Загальна підсумкова оцінка з дисципліни

Загальне оцінювання знань студентів з дисципліни «Мікроеко­номіка» здійснюється за 100-бальною шкалою. Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що діє у ПУСКУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шка­лою ПУСКУ Оцінка за національною шкалою Якісні критерії оцінки знань
F 1–34 бали 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивчен­ням дисципліни) Невміння осмислити зміст теми і публічно чи письмово представити його
FX 35–59 балів 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) Недостатні знання, сла­бо засвоєний матеріал, невміння самостійно викласти його зміст
DE 60–70 балів 3 (задовільно) Достатні знання, але є значна кількість недоліків
ВC 71–85 балів 4 (добре) Міцні знання з неве­ликою кількістю помилок
A 86–100 балів 5 (відмінно) Глибокі знання з творчим осмисленням матеріалу

ДОДАТКИ

Додаток А

Тематика індивідуального творчого завдання (презентація)

1. 1. Становлення та розвиток мікроекономіки як галузі знань.

2. 2. Історія мікроекономічної думки в Україні.

3. 3. Маржинальна революція і мікроекономіка.

4. 4. Мікроекономічний статус домогосподарства, його споживацькі інтереси та функції.

5. 5. Мікроекономічний статус фірми, її виробничі інтереси та функції.

6. 6. Мікроекономічний статус держави, її регулюючі функції.

7. 7. Теоретична модель взаємодії суб’єктів мікроекономіки.

8. 8. Історія і методологія мікроекономічного аналізу.

9. 9. Мікроекономічне моделювання, його призначення, типи і види.

10. 10. Рідкісність ресурсів та альтернативність вибору: економічний підхід.

11. 11. Позитивна і нормативна теоретична економіка: сутність, принципи, методи.

12. 12. Функціональний аналіз в мікроекономічній теорії.

13. 13. Життєвий шлях і наукова діяльність Г. Госсена.

14. 14. Етапи розвитку маржиналізму. Внесок наукових шкіл у теорію граничного аналізу.

15. 15. Класифікації потреб А. Маслоу, Ф. Тейлора, К. Алдерфера, Ф. Герцберга.

16. 16. Класифікації благ у сучасній економічній теорії та їх прикладне значення.

17. 17. Маржиналізм та еквімаржинальний принцип у мікроекономічній теорії.

18. 18. Процес споживання, динаміка граничної корисності та закон попиту.

19. 19. Проблема оптимізації споживчого вибору в кардиналізмі.

20. 20. Еволюція теорій споживчого вибору.

21. 21. Порівняльний аналіз концепцій кардинальної й ординальної корисності.

22. 22. Внесок Ф. Еджворта, В. Парето, І. Фішера в теорію порядкової корисності.

23. 23. Внесок К. Ланкастера, Дж. Стіглера, Г. Беккера в теорію поведінки споживача.

24. 24. Способи моделювання індивідуальних уподобань споживача.

25. 25. Способи моделювання бюджетних обмежень споживача.

26. 26. Економічний аналіз моделі «дохід-споживання».

27. 27. Аналіз кривих Енгеля та функцій Торнквіста.

28. 28. Економічний аналіз моделі «ціна-споживання».

29. 29. Життєвий шлях і наукова діяльність Дж. Гікса.

30. 30. Життєвий шлях і наукова діяльність Є. Слуцького.

31. 31. Моделювання ефектів заміщення та доходу у працях Дж. Гікса та Є. Слуцького.

32. 32. Поняття ринкової рівноваги, її аналіз.

33. 33. Економічна роль держави в ринковій економіці.

34. 34. Причини обмеженої здатності ринкового регулювання.

35. 35. Альфред Маршалл і його теорія ринкової рівноваги.

36. 36. Теорія надлишку покупця і надлишку продавця.

37. 37. Еластичність попиту за ціною та доходом.

38. 38. Еластичність пропозиції з факторами впливу.

39. 39. Історія розвитку теорії виробництва.

40. 40. Теоретична концепція альтернативних витрат.

41. 41. Сутність і структура бухгалтерських витрат.

42. 42. Сутність і структура економічних витрат.

43. 43. Внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності фірми.

44. 44. Бухгалтерський, економічний та нормальний прибуток.

45. 45. Сучасні теоретичні концепції фірми і мети її діяльності.

46. 46. Порівняльна характеристика економічної поведінки домогос­подарства і фірми.

47. 47. Дж. Б. Кларк і теорія граничної продуктивності ресурсів.

48. 48. Виробнича функція та її аналітичні характеристики.

49. 49. Стадії виробництва та їх технологічна ефективність.

50. 50. Виробнича діяльність фірми в короткотерміновому періоді.

51. 51. Виробнича діяльність фірми в довготерміновому періоді.

52. 52. Ефект масштабу виробництва і форми його прояву.

53. 53. Природа витрат виробництва, їх структура та види.

54. 54. Сучасні та історичні концепції витрат виробництва.

55. 55. Мінімізація витрат виробництва: визначення ефективного спосо­бу виробництва.

56. 56. Аналіз витрат і тактика розвитку фірми в короткотерміновому періоді.

57. 57. Закон зростання граничних витрат виробництва та наслідки його дії.

58. 58. Аналіз витрат і стратегія розвитку фірми в довготерміновому періоді.

59. 59. Зміна масштабу виробництва і динаміка витрат у довготер­міновому періоді.

60. 60. Конкуренція і конкурентні стратегії фірм.

61. 61. Аналіз типів ринкових структур.

62. 62. Теорія досконалої конкуренції.

63. 63. Пропозиція конкурентної фірми у короткотерміновому періоді.

64. 64. Пропозиція конкурентної фірми у довготерміновому періоді.

65. 65. Економічна ефективність конкурентних ринків.

66. 66. Порівняльна характеристика ринків досконалої конкуренції та чистої монополії.

67. 67. Причини виникнення та форми монополій.

68. 68. Аналіз стратегій монопольного ціноутворення.

69. 69. Цінова дискримінація, її основні види.

70. 70. Економічні наслідки монополізації та її ефективність.

71. 71. Антимонопольне законодавство України.

72. 72. Антимонопольне законодавство США.

73. 73. Порівняльна характеристика ринків досконалої та монополіс­тичної конкуренції.

74. 74. Моделювання вибору монополістичного конкурента у коротко­терміновому періоді.

75. 75. Моделювання вибору монополістичного конкурента у довго­терміновому періоді.

76. 76. Сутність нецінової конкуренції, форми її прояву та наслідки.

77. 77. Витрати реалізації. Рекламна діяльність і прибуток монополіс­тичного конкурента.

78. 78. Економічна ефективність ринків з монополістичною конку­ренцією.

79. 79. Порівняльна характеристика ринків монополістичної конкуренції та олігополії.

80. 80. Теорії класичної дуополії.

81. 81. Моделювання стратегічної взаємодії фірм в умовах олігополії.

82. 82. Проблема моделювання механізмів олігопольного ціноутворення.

83. 83. Олігопольні цінові війни, їх причини та наслідки.

84. 84. Економічна ефективність олігопольних ринків.

85. 85. Ринкова структура вітчизняної економіки.

86. 86. Загальні особливості функціонування ринків факторів вироб­ництва.

87. 87. Праця як фактор виробництва і ринковий товар. Ціна послуг праці.

88. 88. Індивідуальна та ринкова функція попиту на працю.

89. 89. Індивідуальна та ринкова функція пропозиції праці.

90. 90. Порівняльний аналіз теорій заробітної плати.

91. 91. Порівняльна характеристика монопсонії та монополії на ринку праці.

92. 92. Економічна ефективність ринків праці за ступенем монополізації.

93. 93. Капітал як фактор виробництва і позичковий засіб.

94. 94. Попит на інвестиції. Міжчасовий вибір фірми.

95. 95. Фінансування інвестицій. Джерела фінансування бізнесу.

96. 96. Пропозиція заощаджень. Міжчасовий вибір домогосподарства.

97. 97. Ринок землі. Рента і ціна землі.

98. 98. Теорії земельної ренти.

Додаток Б

Наши рекомендации