Тапсырманы орындауды бағалау баллы. Орындалған тапсырмаға келесі жағдайларда ғана жоғары балл қойылады:

Орындалған тапсырмаға келесі жағдайларда ғана жоғары балл қойылады:

- Тапсырма уақытылы орындалып, берілген мерзім ішінде тапсырылғанда;

-Материалды толық меңгеріп, басқа да ғылыми көздерден жинаған материалдары бойынша ойын толық жеткізе білгенде.

Бағалау баллы: 9

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1.Охрана труда: Методические указания. /А.М. Абдыров, Н.Ф.Кулакова, С.Х.Халам, Ж.С.Каиржанова. – Астана, 2006. – 28с. – 1СБО., 2 н.а., 2 ч.зОбщий обзор соблюдения Конвенции № 155 об охране и гигиене труда (1981), Рекомендации №164 по охране и гигене труда (1981) и Протокола (2002) к Конвенции об охране и гигиене труда (1981) 98 сессия Международной конференции труда, 2009. Доклад ІІІ (часть 18), Международное бюро труда, Женева, ISBN 978-92-2-120636-1

2.http://www.ilo.org Перечень профессиональных заболеваний (версия 2010). Выявление, учет и критерии включения профессиональных заболеваний в переченьо МОТ (ОТ74).

3.http://www.ilo.org/ilotex Международные нормы по охране труда в предметной классификации.

4.stat.kz – ҚР Статистикалық Агенттігінің мәліметтері 2005-2010 жж.

1. 3. Студенттің оқытушымен өздік жұмысын рәсімдеуге қойылатын талаптар:

- Студент жазылған мәліметтерді ауызша баяндауы қажет.

- Берілген тапсырма бойынша студентке сұрақ қойылады.

- Нақты мысалдар негізінде Еңбек Кодексінің орындалу деңгейін жан-жақты талқылай алғанда.

Тақырып 14. Салауатты өмір салты

Тапсырма №14.

1. Адам денсаулығын нығайтудың жолдары айтып өту.

2. Маскүнемдік, есірткіге әесқойлық, темекі тарту туралы мәліметтер жинау.

Тапсырманың мақсаты:

Қазақстан Республикасындағы халықтың өмір сүру сапасының маңызды мселелерін сараптуды үйрену.

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау

1 – ші тапсырма. Қазақстан Республикасындағы халықтың ауруларын статистикалық тәсіл арқылы сараптау. ҚР қандай аумағында аурулар көп тараған, салыстырмалы әдіс қолдану.

2 – ші тапсырма. Қазақстан Республикасындағы маскүнемдіктен, есірткіге әесқойлықтан, темекі тартудан зардап шеккен халықтың санын статистикалық тәсіл арқылы сараптау. Қандай себептерден адамдар осындай жолға түсті, халықтың қандай тобы осы категорияға жатады, салыстырмалы әдіс қолдану.

Бақылау нысаны: Ауызша, есеп шығару.

Тапсырманы орындауды бағалау баллы

Орындалған тапсырмаға келесі жағдайларда ғана жоғары балл қойылады:

- Есеп уақытылы орындалып, берілген мерзім ішінде тапсырылғанда;

-Материалды толық меңгеріп, басқа да ғылыми көздерден жинаған материалдары бойынша ойын толық жеткізе білгенде.

Бағалау баллы: 9

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1. 1. 2008-2016 жылдарға арналған «Салауатты өмір салты» бағдарламасы. - 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 1260 қаулысы

3. Студенттің оқытушымен өздік жұмысын рәсімдеуге қойылатын талаптар:

- Дайындалуға 20 минут уақыт беріледі.

- Берілген тапсырма бойынша студент ауызша дайындалады.

- Берілген тапсырмадан бөлек дәрістер бойынша сұрақтар қойылады.

- Тапсырмадан тыс студент шетелдік әдебиет көздерін пайдаланып материалды толық толықтыруы керек.

- Берілген тапсырма бойынша студентке сұрақ қойылады.

- Есеп жеке орындалады.

Тақырып 15. Салауатты өмір салты

Тапсырма №15.

«Саламатты Қзаақстан» бағдарламасымен жұмыс

«ҚР 2008-2016 жылдарға арналған Салауатты өмір салты бағдарламасымен» жұмыс

Тапсырманың мақсаты:

Қазақстан Республикасындағы халықтың өмір сүру сапасының маңызды мселелерін сараптуды үйрену.

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау

1 – ші тапсырма. Қазақстан Республикасындағы саламатты бағдарламаның жүзеге асырылу деңгейін талқылау

2 – ші тапсырма. Салауатты өмір салты бағдарламасының жүзеге асу көрсеткіштерімен жұмыс

Бақылау нысаны: Ауызша, есеп шығару.

Тапсырманы орындауды бағалау баллы

Орындалған тапсырмаға келесі жағдайларда ғана жоғары балл қойылады:

- Есеп уақытылы орындалып, берілген мерзім ішінде тапсырылғанда;

-Материалды толық меңгеріп, басқа да ғылыми көздерден жинаған материалдары бойынша ойын толық жеткізе білгенде.

Бағалау баллы: 9

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

2. 1. 2008-2016 жылдарға арналған «Салауатты өмір салты» бағдарламасы. - 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 1260 қаулысы

3. Студенттің оқытушымен өздік жұмысын рәсімдеуге қойылатын талаптар:

- Дайындалуға 20 минут уақыт беріледі.

- Берілген тапсырма бойынша студент ауызша дайындалады.

- Берілген тапсырмадан бөлек дәрістер бойынша сұрақтар қойылады.

- Тапсырмадан тыс студент шетелдік әдебиет көздерін пайдаланып материалды толық толықтыруы керек.

- Берілген тапсырма бойынша студентке сұрақ қойылады.

- Есеп жеке орындалады.

Наши рекомендации