубіжного науково-технічного потенціалу:д) правильна відповідь відсутня

Визначте показники ,що відносяться до стриктурних показників:д) правильна відповідь відсутня.

Визначте модель інноваційного розвитку,суть якої опанування виробництва наукоємної продукції,шовипускається в країнах постіндустріальзму: в)товарне клонування;

Визначте показники, які відносяться до показників ефективності:в)капіталовіддача,середній термін окупності капіталовкладень;

Визначте модель інноваційного розвитку.зміст якої домінування інновацій.спрямованих на вдосконалення наявних та запозичених технологій:г)гонитва за лідером;

Визначте показники,які відносяться до показників динаміки г)абсолютний прнріст.показники структурної динаміки;

Визначте модель інноваційного розвитку,зміст якої полягає в концентрації на певній території наукового освітнього,виробничого та фінансового потенціалу:б) локальне інноваційне середовище;

Визначте модель іннрваиійного розвитку,яка визначас взаємодію відносно локальних інноваційних зон в національнальнихмаштабах: а)поліцентризм;

Виникнення якої форми державного управління економікою пов'язане з розвитком НТР, еволюції економічних виробничих відносин та господарської системи? Б) довгострокове;

Виробничо-технологічний потенціал-це:д) правильна відповідь відсутня.

Відмова від протекціоністських заходів та поширення залучення іноземних інвестицій виробництво трудоємних,матеріалосмних, стандартизованих виробів,їх експорт Б) елемент концепції «модернізації» моделі міжнародного поділу праці;

Відтворювальна економічна структура національної економіки представлена:А) співвідношенням стадій суспільного відтворення — виробництва, розподілу, обміну та споживання;

Відмова від протекціоністських заходів та поширення трудоємних матеріалоємних, стандартизованих виробів, їх експорт:Б)елемент концепції «модернізації» моделі міжнародного поділупраці

Відтворювальна структура характеризує : б)оптимальність матеріально -речових та вартісних пропорцій економіки країни;

Внутрішньо-економічний потенціал-цед)здатність задоволення внутрішніх потреб національного виробництва та соціальної сфери

Внесок окремих виробництв, галузей, міжгалузевих комплексів у відтворення ВВП характеризує: д)правильна відповідь відсутня.

Внесок скремих регіонів у відтворення ВВП характеризує : д)правильна відповідь відсутня.

Вкажіть альтернативні концепції змісту національної економіки:Б) національний ринок, система виробничих відносин, народне господарство;

Вкажіть основні складові цільової функції національної економіки: Д) всі відповіді вірні.

Вкажіть, шо не відноситься до основних складових цільової функції національної екноміки: Б) максимізація рівня доходу членів суспільства;

Вкажіть, що не може представляти внутрішню будову національної економіки: Г) природне середовище;

Вкажіть, що не можна віднести до макроекономічних завдань національної економіки:Д) правильна відповідь

Відсутня

Вкажіть, то не враховує інституцінний підхід при розгляді теорії суспільного добробуту? В) трактування людини як ізольованого і непізнаваного елемента суспільства:

Вкажіть, шо враховує індивідуалістичний підхід при розгляді теорії суспільного добробуту В) трактування людини як ізольованого і непізнаваного елемента суспільства:

Вкажіть, яка із вказаних фуп показників не відноситься до системи показників соціального розвитку національної економіки?Д) правильна відповідь відсутня.

Вкажіть, яка із вказаних фуп показників не відноситься до системи показників соціального розвитку національної економіки?Д) правильна відповідь відсутня.

Вкажіть, яка із вказаних фуп показників не відноситься до системи показників соціального розвитку національної економіки?А) доходи і видатки населення;Б) прожитковий мінімум;

Вкажіть, яка із вказаних фуп показників не відноситься до системи показників соціального розвитку національної економіки?В) індекс реальної заробітної плати;

Вкажіть, що не відноситься до принципів загальнообовязкового державного соціального страхування:Г) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

Вкажіть складові частини економічного потенціалу:А) потенціал-продуктпвнпх сил, техніко-економічних відносим, організаційно-економічних відносин, відносин власності, господарського механізму;

Вкажіть показники цільової ефективності використання економічного потенціалу: б)ВВП, рівень споживання окремих товарів, рівень та якість життя;

Вкажіть різновиди економічного потенціалу національної економіки: д)правнльна відповідь відсутня.

Вкажіть показники ресурсної ефективності використання економічного потенціалу: г)фондовіддача, матеріалоємність, фондоємність, продуктивність праці;

Вкажіть показники цільової ефективності використання економічного потенціалу: б)ВВП, рівень споживання окремих товарів, рівень та якість життя;

Вкажіть показники ресурсної ефективності використання економічного потенціалу:г)співвідношення між величиною отриманих результатів і масою ресурсів,

Вкажіть, яке з нищенаведених тверджень є неправильним.Д) правильна відповідь відсутня.

Вкажіть, якій орган системи загальнодержавного управління підприємствами, організаціями та іншими первинними ланками національної економіки України бере участь в управлінні економікою, окремими її сферами і галузями опосередковано, через формування необхідної законодавчої бази.Д) відповіді Б, Г вірні.

Вкажіть, якій орган системи загальнодержавного управління підприємствами, організаціями та іншими первинними ланками національної економіки України керує всіма сферами діяльності суспільства, включаючи економіку, видає відповідні укази іі розпорядження, проводить ділові зустрічі та наради з посадовими особами відповідного рівня.А) Президент;

Вкажіть, якій орган системи загальнодержавного управління підприємствами, організаціями та іншими первинними ланками національної економіки України практично реалізує соціально-економічну політику країни, координує та спрямовує діяльність конкретних ланок національної економіки через відповідні центральні органи виконавчої влади - міністерства, державні комітети, комітети, агентства, інші установи.В) Кабінет Міністрів :

Вкажіть, шо не відноситься до законодавчо-закріплених універсальних параметрів державної економічної політики,Б) норми оподаткування доходів;

Вкажіть правильне визначення інфраструктури ринкуД) всі відповіді вірні.

Вкажіть, яке з нижченаведених визначень інфраструктури ринку відповідає думці американських, німецьких та ін. науковців іноземної літератури.Д) всі відповіді А і Б вірні.

Вкажіть визначення інфраструткурн ринку за С.Ф. Покропившім.В) сукупність організацій (установ), шо мають різні напрями діяльності, забезпечують ефективну взаємодію товаровиробників та інших ринкових агентів, які здійснюють просчвання товарів із сфери виробництва у сферу споживання;

Вкажіть визначення іпфраструткури ринку за Н.В. Стахановим.Г) комплекс специфічних трудових процесів по виробництву послуг, що забезпечують обмін діяльністю в суспільному виробництві і житті людини;

Вкажіть визначення інфраструткурн ринку за В.П. Федько.Д) сукупність видів діяльності, що забезпечує ефективне функціонування об'єктів ринкової економіки і їх єдність у визначеному реальному ринковому просторі.

Вкажіть визначення інфраструткурн ринку за Р. Іохімсеном.А) сукупність матеріальних, інституціональних та індивідуальних умов, які с в розпорядженні господарюючих одиниць і відповідають вирівнюванню, пов'язаних з рівною продуктивністю факторів, шо дозволяють при доцільному розміщенні ресурсів забезпечувати повну інтеграцію і, можливо, самий високий рівень господарської діяльності;

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку прн виконанні функції обслуговування обігу у матеріально-речовій формі.Д) відповіді А, Б, В вірні.

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслуговування обігу у матеріально-речовій формі.Д) всі відповіді вірні.

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування обігу у матеріально-речовій формі.Г) укладання угод купівлі-продажу:

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування обігу у матеріально-речовій формі.Д) правильна відповідь відсутня.

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслуговування загального товарного обігу.Д) відповіді А, Б, В вірні.

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслуговування загального товарного обігу.Д) всі відповіді вірні.

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються привиконанні функції обслуговування загального товарного обігуБ) складське обслуговування;

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування загального товарного обігу.Д) правильна відповідь відсутня.

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслуговування загального товарного обігу.Д) відповіді А, Б, В вірні.

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслу говування загального товарного обігуД) всі відповіді вірні.

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування загального товарного обігу.Б)складське обслуговування;

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування загального товарного обігу.Д) правильна відповідь відсутня.

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслуговування обігу товарів у вартісній формі.В)інвестування

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслуговування обігу товарів у вартісній формі.Д) всі відповіді вірні.

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування обігу товарів у вартісній формі.Б) консультування;

Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування обігу товарів у вартісній формі.Д) правильна відповідь відсутня.

Вкажіть чинник визначального впливу на становлення інфраструктури національного ринку?А) відносини власності;Б) нормативно-законодавча база.В) науково-технічний прогрес;Г) конкурентне середовище ринку;Д) закон попиту і пропозиції

Вкажіть, які функції демократії виражають внутрішні функції держави? Г) контролююча, охоронна, установча;

Вкажіть, в чому проявляється державний характер демократії?В) виражається в делегуванні народом своїх повноважень державним органам; забезпечується виборністю органів держави; проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей;

Вкажіть, в чому проявляється державний характер демократії?Д) правильна відповідь відсутня.

формування,збереження.розвитку і активізації потенціалу з метою підвищення ефективності та конкурентноспроможносгі національної економіки;

Вкажіть, що не відноситься до методів державного регулювання економічного зростання.Д) правильна відповідь відсутня.

Вкажіть, будь-ласка, що не відноситься до основних особливостей економічного зростання, які необхідно враховувати в сучасний період обгрунтування сошально-економічннх трансформацій в Україні.Д) правильна відповідь відсутня.

Вкажіть, які фактори не відносяться до прямих факторів економічного зростання національної економіки?Г) податковий тиск;

Вкажіть, шо не відноситься до методів державного регулювання економічного зростання. В) стримування технічного прогресу;

Вкажіть, які фактори відносяться до непрямих факторів економічного зростання національної економіки - факторів попиту?В) податковий тиск, ефективність кредитно-банківської системи, зростання споживчих, інвестиційних та державних витрат, розширення експортних поставок;

Вкажіть показники, які входять до розробленої вітчизняними фахівцями методики оцінювання якості продукції?

Д) всі відповіді вірні.

Вкажіть головні чинники економічного зростання в індустріальному суспільстві?А) природні, капітальні й трудові ресурси, НТП;

Вкажіть, які фактори відносяться до непрямих факторів економічного зростання національної економіки - факторів розподілу?Д) правильна відповідь відсутня.

Вкажіть, які фактори відносяться до прямих факторів економічного зростання національної економіки? Д) всі відповіді вірні.

Вкажіть, будь-ласка, при яких умовах можна стверджувати про довершеність економічного зростання національнлї економіки?Д) всі відповіді вірні.

Вкажіть головні чинники економічного зростання в постіндустріальному суспільстві? В) людський капітал і ефективність його використання, НТП та інформація;

Вкажіть, будь-ласка. основні особливості економічного зростання, які необхідно враховувати в сучасний період обгрунтування соціально-економічних трансформацій в Україні.Д) всі відповіді вірні.

Вкажіть, будь-ласка, при яких умовах неможливо стверджувати про довершеність економічного зростання національнлї економіки?Г) неефективності системи розподілу національного доходу;

Вкажіть типи макроекономічного планування за економічними системами: Д) всі відповіді вірні.

Вкажіть типи макроекономічного планування за економічними системами: Д) відповіді А і Г вірні

Вкажіть типи макроекономічного'планування за строками планування:Б) стратегічне, тактичне, довгострокове, середньострокове;

Вкажіть типи макроекономічного планування за напрямами планування: В) структурне, програмне, рамкове, соціальне;

Вкажіть одне з головних завдань індикативного планування:Д) відповіді А і В вірні.

Вкажіть мету економічного прогнозування:Д) відповіді А і В вірні.

Вкажіть завдання економічного прогнозування:Д) відповіді А і В вірні.

Вкажіть головні функції економічного прогнозування:Д) всі відповідівірні.

Вкажіть головні функції економічного прогнозування:Д) всі відповіді вірні.

Вкажіть, що не відноситься до функцій економічного прогнозування:Б) система наукових передбачень, напрямів і тенденцій майбутнього стану економічної системи;

В чому полягає сутність інноваційної політики г)цілісна система заходів щодоВ чому полягає сутність структурного зрушення:б)сукупність кількісних та якісних змін ,шо відбулися в мезо- і маркопропорціях економічної системи та обумовлюють її перехід в інший якісний стан;

В чому полягає сутність структурної політики:в)сукупність державних заходів, орієнтованих на керування рухом економічних ресурсів і встановлення параметрів національної економіки , необхідних для підтримання макрорівноваги і сталого економічного зростання;

В чому полягає суть індивідуалістичного підходу до суспільного добробуту А) тягар оцінки індивідуального добробуту покладається на саму людину, тільки сама людина здатна визначити, що добре для неї, а шо погано;

В чому полягає суть інституціонального підходу до суспільного доброб\ту?Б) суть людини як такої виводиться з аналізу розвитку інститутів впродовж тривалого історичного періоду;

В чому проявляється суть такої ознаки держави як суверенітет?Д) відповіді А, Б, В вірні.

В чому полягає сутність інвестиційної політики:д)правильна відповідь відсутня.

В чому полягає суть принципу демократії - рівноправність громадян?Б) рівність усіх перед законом, рівну відповідальність за скоєне правопорушення, право на ріпний захист перед судом;

В яких галузях національної економіки державна економічна політика є переважно днрективноюде можна говорити про планомірну організацію продуктивних сил?Д) відповіді А, Б, В вірні.

В якому укладі національної економіки цільовою функцією виступає максимізаиія прибутку, який оіримують підприємці:В) підприємницькому;

В якому укладінаціональної економіки цільовою функцією виступає максимізаиія видового доходу дрібного товаровиробника: А) дрібнотоварному.

В якому укладі національної економіки цільовою функцією виступає макснмізація валового доходу колективу і рівня добробуту його членів:Г)колективному,

В якому періоді максимум виробничих можливостей національної економіки досягається при використанні екстенсивних факторів? А)короткостроковому;

В якому періоді стає актуальним питання якості економічного зростання національної економіки?В) довгостроковому;

Наши рекомендации