Першого етапу кваліфікаційного іспиту. для одержання сертифіката аудитора (10 липня 2015 року)

для одержання сертифіката аудитора (10 липня 2015 року)

Варіант відповіді Питання та варіанти відповідей

1. Дія Закону України «Про аудиторську діяльність» не поширюється на:

1.1. Суб’єкти господарювання державного сектору економіки;

1.2. Аудиторську діяльність аудиторів банків;

1.3. Аудиторську діяльність державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю;

1.4. Бюджетні установи.

2. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» стандарти є обов’язковими для дотримання:

2.

2.1. Особами, які отримали сертифікат аудитора;

2.2. Аудиторами, аудиторськими фірмами та суб’єктами господарювання;

2.3. Аудиторами, аудиторськими фірмами, суб’єктами господарювання та органами державної влади;

2.4. Аудиторами та бухгалтерами.

3. Аудиторська палата України відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» не здійснює:

3.

3.1. Сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;

3.2. Затвердження програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;

3.3. Контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

3.4. Державну реєстрацію аудиторських фірм.

4. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), визначається:

4.

4.1. Державною службою статистики України відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010);

4.2. Міністерством фінансів України;

4.3. Аудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту;

4.4. Кабінетом Міністрів України.

5. Підставами для проведення аудиту є:

5.

5.1. Договір між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником;

5.2. Лист-зобов’язання аудитора (аудиторської фірми);

5.3. Рішення виконавчого органу суб’єкта господарювання;

5.4. Звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми).

6. Відповідно до МССП 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» Звіт про фактичні результати узгоджених процедур не містить:

6.

6.1. Адресата;

6.2. Ідентифікацію мети виконання узгоджених процедур;

6.3. Перелік конкретних виконаних узгоджених процедур;

6.4. Думку аудитора.

7. Відповідно до МСА 230 «Аудиторська документація» строки завершення формування остаточного аудиторського файла, зазвичай, становлять:

7.

7.1. Не більше 60 днів після дати аудиторського звіту;

7.2. Не більше 60 днів після дати початку аудиторської перевірки;

7.3. Не більше 60 днів після дати передачі аудиторського звіту замовнику;

7.4. МСА не визначені строки формування остаточного аудиторського файла.

8. Відповідно до МСА 265 «Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу» недолік внутрішнього контролю існує, якщо:

8.

8.1. Контроль розроблений, упроваджений і функціонує так, що неможливо своєчасно попередити або виявити та виправити викривлення у фінансовій звітності;

8.2. Відсутній контроль, необхідний для своєчасного запобігання або виявлення та виправлення викривлень у фінансовій звітності;

8.3. Контроль розроблений, але не впроваджений;

8.4. Усі відповіді правильні.

9. Відповідно до МСА 230 «Аудиторська документація» метою аудитора є підготовка документації, яка надає:

9.

9.1. Впевненість у тому, що докази відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

9.2. Достатній і відповідний опис концептуальної основи фінансової звітності;

9.3. Достатній і відповідний запис основи для аудиторського звіту; докази того, що аудит планувався та виконувався відповідно до МСА і застосованих законодавчих та нормативних вимог;

9.4. Докази того, що аудит планувався та виконувався відповідно до МСФЗ і застосованих законодавчих та нормативних вимог.

10. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» валютою бухгалтерського обліку та фінансової звітності є:

10.

10.1. Грошова одиниця України та іноземна валюта;

10.2. Грошова одиниця України;

10.3. Грошова одиниця, визначена Обліковою політикою підприємства;

10.4. Грошова одиниця, визначена управлінським персоналом підприємства.

11. Згідно з нормами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» консолідованою фінансовою звітністю є:

11.

11.1. Фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її відокремлених підрозділів як єдиної економічної одиниці;

11.2. Фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

11.3. Фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів як єдиної економічної одиниці;

11.4. Фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як окремих економічних одиниць.

12. Відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» суб'єкт господарювання повинен змінити облікову політику, тільки якщо:

12.

12.1. Застосування облікової політики до операцій, інших подій або умов, що відрізняються за сутністю від тих, що відбувалися раніше;

12.2. Необхідним є застосування нової облікової політики до операцій, які не відбувалися раніше;

12.3. Наявна потреба застосування нової облікової політики до операцій, які раніше були несуттєвими;

12.4. Зміна приводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб'єкта господарювання.

Наши рекомендации