Теми рефератів та контрольних робіт. 1. Послідовність реалізації стратегії підприємства

1. Послідовність реалізації стратегії підприємства.

2. Подолання спротиву стратегічним змінам на підприємстві.

3. Альтернативні стратегії розвитку підприємства.

4. Стратегічний контроль як особливий вид управлінської діяльності на підприємстві.

Тести

(обрати єдину правильну відповідь)

1. Роль вищого керівництва підприємства у реалізації стратегії:

а) відповідає вимогам статуту;

б) підпорядкована вимогам акціонерів;

в) велика;

г) передбачена корпоративною стратегією.

2. Стратегію підприємства можна змінювати, якщо:

а) виникають нові обставини;

б) зміни сприятимуть зростанню прибутку;

в) посилюється тиск конкурентів;

г) змінюється внутрішнє середовище.

3. Спротив стратегічним змінам:

а) ніколи не відбувається;

б) нереальний;

в) потрібний для створення конкурентної стратегії;

г) існує.

4. Працівники найбільше опираються нововведенням, якщо:

а) їм не пояснили причини змін;

б) поступили привабливі пропозиції з інших підприємств;

в) відсутнє кар’єрне зростання;

г) йдуть за неформальним лідером.

5. Стратегії подолання спротиву організаційним змінам:

а) не передбачені;

б) входять до бізнес-плану;

в) є кілька стратегій;

г) носять неформальний характер.

6. Стратегія виживання, як стратегічна альтернатива, включає в себе:

а) скорочення адміністративного персоналу;

б) зміну товарної і маркетингової політики;

в) підвищення кваліфікації працюючих;

г) урізноманітнення асортименту продукції.

7. Множина стратегічних альтернатив розвитку підприємства визначається:

а) балансовим методом;

б) в результаті виконання планових показників;

в) на підставі результатів дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища;

г) як фактор прискореного розвитку.

8. Конкурентні переваги вказують:

а) як вести конкурентну боротьбу;

б) можна виплатити більші дивіденди;

в) ефективність діяльності керівництва підприємства;

г) на вищу кваліфікацію персоналу.

9. Суть стратегічного контролю полягає в:

а) баченні перспектив розвитку;

б) спостереженні та оцінюванні процесу стратегічного управління;

в) активізації діяльності працівників;

г) отриманні оперативної інформації.

10. В процесі контролю керівники підприємства:

а) не втручаються в роботу контролюючих;

б) реагують на зауваження контрольних органів;

в) активізують свою діяльність;

г) проводять необхідну роботу при організації контролю.

Відповіді

  Тема 6 Номер тесту
Правильний варіант                    

Рекомендована література

Основна: [7], [9], [10], [12], [15], [18], [19], [20], [21], [25], [27], [30], [36], [38], [39], [40].

Додаткова: [4], [12], [14], [18], [22], [25].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 7. Корпоративна стратегія підприємства

Завдання для індивідуальної роботи студентів і підготовки до семінарських занять

1. Три рівні ієрархії стратегій. Визначення корпоративної стратегії.

2. Три базові альтернативи створення і підтримки корпоративних

стратегій за М.Портером.

3. Основні елементи, що формують корпоративну стратегію.

4. Критерії механізму створення корпоративної стратегії.

5. Основні завдання, що вирішуються у процесі опрацювання моделі

корпоративної стратегії.

6. Етапи опрацювання моделі корпоративної стратегії.

7. Різновиди корпоративної стратегії.

8. Дії, що застосовуються при опрацюванні корпоративної стратегії

диверсифікованого підприємства.

9. Підходи до опрацювання корпоративних стратегій за М. Портером.

10. Вибір стратегії. Визначення портфельних та продуктово-товарних

стратегій.

11. Важливі принципи при визначенні корпоративної стратегії.

12. Варіанти стратегій на етапах від інтенсивного розвитку бізнесу до його

повної ліквідації.

13. Визначення та ознаки класифікації стратегічної інформації.

14. База даних. Основна та вторинна стратегічні інформації.

15. Схема аналізу стану підприємства, запропонована А. Томпсоном та

І. Стріклендом.

Наши рекомендации