У конкурентному середовищі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

КАФЕДРА КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Стратегічний аналіз»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

спеціальності 8.03050901«Облік і аудит»

Укладач: Ангеліна І.А.

Донецьк – 2012

У конкурентному середовищі - student2.ru

Конспект лекцій

Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

Тема 1. Стратегія як план розвитку підприємства

У конкурентному середовищі

1.1. Зміст і призначення стратегії підприємства у конкурентному середовищі.

1.2. Різновиди стратегій та їх характеристика.

1.3. Економічна стратегія як сукупність господарських і аналітичних дій.

1.4. Стратегічний план діяльності підприємства.

Понятійний апарат Стратегія, стратегічний аналіз, внутрішнє, зовнішнє середовище, конкурентне середовище, стратегічний план

Перелік рекомендованої літератури

6; 7; 8; 11; 24; 25; 27; 40; 41

Зміст і призначення стратегії підприємства

у конкурентному середовищі

Стратегія – це комплексний план діяльності підприємства, який розробляється на основі творчого науково обгрунтованого підходу і призначається для досягнення довгострокової глобальної мети підприємства.

Вам необхідно скласти бібліографію визначень поняття “стратегія” вітчизняних і зарубіжних вчених.

Стратегії, якими керуються підприємства в бізнесі, розробляється за

допомогою стратегічного управління. Концепцію стратегічного управління все частіше називають філософією сучасного бізнесу.

Центральною ланкою в стратегічному управлінні є вибір стратегії, який

полягає у визначенні генерального плану дій на довгостроковий період.

Визначення стратегії - це ухвалення рішення про розвиток бізнесу в цілому, його окремих секторів, як протидіяти конкурентам, яке місце займати на ринку і т.п.

Процес виконання стратегії є наступним етапом послідовності реалізації мети стратегічного управління.

Виконання стратегії - це проведення стратегічних змін на підприємстві, які приведуть його в стан готовності перетворення стратегії в реальність.

Часто підприємства не можуть виконати обрану стратегію. Це відбувається тому, що неправильно був проведений стратегічний аналіз і зроблені висновки, або відбулися непередбачені зміни в зовнішньому середовищі, які не були своєчасно виявлені і враховані.

Процес виконання стратегії вимагає виняткової уваги і контролю. Тому цю функцію вирішує такий процес, як оцінка і контроль виконання стратегії.

Стратегічний контроль, сфокусований на вирішення питання: чи можна надалі реалізувати відповідну стратегію і чи призведе процес її реалізації до бажаних кінцевих результатів.

Таким чином, стратегія підприємства в конкурентному середовищі передбачає знання суті стратегічного аналізу, вміння визначати місію підприємства оцінювати і контролювати виконання стратегії, як основи розробки і здійснення ефективної політики в ринкових умовах.

Наши рекомендации