Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах

Основні типи систем місцевого самоврядування. Найважливіші проблеми фінансів місцевого самоврядування. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів і місцевих бюджетів. Зміст та значення Європейської хартії місцевого самоврядування.

Склад фінансових ресурсів органів місцевої влади зарубіжних країн.

Доходи і видатки місцевих бюджетів. Фінансове вирівнювання та його роль у розвитку територій.

Місцеве оподаткування за кордоном. Роль надходжень від місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів зарубіжних країн.

Досвід комунального кредиту. Місцеві позики: особливості випуску, розміщення та обігу, роль у формуванні фінансових ресурсів органів місцевої влади.

Фінанси муніципальних підприємств.

Форми залучення громадян до управління місцевими справами в зарубіжних країнах.

Плани семінарських занять

Тема 1: Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури

План

1. Місцеві фінанси як наукова дисципліна.

2. Вчення про місцеві фінанси та його формування.

3. Сутність місцевих фінансів та склад місцевих фінансових інститутів.

4. Функції місцевих фінансів.

5. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави.

6. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів.

7. нормативно-правова база місцевих фінансів України та її розвиток.

Основні терміни: місцеві фінанси, місцеве господарство, територіальна громада, місцеве самоврядування, місцеві бюджети, місцеві податки і збори, комунальний кредит, комунальна власність.

Завдання для самостійної роботи: Використовуючи рекомендовану літературу, прослідкуйте еволюцію поглядів вчених-економістів на суть і функції місцевих фінансів.

Проблемні питання: 1. Дискусійні питання суті та функцій місцевих фінансів.

2. Взаємозв`язок місцевих фінансів з іншими сферами та ланками фінансової системи країни.

3. Проблеми підвищення ролі місцевих фінансів в економічній системі держави періоду трансформацій.

4. На основі вивчення чинного законодавства наведіть приклади протиріч і неузгодженостей окремих його положень.

Література:

· Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.

· Бюджетний Кодекс України // Урядовий кур’єр. - 2010. - № 131. - С. 5-12.

· Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - С. 379-429.

· Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік. Послання Президента України Л.Д.Кучми до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. - 2001. - № 102. - С. 5-6.

· Уроки і перспективи місцевого самоврядування. З виступу Президента України Л.Д.Кучми на урочистих зборах Асоціації міст України 7 грудня 2000 року // Урядовий кур’єр. - 2000. - № 231. - С. 4.

· Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 687 с.

· Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2000. - 416 с.

· Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 2-ге видання, виправлене та доповнене. - Львів: Вид-во «Центр Європи», 1997. - 576с.

· Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - К.: НІОС, 20000. – 384 с.

· Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. - 487 с.

· Кравченко В.І. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1989 – 2001). – К.: Видавничий “КМ Academiа”, 2001 - 460 c.

· Місцеві фінанси: Навч.-метод. Посібник для самості. вивч. дисц./ М.А.Гапонюк, В.П.Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

Тема 2: Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів

План

1. Розвиток місцевих бюджетів та їх роль в місцевих фінансах України.

2. Формування доходів місцевих бюджетів.

3. Місцеві податки і збори та їх роль в доходах місцевих бюджетів.

4. Склад видатків місцевих бюджетів.

5. Проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів.

6. Напрямки реформування місцевого оподаткування в Україні.

Основні терміни: місцеві бюджети, власні доходи місцевих бюджетів, закріплені доходи місцевих бюджетів, загальний фонд місцевого бюджету, спеціальний фонд місцевого бюджету, бюджет розвитку місцевих бюджетів.

Завдання для самостійної роботи: Використовуючи рекомендовану літературу, ознайомтесь з діючою практикою формування коштів місцевих бюджетів, проблемами цільового та ефективного використання бюджетних коштів. На основі вивчення діючих нормативних актів дайте оцінку фіскальної ролі місцевих податків і зборів.

Проблемні питання: 1. З¢ясуйте, чи однаковою мірою органи місцевого самоврядування зацікавлені у нарощуванні доходної бази місцевих бюджетів, зокрема власної.

2. Зробіть висновок щодо вагомості власних доходів для забезпечення самостійності місцевих бюджетів.

2. В Бюджетному кодексі України відзначте найважливіші норми, які легітимізують самостійність місцевих бюджетів.

3. Вкажіть позитивні і негативні наслідки запровадження в Україні податку на нерухоме майно.

4. Ваші міркування щодо вдосконалення місцевого оподаткування в Україні.

Література:

· Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.

· Бюджетний Кодекс України // Урядовий кур’єр. - 2010. - № 131. - С. 5-12.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” від 20.05.1993 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №30. – С.783-788.

· Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - С. 379-429.

· Вишняков С.В. Місцеві бюджети // Фінанси України. - 2001. - № 10. - С. 11-16.

· Галушко О.С. Формування державного та місцевих бюджетів в умовах трансформації економіки // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 51.

· Григораш Т.Ф. Фінансові чинники формування місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 62.

· Гушта О.В. Шляхи зміцнення бюджетів органів місцевого самоврядування // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С. 69-73.

· Долішний М.І. Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні // Регіональна економіка. - 1999. - № 3 (13). - С. 7-18.

· Кириленко О.П. Місцеві бюджети в економічній системі держави // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Економіка” - 2001. - № 7. - С. 83-87.

· Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика).-К.:НІОС,2000. – 384 с.

· Кириленко О.П. Місцеві бюджети України у 2001 році: нові підходи // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 6. - С. 7-10.

· Кириленко О.П. Формування інституту місцевих фінансів і місцеві бюджети України // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Економіка” - 2001. - № 8. - С. 76-81.

· Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. - 487с.

· Кульчинський М.В. Проблеми бюджетного реформування в Україні // Фінанси України. - 2002. - № 7. - С. 25-29.

· Кульчинський М.І. Місцеві бюджети і механізм їх формування // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С. 98.

· Ляшенко Ю.І. Місцеве оподаткування в системі фінансової діяльності держави// Фінанси України. – 1998. - №6. – С. 104 – 107.

· Місцеві фінанси: Навч.-метод. Посібник для самості. вивч. дисц./ М.А.Гапонюк, В.П.Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

· Павлюк К.В. Проблеми формування бюджету розвитку // Фінанси України. - 2000 - № 1. - С. 59-65.

· Трач Ю.Ю. Підвищення ефективності формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2002. - № 5. - С. 83-84.

· Чугунов І.Я., Лісниченко І.В. Основні підсумки виконання бюджету у 2001 році // Фінанси України. - 2002. - № 5. - С. 85-112.

· Чугунов І.Я. Планування дохідної частини місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2001. - № 12 - С. 38-47.

· Юрій С.І., Кириленко О.П. Місцеві бюджети: регіональні відмінності // Регіональна економіка. - 2000. - № 4. - С. 104-112.

· Юрій С.І., Кириленко О.П. Імперативи місцевого оподаткування.// Економіст. – 2000. -№7 – 8. – С.24-27.

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

План

1. Фінансова незалежність місцевого самоврядування та склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

2. Комунальний кредит і його форми.

3. Проблеми розвитку муніципальних позик в Україні.

4. Цільові фонди місцевого самоврядування.

Основні терміни: фінансова незалежність місцевого самоврядування, самостійність місцевих бюджетів, податкова автономія органів місцевого самоврядування, фінансові ресурси органів місцевого самоврядування, комунальний кредит, місцеві позики, місцеві грошово-речові лотереї, комунальні банки, цільові фонди місцевого самоврядування.

Завдання для самостійної роботи: Ознайомтеся з положенням про порядок випуску та обігу облігацій місцевих позик (1997 р.)

Проблемні питання: 1. Практична реалізація принципу фінансової незалежності місцевого самоврядування.

2. Неузгодженість чинного законодавства щодо формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

3. Об’єктивні та суб’єктивні чинники недостатнього розвитку комунального кредиту в Україні.

Література:

· Бюджетний Кодекс України // Урядовий кур’єр. - 2010. - № 131. - С. 5-12.

· Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - С. 379-429.

· Уроки і перспективи місцевого самоврядування. З виступу Президента України Л.Д.Кучми на урочистих зборах Асоціації міст України 7 грудня 2000 року // Урядовий кур’єр. - 2000. - № 231. - С. 4.

· Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 687 с.

· Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2000. - 416 с.

· Європейська хартія місцевого самоврядування [переклад з англійської мови Є.М.Вишневського]. - Видавництво Ради Європи. - 9 с.

· Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика).- К.: НІОС, 2000. –384 с.

· Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 487 с.

· Кравченко В.І. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1989-2001). - К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 2001. - 460 с.

· Криниця С.О. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування // Фінанси України. - 1998. - № 2. - С. 38-47.

· Макуха В.О., Татарчук В.П. Методичні основи організації випуску муніципальних позик в Україні // Фінанси України. - 1996. - № 1 - С. 50.

· Масліченко С.О. Теорія і практика випуску та обігу муніципальних облігацій // Фінанси України. - 1999. - № 11. – С. 100-107.

· Мудрий В.С. Муніципальні банки як чинник активізації інвестиційних процесів на регіональному рівні // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2001. - № 3. – С. 232-236.

· Мудрий В.С. Комунальний кредит у системі місцевих фінансів // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2002. - № 2. – С. 419-422.

· Мудрик Н.О. Національна система муніципальних позик // Фінанси України. - 1999. - № 2. - С. 119-124.

· Обозна Н.В. Муніципальна позика: проблеми її використання і шляхи їх розв'язання // Фінанси України. - 1996. - № 12. - С. 14-21.

· Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування // Фінанси України. - 1997. - № 7. - С. 36-44.

· Покась В.І. Формування основ фінансової автономії місцевого самоврядування // Фінанси України. - 2000. - № 8. - С. 67-73.

· Ткачук І.Г. Економічні передумови фінансової незалежності регіону // Фінанси України. - 1999. - № 11. - С. 3-11.

· Уроки і перспективи місцевого самоврядування. З виступу Президента України Л.Д.Кучми на урочистих зборах Асоціації міст України 7 грудня 2000 року // Урядовий кур’єр. - 2000. - № 231. - С. 4.

Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів.

План

1. Нові підходи у плануванні доходів і видатків місцевих бюджетів згідно між бюджетної реформи в Україні.

2. Формульний порядок визначення обсягів дотацій вирівнювання.

3. Планування видатків на утримання органів управління.

4. Планування видатків на охорону здоров’я.

5. Планування видатків на освіту.

6. Планування видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення.

7. Планування видатків на культуру і мистецтво.

8. Планування видатків на фізичну культуру і спорт.

9. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

Основні терміни: кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування, дотації вирівнювання, індекс відносної податкоспроможності, коефіцієнт вирівнювання, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, коригуючи коефіцієнти, приведений контингент учнів, контингент отримувачів соціальних виплат

Завдання для самостійної роботи: На основі даних про доходи і видатки місцевого бюджету проаналізуйте і дайте оцінку процесу бюджетного планування.

Проблемні питання: 1. Порівняйте середньодушові видатки місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць і зробіть висновки щодо стану фінансового вирівнювання.

2. Дайте оцінку діючому порядку визначення відносної податкоспроможності адміністративно-територіальних одиниць.

3. Яку роль відіграє прибутковий податок з громадян в процесі визначення відносної податкоспроможності адміністративно-територіальних одиниць.

Література:

· Бюджетний кодекс України від 07 липня 2010 року. – К.: Атака, 2001. – 80 с.

· Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня2000 р. №1932 “Про затвердження Порядку розрахунку обсягу мі бюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік” // Офіційний вісник України. –2001. - №1-2. – С. 137-186.

· Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. №1195 “Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” // Офіційний вісник України. –2001. - №38. – С. 9 - 25.

· Постанова Кабінету Міністрів Украї ни від 22 листопада 2001 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. №1195 // Офіційний вісник України. –2001. - №47. – С. 124-126.

· Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. №1195 // Офіційний вісник України. –2001. - №38. – С. 51-70.

· Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика).- К.: НІОС, 2000. –384 с.

· Кириленко О.П. Проблеми реформування між бюджетних відносин в Україні// Підприємництво, господарство і право. – 2001. - №11. – С.78-80.

· Кириленко О.П. Удосконалення формульних підходів у розрахунках бюджетних трансфертів // Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи її розв’язання: Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 25-26 травня 2001 року. – К., 2001. – с.282-287.

· Місцеві фінанси: Навч.-метод. Посібник для самості. вивч. дисц./ М.А.Гапонюк, В.П.Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.

· Тарангул Л.Л. Оцінка податкоспроможності регіону// Фінанси України. – 2003. - №6. – С.7-13.

· Фінансовий стан міст. 2002 р. / Асоціація міст України та громад. – К., 2003. – 135 с.

· Чугунов І. Я. Планування дохідної частини місцевих бюджетів// Фінанси України. – 2001. - №12. – С.38-47.

Тема 5: Міжбюджетні відносини та їх вплив на місцеві фінанси

План

1. Міжбюджетні відносини: передумови виникнення та особливості організації.

2. Стан фінансового вирівнювання.

3. Методи бюджетного регулювання та їх розвиток.

4. Види бюджетних трансфертів.

5. Міжбюджетна реформа та її вплив на місцеві фінанси.

Основні терміни: міжбюджетні відносини, бюджетні трансферти, дотації, субвенції, бюджетне регулювання, фінансове вирівнювання.

Завдання для самостійної роботи: На основі щорічних Законів України про Державний бюджет проаналізуйте розвиток міжбюджетних відносин в Україні.

Проблемні питання: 1. Результати та ефективність фінансового вирівнювання в Україні.

2. Дайте оцінку практичній реалізації принципу об’єктивності та прозорості у міжбюджетних відносинах.

3. На основі Бюджетного кодексу проаналізуйте, чи на всі місцеві бюджети розповсюджуються положення цього нормативного акту.

Література:

· Бюджетний Кодекс України // Урядовий кур’єр. - 2010. - № 131. - С. 5-12.

· Бак Н.А. Регулювання міжбюджетних відносин як складова бюджетного регулювання // Фінанси України. - 2002. - № 5. - С. 78-82.

· Буряк П.Ю. Міжбюджетні відносини та перспективи формування місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2001. - № 6. - С. 14-23.

· Василишен М.М. Формування місцевих бюджетів та обґрунтування міжбюджетних відносин // Фінанси України. - 2001. - № 7. - С. 125-128.

· Каун О.Б. Концептуальні засади формування міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України. - 2001. - № 6. - С. 31-38.

· Кириленко О.П. Місцеві бюджети України(історія, теорія, практика).-К.:НІОС,2000.-384с.

· Кириленко О.П. Місцеві бюджети України у 2001 році: нові підходи // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 6. - С. 7-10.

· Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО,1999.- 487с.

· Кульчинський М.В. Проблеми бюджетного реформування в Україні // Фінанси України. - 2002. - № 7. - С. 25-29.

· Лилик О.Я. Міжбюджетні відносини в економічній системі держави // Фінанси України. - 2002. - № 6. - С. 30-35.

· Луніна І. Бюджетний кодекс України і реалії міжбюджетних відносин // Економіст. - 2000. - № 10. - С. 32-36.

· Мошенець О.С. Міжбюджетні відносини як інструмент активізації регіонального розвитку // Фінанси України. - 2001. - № 12. - С. 48-49.

· Полозенко Д.В., Глущенко Ю.А. Міжбюджетні взаємовідносини і регіональні інтереси // Фінанси України. - 2000. - № 11. - С. 3-7.

· Сидорець О.В. Деякі аспекти фінансового вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С. 105.

Тема 6: Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні

План

1. Місцеві фінансові органи, їх функції повноваження, завдання.

2. Зміст бюджетного процесу на локальному рівні.

3. Виконання місцевих бюджетів органами державного казначейства України.

4. Фінансовий контроль органів місцевого самоврядування, його види та методи.

Основні терміни: місцеві фінансові органи, бюджетний процес, казначейська система виконання бюджетів.

Завдання для самостійної роботи: На основі нормативних актів, які регламентують фінансовий контроль в Україні, проаналізуйте розподіл завдань і повноважень між окремими фінансовими органами щодо фінансового контролю на регіональному і місцевому рівні.

Проблемні питання: 1. Дайте оцінку бюджетному процесу на локальному рівні і його зв’язку з бюджетним процесом щодо Державного бюджету України.

3. Проблеми переведення на казначейське обслуговування місцевих бюджетів України.

4. Позитивні наслідки виконання місцевих бюджетів органами Державного казначейства.

Література:

· Бюджетний кодекс України від 07 липня 2010 року. – К.: Атіка, 2001. – 80с.

· Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - С. 379-429.

· Шляхи розвитку місцевого самоврядування. Виступ Президента України Леоніда Кучми на муніципальних слуханнях 26 вересня 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. - №182. – С. 3 - 4.

· Указ Президента України “Про Державне Казначейство України”// Діло. – 1995. - №43.

· Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування” від 5 грудня 2002 р. // Урядовий кур’єр. – 2002. –и №231. – С.10 – 11.

· Коваленко Л.О. Управління бюджетними ресурсами регіону // Фінанси України. – 2002. - №12.

· Кондратюк С.Я., Борисенко В.М. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні // Фінанси України. – 2003. - №7. – С.17-26.

· Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. - 487 с.

· Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Затверджений наказом Державного казначейства України 4.11.2002 р. № 205.

· Юрій С.І., Кириленко О.П. Імперативи місцевого оподаткування // Економіст. - 2000. - № 7-8. - С. 24-27.

Наши рекомендации