Джерела загроз інформаційної безпеки

Загрози інформаційній безпеці — фактор або їх сукупність, що створюють небезпеку функціонуванню та розвитку інформаційного простору, інтересам особистості, суспільства, держави.

Основні загрози інформаційній безпеці можна розділити на три групи:

l загрози впливу неякісної інформації (недостовірної, фальшивої, дезінформації) на особистість, суспільство, державу;

l загрози несанкціонованого і неправомірного впливу сторонніх осіб на інформацію і інформаційні ресурси (на виробництво інформації, інформаційні ресурси, на системи їхнього формування і використання);

l загрози інформаційним правам і свободам особистості (праву на виробництво, розповсюдження, пошук, одержання, передавання і використання інформації; праву на інтелектуальну власність на інформацію і речову власність на документовану інформацію; праву на особисту таємницю; праву на захист честі і достоїнства і т. ін.).

Рівень інформаційної безпеки активно впливає на стан політичної, економічної, оборонної та інших складових національної безпеки України, бо реалізація інформаційних загроз – це переважно завдана шкода в політичній, військовій, економічній, соціальній, екологічній та інших сферах.

Фактори загроз за видовою ознакою поділяються на політичні, економічні та організаційно-технічні (рис. 4.1).

Джерела загроз інформаційної безпеки - student2.ru

Рисунок 4.2 - Класифікація загроз інформаційній безпеці

Загрози поділяють на випадкові (або ненавмисні) і навмисні. Джерелом випадкових можуть бути помилки в програмному забезпеченні, вихід із ладу апаратних засобів, неправильні дії користувачів або адміністрації локальної обчислювальної мережі тощо. Навмисні загрози, на відміну від випадкових, пов’язані із завданням шкоди користувачам (абонентам) локальної обчислювальної мережі і, в свою чергу, поділяються на пасивні й активні.

Пасивні загрози спрямовані на несанкціоноване використання інформаційних ресурсів локальної обчислювальної мережі, не впливаючи при цьому на її функціонування. Зокрема, пасивною загрозою є спроба отримання інформації, що циркулює в каналах передачі певної локальної обчислювальної мережі, шляхом підслуховування.

Активні загрози спрямовані на порушення нормального функціонування локальної обчислювальної мережі цілеспрямованим впливом на її апаратні, програмні та інформаційні ресурси.

Ієрархічна класифікація загроз інформаційній безпеці.

l Глобальні фактори загроз інформаційній безпеці:

l Регіональні фактори загроз інформаційній безпеці:

l Локальні фактори загроз інформаційній безпеці:

l Джерела загроз інформаційній безпеці суспільства

l Джерела загроз інформаційній безпеці держави

Фактори загроз за видовою ознакою поділяються на політичні, економічні та організаційно-технічні

Інтереси держави в інформаційній сфері полягають у створенні умов для гармонійного розвитку інформаційної інфраструктури держави, реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах зміцнення конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності країни, встановлення політичної і соціальної стабільності, економічного процвітання, безумовного виконання законів і підтримки міжнародного співробітництва на основі партнерства. У першу чергу загрози інтересам держави також можуть проявлятися у вигляді отримання протиправного доступу до відомостей, що складають державну таємницю, до іншої конфіденційної інформації, розкриття якої може нанести збитки державі. Проте найбільш небезпечними джерелами загроз інтересам держави в інформаційному суспільстві може стати неконтрольоване розповсюдження інформаційної зброї та розгортання гонки озброєнь у цій галузі, спроби реалізації концепції ведення інформаційних війн.

Поняття інформаційної зброї визначається як сукупність засобів, методів і технологій, що забезпечують можливість силового впливу на інформаційну сферу протилежної сторони з метою руйнування її інформаційної інфраструктури, системи управління державою, зниження духовного потенціалу суспільства.

Загрози національній безпеці України в інформаційній сфері – сукупність умов та чинників, які становлять небезпеку життєво важливим інтересам держави суспільства і особи у зв’язку з можливістю негативного інформаційного впливу на свідомість та поведінку громадян, а також інформаційні ресурси та інформаційно-технічну інфраструктуру.

Визначено загрози національній безпеці України в інформаційній сфері:

l невиваженість державної політики та відсутність необхідної інфраструктури в інформаційній сфері;

l повільність входження України у світовий інформаційний простір;

l інформаційна експансія з боку інших держав;

l витік інформації, що становить державну та іншу передбачену законом таємницю.

l Концепцією визначено основні напрями державної політики національної безпеки України в інформаційній сфері, зокрема:

l вжиття комплексних заходів щодо захисту свого інформаційного простору та входження України до світового інформаційного простору;

l усунення негативних чинників порушення інформаційного простору;

l розробка і впровадження необхідних засобів та режимів отримання, зберігання, поширення і використання суспільно значимої інформації, створення розвиненої інфраструктури в інформаційній сфері і т. ін.

Тема 5.

Наши рекомендации