Теми рефератів та контрольних робіт

1. Теоретичні основи стратегії підприємства як відкритої системи.

2. Узагальнена сутність стратегії та фактори, що найбільш суттєво впливають на неї.

3. Концепції та чинники стратегічного управління підприємством.

4. Переваги стратегічно орієнтованих підприємств і стратегічного мислення.

Тести

(обрати єдину правильну відповідь)

1. Термін «стратегія» походить з:

а) військового лексикону;

б) політичної термінології;

в) історичного характеру;

г) мистецького лексикону.

2. Вперше термін «стратегія» у сфері економіки підприємства у 1962 році використав:

а) П. Хейне;

б) Б. Олін;

в) А. Чендлер;

г) це їх спільне напрацювання.

3. Стратегія підприємства – це:

а) засіб досягнення цілей, до яких прагне підприємство;

б) календарний план розвитку;

в) довгостроковий прогноз діяльності підприємства;

г) забезпечення конкурентних переваг.

4. Яку основну концепцію стратегії можна виокремити?

а) ліберальну;

б) філософську;

в) організаційно-управлінську;

г) правильні відповіді у варіантах б) і в).

5. Фактор, що найбільш суттєво впливає на зміст стратегії у ринковій економіці:

а) вплив і бажання держави;

б) міжнародні відносини;

в) потреби клієнтів;

г) протестні настрої суспільства.

6. Мета планування на підприємстві:

а) забезпечення перспективами роботи всіх членів колективу;

б) забезпечення нововведень та змін в достатньому обсязі;

в) отримання вигідних контрактів від держави;

г) нарощування обсягів продукції.

7. Яка теорія управління підприємством найбільш відповідає сучасній комерційній діяльності фірм ?

а) товарна орієнтація;

б) збутова орієнтація;

в) ринкова орієнтація;

г) стратегічне планування.

8. Концепція стратегічного управління лежить в основі:

а) стратегічного мислення;

б) соціальної політики;

в) балансових розрахунків;

г) інвестиційної діяльності.

9. Реалізація концепції стратегічного управління підприємством можлива, якщо:

а) реалізується політика економічного зростання;

б) ефективно працюють інституційні структури держави;

в) достатнє забезпечення ресурсами;

г) підприємство стратегічно орієнтоване.

10. Стратегія компанії включає в себе наступну основну складову:

а) ефективну корпоративну політику, націлену на виживання;

б) продумані цілеспрямовані дії;

в) реакцію на непередбачуваний розвиток подій;

г) правильні відповіді у варіантах б) і в).

Відповіді

  Тема 1 Номер тесту
Правильний варіант                    

Рекомендована література

Основна: [6], [7], [12], [13], [16], [18], [19], [20], [23], [26], [27], [28], [29], [37], [38], [43].

Додаткова: [3], [8], [12], [14], [15], [19], [22], [26], [30].

Тема 2. Місія та цілі підприємства

Завдання для індивідуальної роботи студентів і підготовки до семінарських занять

1. Місія як стрижень, що пов’язує у єдине ціле всі види діяльності економічних систем.

2. Значення і зміст місії.

3. Фактори впливу на організаційну (корпоративну) культуру.

4. Положення про місію та основні аспекти, які мають відображатися у ньому.

5. Чинники, що впливають на місію підприємства (за Ф. Котлером).

6. Поєднання образу і кредо підприємства під час формування місії.

7. Мета корпорації як приклад узгодження образу і кредо.

8. Класифікація множини цілей.

9. Основні сфери, в яких підприємства встановлюють власні цілі. Фази встановлення цілей у світовій практиці.

10. Формування двох груп цілей – фінансових і стратегічних.

11. Вимоги до цілей підприємства.

12. Результат, якого добивається підприємство при визначенні цілей.

13. Функції цілей підприємства.

14. Взаємопов’язаність етапів процесу визначення цілей, причини невідповідності цілей умовам ринку.

15. Носії інтересів, що мають вплив на формування цілей підприємства.

Теми рефератів та контрольних робіт

1. Значення, зміст і чинники, що впливають на формування місії підприємства.

2. Місія як основа вибору цілей, їх узгодження та уточнення.

3. Цілі як необхідна передумова успіху підприємства.

4. Функції та процес визначення цілей підприємства.

Тести

(обрати єдину правильну відповідь)

1. Що означає місія для підприємства?

а) підсумок діяльності у певному періоді;

б) річний звіт про економічні результати;

в) мета існування підприємства;

г) директива керівних органів.

2. Образ економічної системи:

а) відображає побудову економічної системи;

б) відбиває сутність економічної системи;

в) підводить підсумок діяльності економічної системи;

г) правильні відповіді у варіантах а) і б).

3. Кредо економічної системи – це:

а) зобов’язання і результати, яких прагне досягти підприємство;

б) статут підприємства;

в) двосторонні угоди щодо господарської діяльності;

г) правильні всі відповіді.

4. Під час формування місії намагаються:

а) надати перевагу кредо перед образом;

б) надати перевагу образу перед кредо;

в) розділити кредо та образ;

г) поєднати образ і кредо підприємства.

5. Множина цілей потребує:

а) виділення головних цілей підприємства;

б) їх класифікації;

в) розділення цілей на головні та допоміжні;

г) отримання однієї головної цілі.

6. Місія передбачає формування:

а) фінансових цілей;

б) виробничих цілей;

в) стратегічних цілей;

г) правильні відповіді у варіантах а) і в).

7. Основні вимоги до цілей:

а) їх підпорядкування довгостроковому плану;

б) їх підпорядкування довгостроковому прогнозу;

в) врахування досвіду інших країн;

г) конкретність, досяжність, гнучкість, орієнтованість у часі.

8. Стрижень господарської діяльності підприємства – це:

а) бізнес-план підприємства;

б) результат визначення цілей;

в) корпоративна стратегія;

г) конкурентоспроможність на внутрішньому ринку.

9. Носії інтересів, що мають право на формування цілей підприємства:

а) бажання посилити конкурентоздатність;

б) отримання прибутку в результаті господарської діяльності;

в) власники, споживачі, партнери, працівники;

г) розбудова національної економіки.

10. Яким чином суспільство отримує від підприємств частку багатства:

а) в результаті спонсорської допомоги;

б) як благодійність;

в) через закупівлю товарів і послуг;

г) через податки.

Відповіді

  Тема 1 Номер тесту
Правильний варіант                    

Рекомендована література

Основна: [6], [7], [11], [12], [14], [15], [16], [18], [19], [22], [23], [26], [27], [28], [29], [36], [37], [38].

Додаткова: [3], [4], [8], [12], [14], [17], [22], [26], [30].

Наши рекомендации