Тема 7. Види економічного аналізу та основи їх класифікації

Тести і завдання

1.Ретроспективний та перспективний аналіз належать до кла­сифікаційної групи, що виділяється:

1) за змістом програм;

2) за часом проведення та характером прийняття управлінських

рішень;

3) за об'єктами управління;

4) за методикою дослідження.

2. За користувачами аналітичної інформації виділяють такі ви­ди аналізу:

1) управлінський;

2) внутрішній;

3) фінансовий;

4) зовнішній.

3. Зовнішній фінансовий аналіз виконується на основі:

1) даних бухгалтерського обліку;

2) даних про зовнішнє середовище підприємства;

3) даних фінансової звітності;

4) планово-нормативної інформації.

4. За змістом програми аналіз поділяється на:

1) порівняльний;

2) комплексний;

3) управлінський;

4) тематичний.

5. Управлінський аналіз виконується на основі:

1) статистичних даних;

2) даних бухгалтерського обліку;

3) всього комплексу економічної інформації, що формується на

підприємстві;

4) даних оперативного обліку.

6. Суцільний та вибірковий аналіз належать до класифікаційної групи, що виділяється:

1) за змістом програм;

2) за охопленням вивчаємих об'єктів;

3) за методикою вивчення об'єктів;

4) за об'єктами управлінця.

7. Показники роботи підприємства порівняно з показниками інших підприємств вивчає:

1) соціально-економічний аналіз;

2) економіко-статистичний аналіз;

3) зовнішній аналіз;

4) міжгосподарський аналіз.

8. Мета функціонально-вартісного аналізу:

1) встановлення характеру порушень нормального ходу еконо­мічних процесів;

2) встановлення резервів зниження витрат за рахунок ефектив­ніших варіантів виробництва;

3) виявлення величини впливу факторів на зміну результатив­них показників;

4) оцінка і обгрунтування ефективності управлінських рішень на основі розподілу витрат на постійні та змінні.

9. Всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємст­ва охоплює:

1) суцільний аналіз;

2) комплексний аналіз;

3) маржинальний аналіз;

4) факторний аналіз.

10. Суб'єкти соціально-економічного аналізу:

1) економічні служби підприємства;

2) бухгалтерія;

3) статистичні органи;

4) органи охорони навколишнього середовища.

Тема 8. Система комплексного економічного аналізу і пошук резервів виробництва

Тести і завдання

1. Системний підхід до економічного аналізу передбачає пред­ставлення господарської діяльності як системи, що складається наступних елементів:

1) матеріальні, трудові та фінансові ресурсі;

2) ресурси, виробничий процес, готова продукція;

3) витрати, доходи, фінансові результати;

4) матеріальні потоки ресурсі та готової продукції.

2. Системність дослідження господарської діяльності підпри­ємств розглядіється в теорії економічного аналізу як:

1) складова комплексного аналізу;

2) одна з характеристик методики економічного аналізу;

3) принцип економічного аналізу;

4) загальний підхід до послідовності проведення аналітичного дослідження.

3. Методичною основою складання блок-схеми комплексного економічного аналізу є:

1) моделі формування економічних факторів-показників;

2) класифікація факторів в економічному аналізі;

3) класифікація показників діяльності підприємства;

4) економічні принципи функціонування підприємства.

4. Послідовність проведення комплексного економічного аналі­зу обумовлена:

1) основною метою діяльності підприємства;

2) завданнями економічного аналізу;

3) підпорядкованістю факторів, які характеризують організа­ційні, технічні, економічні, соціальні умови функціонування під­приємства;

4) приоритетами економічних потреб користувачів аналітичної

інформації.

5. Ефективність використання виробничих ресурсів напряму пов'язана з показниками:

1) обсягу виробленої продукції та її якістю;

2) обсягу реалізованої продукції;

3) виручки від реалізації;

4) собівартості виробленої продукції.

6. З якими підсистемами показників комплексного економічно­го аналізу напряму пов'язана система показників, що характеризу­ють рентабельність діяльності підприємства:

1) підсистема показників собівартості продукції;

2) підсистема показників прибутковості підприємства;

3) підсистема показників організаційного-технічного рівня під­приємства;

4) підсистема показників використання ресурсів.

7. Які групи показників слід використовувати при визначені рейтингової оцінки діяльності підприємства:

1) показники фінансової діяльності;

2) показники виробничої діяльності;

3) показники фінансового стану підприємства;

4) показники ліквідності та платоспроможності підприємства.

8. Визначити, до якої групи показників діяльності підприємства:

1) показники прибутковості;

2) показники ефективності управління підприємством;

3) показники ділової активності підприємства;

4) показники ліквідності та фінансової незалежності

відносяться наступні чинники виробничо-фінансової діяльності:

а) рентабельність активів підприємства, власного капіталу, фондів;

б) обіговість оборотних коштів;

в) віддача власного капіталу;

г) коофіціент поточної ліквідності;

д) індекс постійного активу;

є) коофіціент автономії;

ж) забезпеченість запасів власними оборотними коштами;

з) чистий прибуток на одиницю обсягу реалізаційї.

9.Розташувати в логічній послідовності основні етапи прове­дення комплексного економічного аналізу:

1) розробка засобів по мобілізації виявлених резервів;

2) факторний аналіз результативних показників діяльності підприємства;

3) збір та підготовка первинної інформації до аналізу;

4) складання плану аналітичної роботи;

5) встановлення цілі аналізу та його об'єктів;

6) розробка системи показників;

7) загальна оцінка результатів діяльності підприємства;

8) виявлення та розрахунок резервів підвищення ефективності виробництва.

Наши рекомендации