Першого етапу кваліфікаційного іспиту. для одержання сертифіката аудитора (29 травня 2015 року)

для одержання сертифіката аудитора (29 травня 2015 року)

Варіант відповіді Питання та варіанти відповідей

1. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська діяльність це:

1.5. Некомерційна діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з проведенням аудиту та надання інших аудиторських послуг;

1.6. Підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг;

1.7. Діяльність спеціально уповноважених державою фахівців в галузі аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування, які отримали свідоцтво про право на зайняття аудиторською діяльністю;

1.8. Підприємницька діяльність, яка включає в себе облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб, складання податкових декларацій для приватних осіб або підприємств.

2. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» аудитор - це:

2.

2.1. Фізична особа, яка отримала вищу економічну освіту за спеціальністю «Облік та аудит»;

2.2. Уповноважена державою фізична особа, яка здійснює діяльність в аудиторській фірмі або незалежну професійну аудиторську діяльність;

2.3. Фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України;

2.4. Громадянин України, який має повну вищу освіту, має сертифікат, що визначає його кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

3. Аудиторська палата України відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» не здійснює:

3.

3.1. Сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;

3.2. Затвердження програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;

3.3. Контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

3.4. Державну реєстрацію аудиторських фірм.

4. Законом України «Про аудиторську діяльність» не передбачено заборони на проведення аудиту:

4.

4.1. Аудитором, який не пройшов стажування в аудиторській фірмі;

4.2. Аудитором - членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;

4.3. Аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб'єкта господарювання, що перевіряється;

4.4. Аудитором - працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється.

5. Розмір майнової відповідальності аудитора (аудиторської фірми) не може перевищувати:

5.

5.1. Розміру упущеної вигоди;

5.2. Розміру страхової суми, визначеної договором страхування професійної відповідальності аудитора;

5.3. Ціни договору;

5.4. Фактично завданих замовнику збитків з вини аудитора (аудиторської фірми).

6. Відповідно до МССП 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» Звіт про фактичні результати узгоджених процедур не містить:

6.

6.1. Адресата;

6.2. Ідентифікацію мети виконання узгоджених процедур;

6.3. Перелік конкретних виконаних узгоджених процедур;

6.4. Думку аудитора.

7. Відповідно до МСЗО 2400 «Завдання з огляду фінансової звітності» метою завдання з огляду є:

7.

7.1. Надання фахівцю-практику можливості на основі процедур, які не надають усіх доказів, що вимагалися б при аудиті, констатувати, чи привернув увагу фахівця-практика будь-який факт, що змушує його вважати, що фінансову звітність не складено в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності (негативна впевненість);

7.2. Надання фахівцю-практику можливості на основі процедур, які надають усі докази, що вимагаються при аудиті, констатувати, чи привернув увагу фахівця-практика будь-який факт, що змушує його вважати, що фінансову звітність складено в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності (позитивна впевненість);

7.3. Надання фахівцю-практику обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в усіх суттєвих питаннях відповідає концептуальній основі складання фінансової звітності;

7.4. Надання фахівцю-практику обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в усіх суттєвих питаннях суперечить концептуальній основі складання фінансової звітності.

8. Відповідно до МСЗНВ 3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації» аудитору не слід приймати завдання (відмовитись від його виконання) у разі:

8.

8.1. Якщо припущення є реальними, проте аудитор вважає, що прогнозна фінансова інформація не відповідатиме її призначенню;

8.2. Якщо припущення є не реальними, проте аудитор вважає, що прогнозна фінансова інформація може бути використана за призначенням;

8.3. Якщо припущення є явно не реальними або аудитор вважає, що прогнозна фінансова інформація не відповідатиме її призначенню;

8.4. Правильна відповідь відсутня.

9. Відповідно до МСА 230 «Аудиторська документація» метою аудитора є підготовка документації, яка надає:

9.

9.1. Впевненість у тому, що докази відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

9.2. Достатній і відповідний опис концептуальної основи фінансової звітності;

9.3. Достатній і відповідний запис основи для аудиторського звіту; докази того, що аудит планувався та виконувався відповідно до МСА і застосованих законодавчих та нормативних вимог;

9.4. Докази того, що аудит планувався та виконувався відповідно до МСФЗ і застосованих законодавчих та нормативних вимог.

10. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» валютою бухгалтерського обліку та фінансової звітності є:

10.

10.1. Грошова одиниця України та іноземна валюта;

10.2. Грошова одиниця України;

10.3. Грошова одиниця, визначена обліковою політикою підприємства;

10.4. Грошова одиниця, визначена управлінським персоналом підприємства.

11. Згідно з нормами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» завдання та функціональні обовʼязки бухгалтерських служб у бюджетних установах визначаються:

11.

11.1. Кабінетом Міністрів України;

11.2. Керівником бюджетної установи;

11.3. Керівником бухгалтерської служби;

11.4. Міністерством фінансів України.

12. Відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» суб'єкт господарювання повинен змінити облікову політику, тільки якщо:

12.

12.1. Застосування облікової політики до операцій, інших подій або умов, що відрізняються за сутністю від тих, що відбувалися раніше;

12.2. Необхідним є застосування нової облікової політики до операцій, які не відбувалися раніше;

12.3. Наявна потреба застосування нової облікової політики до операцій, які раніше були несуттєвими;

12.4. Зміна приводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб'єкта господарювання.

13. У разі відстрочення платежу виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги). Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» така різниця визнається:

13.

13.1. Доходом у вигляді процентів;

13.2. Доходом у вигляді роялті;

13.3. Доходом від продажу продукції (товарів, робіт, послуг);

13.4. Доходом від іншої діяльності.

14. Згідно з МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» якщо субʼєкт господарювання раніше оцінював інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, він повинен продовжувати оцінювати цю нерухомість за:

14.

14.1. Переоціненою вартістю;

14.2. Справедливою вартістю до моменту її вибуття;

14.3. За собівартістю до моменту її списання;

14.4. За собівартістю до моменту її переоцінки.

15. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку переведення заборгованості за довгостроковою поворотною фінансовою допомогою до категорії поточної, у випадку якщо до її повернення залишається менше 12 місяців, здійснюється проведенням:

15.

15.1. Дт 55 Кт 611;

15.2. Дт 611 Кт 55;

15.3. Дт 55 Кт 732;

15.4. Дт 55 Кт 733.

16. Згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи» нематеріальний актив слід первісно оцінювати за:

16.

16.1. Собівартістю;

16.2. Справедливою вартістю;

16.3. Переоціненою вартістю;

16.4. Правильна відповідь відсутня.

17. Протокол інвентаризаційної комісії затверджується керівником підприємства протягом:

17.

17.1. 3-ьох робочих днів після завершення інвентаризації;

17.2. 5-ти робочих днів після завершення інвентаризації;

17.3. 8-ми календарних днів після завершення інвентаризації;

17.4. 5-ти календарних днів після завершення інвентаризації.

18. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку утримання ПДФО із суми нарахованих дивідендів фізичній особі-учаснику товариства здійснюватиметься проведенням:

18.

18.1. Дт 671 Кт 64;

18.2. Дт 611 Кт 64;

18.3. Дт 92 Кт 64;

18.4. Дт 64 Кт 311.

19. Згідно з МСБО 23 «Витрати на позики» активи, які обовʼязково потребують суттєвого періоду для підготовки їх до використання за призначенням чи для реалізації, це:

19.

19.1. Оборотні активи;

19.2. Кваліфіковані активи;

19.3. Умовні активи;

19.4. Необоротні активи.

20. Прибуток або збиток за період до вирахування податкових витрат згідно з МСБО 12 «Податок на прибуток» це:

20.

20.1. Чистий прибуток;

20.2. Обліковий прибуток;

20.3. Оподаткований прибуток;

20.4. Валовий прибуток.

21. До оцінок майбутніх грошових потоків згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів» не слід включати:

21.

21.1. Надходження або вибуття грошових коштів від фінансової діяльності;

21.2. Отриманий або сплачений податок на доходи фізичних осіб;

21.3. Надходження грошових коштів від продажу продукції;

21.4. Правильна відповідь відсутня.

22. Згідно з МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи» оцінюючи забезпечення, не слід ураховувати:

22.

22.1. Прибутки від очікуваного вибуття активів;

22.2. Збитки від очікуваного вибуття активів;

22.3. Доходи від реалізації готової продукції;

22.4. Адміністративні витрати.

23. Затрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, реконструкція, добудова), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відповідно до положень П(С)БО 14 «Оренда» відображаються орендарем як:

23.

23.1. Витрати операційної діяльності;

23.2. Капітальні інвестиції у створення інших необоротних матеріальних активів;

23.3. Витрати звітного періоду;

23.4. Фінансові витрати.

24. Яка із зазначених нижче функцій не є функцією управлінського обліку:

24.

24.1. Прогностична;

24.2. Інформаційна;

24.3. Комунікаційна;

24.4. Аналітична.

Як називається підхід до управління виробництвом, що базується на виявленні вузьких місць у виробничій системі (обмежень), що ставить за мету максимізацію їх використання, збільшуючи тим самим продуктивність і чистий дохід від реалізації?

25.

25.1. Теорія обмежень;

25.2. Теорія мультиплікатора;

25.3. Теорія відносності;

25.4. Теорія ресурсозбереження.

Поточний обсяг реалізації підприємства дорівнює 900 одиниць продукції. Ціна продажу одиниці продукції підприємства становить 1000,00 грн, змінні витрати на одиницю становлять 600,00 грн. Загальні постійні витрати дорівнюють 200000,00 грн. Необхідно визначити значення коефіцієнту маржинального доходу.

26.

26.1. 60 %;

26.2. 40 %;

26.3. 90 %;

26.4. 12 %.

27. Складання бюджетів на основі фактичних результатів, досягнутих в попередньому періоді, це:

27.

27.1. Бюджетування з «нуля»;

27.2. Бюджетування «знизу-доверху»;

27.3. Бюджетування через приріст;

27.4. Правильна відповідь відсутня.

28. Операційний важіль показує у скільки разів може:

28.

28.1. Збільшитися чистий дохід підприємства при збільшенні ціни продажу продукції;

28.2. Змінитися значення прибутку при збільшенні (зменшенні) обсягу продажів;

28.3. Зменшитися валовий прибуток при зростанні собівартості продукції;

28.4. Змінитися значення собівартості продукції при збільшенні (зменшенні) обсягів виробництва.

29. Калькулювання собівартості за змінними витратами передбачає включення до собівартості продукції:

29.

29.1. Розподілених пропорційно постійних та змінних витрат;

29.2. Лише постійних витрат;

29.3. Змінних та постійних витрат;

29.4. Лише змінних виробничих витрат.

Наши рекомендации