Варіанти контрольної роботи. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з

«Етики та деонтології у фармації»

Пояснювальна записка

Метою дисципліни етика і деонтологія у фармації є навчання студентів етичному, сприятливому для подальшого розвитку виробничих відносин спілкуванню.

Етика і деонтологія у комплексі фармацевтичних дисциплін займають важливе місце, як доповнюючий завершальний у формуванні фахівця етап на основі знань, засвоєних при вивченні профільних дисциплін таких як організація та економіка фармації, технологія лікарських засобів, фармацевтична хімія, соціологія, менеджмент та маркетинг у фармації тощо.

З метою формування знань та навичок у галузі фармації студенти повинні оволодіти теоретичними основами і практичними навичками з етики та деонтології, включаючи формування взаємовідносин між лікарем фармацевтом, між фармацевтом і хворим (відвідувачем аптеки), взаємовідносини між колегами в аптеці та ін.

З етики і деонтології у фармації студент ІII курсу виконує контрольну роботу і подає її на кафедру згідно з графіком, затвердженим деканатом.

При виконанні контрольної роботи необхідно спочатку ознайомитися з навчальною програмою курсу та рекомендованою літературою.

Після опрацювання теоретичного матеріалу потрібно дати письмові відповіді на запитання відповідно варіанту.

Відповіді на контрольні запитання, завдання готуються в друкованому вигляді. Титульна сторінка оформляється таким чином:

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

Міністерство охорони здоров'я України

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Етика і деонтологія у фармації

Контрольна робота

Варіант контрольних запитань та завдань

Студента_____ курсу_____ групи

Фармацевтичного факультету (заочної форми навчання) Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.

Номер залікової книжки

Прізвище, ім'я та по батькові_________________

Домашня адреса____________________________

Теоретичний матеріал

Професії лікаря та фармацевта – одні з найдавніших професій на землі, що поважаються. Вони виражають людську потребу надавати допомогу хворому. У всіх народів та в усі часи лікування цінувалося дуже високо.

Людина - найвища цінність у світі. Тому гуманізм в медицині складає її етичну основу, її мораль і слугує етично-моральному розвитку особистості лікаря.

Етикою з часів Арістотеля називається наука, що займається визначенням морачьних цінностей, людських прагнень та вчинків. Відповідно з цим вчинки, що мають позитивну моральну цінність, називають етичними (моральними, гідними, позитивними), а вчинки, що позбавлені цієї цінності, неетичними (неморальними, негідними). Етика – наука про мораль.

Мораль – одна з форм суспільної свідомості. Вона у багатьох випадках визначає моральні вчинки та поведінку особистості, її суспільне призначення. Вміння виділити моральний зміст у явищах, подіях нашого життя, вміння підпорядкувати свою поведінку моральним законам – в цьому сенс морального розвитку особистості. Дотримання моральних норм забезпечується силою суспільного впливу, традиціями та особистою впевненістю людини.

Етика лікаря та аптекаря – це частина загальної етики, яку можна визначити як науку про моральні цінності вчинків та поведінки лікаря у сфері його діяльності.

Медична етика включає в себе сукупність норм поведінки і моралі, визначає почуття професійного обов'язку, честі, совісті та гідності лікаря та провізора.

Своє практичне вираження етика медичного працівника знаходить у конкретних моральних принципах, що визначають його відношення до хворої людини в процесі спілкування з нею, її родичами і т.д. Весь цей моральний комплекс прийнято визначати терміном «деонтологія», що походить від грецької deon - обов'язок і logos - вчення. Таким чином, деонтологія - це вчення про обов'язок лікаря та фармацевта, сукупність етичних норм, необхідних для виконання ними своїх професійних обов'язків. Іншими словами, деонтологія – це практичне втілення морально – етичних принципів у діяльності лікаря та провізора, середнього медичного персоналу. Вона спрямована на створення максимально сприятливих умов для ефективного лікування хворих.

Варіанти контрольної роботи

Варіант Контрольні питання/завдання Варіант Контрольні питання/завдання
1, 4, 11, 16,21,28 6, 1, 16, 22, 27, 33
2, 5. 12, 17, 22, 29 7,2, 17, 20, 26,34
3,6, 13, 18, 23,30 8,3,13,18,21,35
4, 7, 14, 19, 24,31 9,4,16,19,23,36
5,8, 15,21,25,32 5, 10, 12, 20, 24,37
Календарно - тематичний план практичних занять
Тема практичного заняття Кіл. год.
1. Сутність професійної етики і деонтології. Етика і деонтологія у фармації.
2. Взаємовідносини фармацевта та лікаря на етико-деонтологічній основі. Взаємовідносини фармацевтичних працівників з відвідувачам аптеки.
3. Взаємовідносини фармацевтів та провізорів в аптечному середовищі. Підсумкове заняття.

Календарно-тематичний план лекцій з етики і деонтології у фармації

Темі лекції Кіл. год.
1. Загальні питання лікарської та фармацевтичної етики і деонтології. Взаємовідносини фармацевта та лікаря.
2. Взаємовідносини аптечних працівників з хворими. Взаємовідно-сини фармацевтів та провізорів в аптечному середовищі.

Контрольні питання з дисципліни:

1. Формування етики як науки.

2. Складові етики у формуванні особистості.

3. Гармонія і здоров'я - взаємозалежні складові.

4. Як ви розумієте вислів «В здоровому тілі - здоровий дух».

5. У чому сутність таких понять, як: краса, естетика, етика.

6. Обґрунтуйте взаємозв'язок понять: естетика, етика, деонтологія.

7. Формування особистості фармацевтичного працівника.

8. Мораль, освіта, духовність.

9. Основні концепції походження моралі.

10. Етика провізора - частина загальної етики.

11. Вчитись стати провізором - вчитись бути людиною.

12. Етика взаємовідносин фармацевта і хворого

13. Етика відносин суб'єктів фармації

14. Роль етики та деонтології у формуванні особистості фармацевта.

15. Етика бізнесу.

16. Етичні заходи санітарно - просвітницької діяльності в аптечних закладах.

17. Етика просування лікарських препаратів на ринок.

18. Християнські заповіді - основа людської моралі.

19. Етичні аспекти фармацевтичної етики та деонтології.

20. Етичний зміст взаємовідносин фармацевта і лікаря.

21. Етика стосунків керівника з персоналом організації.

22. Формування етичних норм та культури підприємництва в організаціях.

23. Етика взаємовідносин покупця і продавця. Захист прав споживача.

24. Реклама та інформація у фармацевтичній галузі.

25. Взаємовідносини з конкурентами на основі етичних принципів.

26. Етика і результативні комунікації.

27. Вирішення виробничих питань в колективі на основі етики, деонтології.

28. Історія формування фармацевтичної етики.

29. Моральна свідомість та етика поведінки.

30. Професійна етика у діяльності провізора і фармацевта.

31. Етичний Кодекс фармацевта. Структура, юридичне обґрунтування.

32. Критерії ВООЗ щодо реклами лікарських засобів та виробів медичного призначення.

33. Фармацевтична опіка. Етичні принципи при самостійному лікуванні безрецептурними препаратами.

34.Належна аптечна практика. Захист прав споживачів.

35.Основні моменти зростання ролі етики на рубежі XX і XXI століть.

36.Характеристика понять моральної свідомості.

37.Основні філософські течії в період Античності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Украина Законы. О защите прав потребителей: Закон // Новое законодательство Украины о предпринимательстве X.: ООО "Одиссей" 1998.- 110-133.

2. Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон // Голос Украины. 1996. - 7 мая.

3. Україна. Закони. Про рекламу: Закон // Відомості Верховної Ради України. - 1996. №39 -с. 181.

4. Авиценна. Книга знания.-М.: Эксмо-экспресс, 1999.-749с.

5. Брилева Н.І., Глонь 3.І., Омельченко О.Г. Професійна етика в аптеках Харков // Фармац. журн. -1978.— № 2.

6.Бэкон Френсис. Жизнь. Мировоззрение. - Мн: Современное слово, 1998.- 350с.

7. Верхан П.Х. Современное предпринимательство: этика и успех // Человек и труд -1994.-№ 5.- с.119-124.

8. Вогел Д. Деловая этика // Америка.- 1992.- № 430.- с.3-8.

9.Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология,- 2-е изд., перераб. и доп.-К.:Вища шк., 1988.- 192 с.

10.Губський І.М. Деонтологія у фармації// Фармац. журнал. - 1978.— №2.

11.Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика.-М.:Гардарики, 1999.-470с.

12.Дорофеева Т.А., Смирнова О.Е., Эльящевич Е.Г. Нравственный аспект работы провизоров и фармацевтов // Фармация. - 1991. - № 1. - с. 52 -53

13.Журавель В., Журавель В. Деловая этика и этикет врача-менеджера и предпринимателя // Ліки України.- 1999.-№10.-с.21-23.

14.Кузин Ф.А. .Культура делового общения. Практическое пособие для бизнесменов. - 4-е изд. - М.: "Ось-89", 2000. - 240с.

15.Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры.- М.: "Экономика", 1993 .-234с

16.Малахов В. Етика: Курс лекції. Навч. посібник. - 2-й вид., перероб. і доп. - К. Либідь, 2000. — 384 с.

17.Матвеев В.Р. Основи медицинской психологии, этики и деонтологии. - М.:Медицина, 1984. - 176 с.

18.Міжнародні етичні принципи фармацевтів//Еженед. Аптека,- 2001,- № 20.

19.Пенфилд У. Гиппократ,- М.: Армада, 1997.-394с.

20.Скирбек Гуннар, Ниле Гилье.- М.; Владос, 2000.-798с.

21.Смирнова Ракитина. Повесть об Авиценне,- М.: Армада, 1997.-442с.

22.Соловьев З.Я. Современный этикет.- М.: Ось-89, 2000.-208с.

23.Соловьев З.Я. Этикет делового человека,- Минск: АСАР, 1994.-198с.

24.Спиноза Бенидикт. Об усовершенствовании разума,- М.: Эксмо-зкспресс, 1998.-862с.

25.Спиркин А.Г. Философия.- М: Гардарики, 1999.-815с

26.Уткин З.А. Этика бизнеса,- М.: Зерцало, 1998.-253с.

27.Хайдеггер Мартин. Мысли. Постулаты. Афоризмы. Философские интерпретации. Тезисы.- Мн.: Современное слово, 1998.- 382с.

28.Холопова Т.Н., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей.- М.: ИНФРА-М, 1995.-257С

29.Эльяшевич Е.Г. Фармацевту о деонтологии.- Мн.: Высш. школа, 1982.-88 с. 30. 30.Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М., Черноброва Н.В. Фармацевтична етика і деонтологія. Тексти лекцій. - X: Золоті сторінки, 2002,- 87 с.

Наши рекомендации