Місце в структурно-логічній схемі спеціальності

Київський національний університет

Імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

Кафедра світового господарства та

Міжнародних економічних відносин

Механіко-математичний факультет

Кафедра загальної математики

Доц. Грисенко М.В.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.03.02.01 „МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ”

Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол № 17

Від „21” травня 2009 р.

Київ-2009
Робоча навчальна програма з дисципліни «Математика для економістів»

Упорядник:

канд. фіз.-мат. наук, доцент Грисенко Марина Віталіївна

Лектор:

канд. фіз.-мат. наук, доцент Грисенко Марина Віталіївна

Викладач:

канд. фіз.-мат. наук, доцент Грисенко Марина Віталіївна

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2009р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни

Навчальна дисципліна "Математика для економістів" входить до циклу дисциплін спеціальної професійної підготовки фахівців за освітньо- освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.03.02.01 – "міжнародні економічні відносини" напряму “міжнародні відносини”.

Місце дисципліни в системі підготовкифахівців у сфері міжнародних економічних відносин: нормативно-навчальна дисципліна "Математика для економістів" вивчається студентами в обсязі 6 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS всього 216 годин.

(І семестр: лекції – 38, практичні заняття – 16 годин, самостійна робота – 54, всього 108 годин; ІІ семестр: лекції – 37, практичні заняття – 14 годин, самостійна робота - 57, всього 108 години). Форма підсумкового контролю – іспит у письмовій формі у І та ІІ семестрах.

Мета і завдання навчальної дисципліни.

Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з основними поняттями, методами, теоремами та оволодіння студентами сучасними математичними методами, теоретичними положеннями та застосуваннями математичних методів і моделей в економіці (балансові моделі, граничний аналіз, еластичність функцій, виробничі функції, моделі динаміки та інші) для розв’язування економічних задач з використанням сучасних ПЕОМ; сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів майбутніх економістів-міжнародників.

Завданням дисципліни "Математика для економістів" є теоретична та практична підготовка студентів, яка повинна допомогти їм у майбутньому, як працівникам різних фінансово-економічних організацій, самостійно ставити та вирішувати реальні економічні задачі у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Предмет навчальної дисципліни.

Предметом дисципліни "Математика для економістів" є основні методи та моделі лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціального та інтегрального числення, диференціальних рівнянь. Всі математичні поняття, які вивчаються, ілюструються практичними застосуваннями в економіці, фінансах, управлінні, менеджменті та бізнесі.

Вимоги до знань та вмінь.

Знати: основні поняття вищої математики такі як матриці, визначники, вектори, границя та неперервність функції, похідна, диференціал, еластичність функції, інтеграли, розв’язки диференціальних рівнянь.

Вміти: вибирати математичні методи та моделі, методичні прийоми математичного аналізу для дослідження економічних систем міжнародних відносин; застосовувати сучасні математичні методи для розв’язання практичних економічних задач та набути навичок самостійного використання і вивчення літератури математичних дисциплін.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Нормативна навчальна дисципліна "Математика для економістів" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Статистика", "Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів", "Економетрика", "Фінансова математика", "Методи прийняття управлінських рішень", "Системний аналіз", "Теорія ігор".

Наши рекомендации