Аналіз прибутковості підприємства

Економічна доцільність функціонування підприємства, результативність його фінансової діяльності оцінюється станом формування та використання прибутку. Тому прибуток підприємства постійно має бути об’єктом ретельного фінансового аналізу.

За методологічне підґрунтя такого аналізу на підприємствах будь-якої форми власності беруть чинну модель формування та використання прибутку.

Під формуванням прибутку розуміють процес його створення в процесі господарсько-фінансової діяльності. Управляти цим процесом – це означає управляти обсягами реалізації продукції, тобто кількістю та ціною продукції, здійснювати господарську діяльність з найменшими втратами у вигляді штрафів та інших санкцій.

У процесі аналізу формування та використання прибутку підприємства слід розрізняти валовий прибуток (збиток) звітного періоду, фінансові результати, тобто прибуток (збиток) від операційної діяльності, фінансові результати, від звичайної діяльності до оподаткування, фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування, надзвичайні прибуток (збиток) та чистий прибуток (збиток) підприємства.

Прибуток (збиток) звітного періоду – це алгебраїчна сума одержаних від операційної діяльності, від звичайної діяльності та від надзвичайних операцій результатів.

Інформаційним підґрунтям для оцінки формування прибутку підприємства служать дані бухгалтерської звітності за формою № 2 «Звіт про фінансові результати», відповідно доя якого чистий прибуток підприємства формується у такій методичній послідовності:

Чистий прибуток = Виручка від реалізації –

Операційні витрати – Прибуток від операційної діяльності ±

± Доходи (витрати) від іншої та фінансової діяльності =

= Прибуток від звичайної діяльності – Податок на прибуток.

Удосконалення фінансової діяльності підприємства, підвищення його прибутковості потребують систематичної оцінки в динаміці формування та використання чистого прибутку підприємства, аналізу основних факторів, які впливають на формування чистого прибутку.

Дані такого аналізу використовуються для пошуку резервів зростання прибутку, урахування цих резервів ц процесі планування та прогнозування прибутку підприємства, використання чистого прибутку на нагромадження та споживання.

Після введення в Україні національних стандартів бухгалтерського обліку (2000 р.) процес розрахунку чистого прибутку (збитку) за звітний період можна поділити на такі кроки:

1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг).

2. Розрахунок валового прибутку (збитку).

3. Визначення фінансового результату від операційної діяльності (прибутку або збитку).

4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності після оподаткування.

6. Визначення надзвичайного прибутку (збитку).

7. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Тема 8: Фінансове планування на підприємствах.

1. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування.

Бюджет – це оперативний фінансовий план, що складається у формі кошторису або балансу доходів і витрат на короткостроковий період і забезпечує ефективний контроль за надходженням та витрачанням коштів на підприємстві.

Бюджетне планування включає два етапи: 1) планування – розроблення бюджетів; 2) моніторинг (контрольний супровід, нагляд за виконанням бюджетів).

Бюджети, що розробляються на підприємстві, різні за формою та змістом. Форми бюджету підприємство вибирає самостійно.

Значення бюджетування (розроблення системи бюджетів на підприємстві) полягає у поліпшенні планування, що позитивно впливає на підвищення продуктивності праці працівників підрозділів та ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів.

Бюджетування спрямоване на виконання двох основних завдань: 1) визначення обсягу і складу витрат, пов’язаних з діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів; 2) забезпечення покриття цих витрат фінансовими ресурсами.

Бюджетування – це стандартизований процес, що базується як на самостійно розроблених підприємством, так і на загальновизнаних вимогах і процедурах.

Процес бюджетування на підприємстві включає складання операційного, фінансового і зведеного (консолідованого) бюджетів управління і контроль за виконанням бюджетних показників.

У процесі бюджетування враховуються такі чинники: стадії життєвого циклу продукту, що виробляється; постійні і змінні потреби покупців; рівень конкуренції; трудові ресурси; тенденції розвитку технології; рівень підприємницького і фінансового ризику; потреби і ресурси виробництва; запаси на складі; вартість сировини; маркетингові й рекламні умови; ціноутворення на товари (послуги), моральне старіння товарів і послуг.

Бюджети, що застосовуються в системі оперативного фінансового планування, класифікуються за низкою ознак.

Класифікація бюджетів за основними класифікаційними ознаками

аналіз прибутковості підприємства - student2.ru

аналіз прибутковості підприємства - student2.ru За сферою діяльності підприємства

аналіз прибутковості підприємства - student2.ru

аналіз прибутковості підприємства - student2.ru   бюджет з інвестиційної діяльності
аналіз прибутковості підприємства - student2.ru   бюджет з операційної діяльності
аналіз прибутковості підприємства - student2.ru   бюджет з фінансової діяльності
аналіз прибутковості підприємства - student2.ru За видами витрат

аналіз прибутковості підприємства - student2.ru

аналіз прибутковості підприємства - student2.ru   поточний бюджет (бюджет поточної діяльності)
аналіз прибутковості підприємства - student2.ru   капітальний бюджет (бюджет капітальних витрат)
аналіз прибутковості підприємства - student2.ru За номенклатурою витрат

аналіз прибутковості підприємства - student2.ru

аналіз прибутковості підприємства - student2.ru   функціональний (операційний) бюджет
аналіз прибутковості підприємства - student2.ru   комплексний (зведений бюджет)
аналіз прибутковості підприємства - student2.ru аналіз прибутковості підприємства - student2.ru За методами розроблення
аналіз прибутковості підприємства - student2.ru   статичний (стабільний) бюджет
аналіз прибутковості підприємства - student2.ru   гнучкий бюджет

Складання бюджету включає такі етапи:

1. Підготовка прогнозу і бюджету продажу.

2. Визначення очікуваного обсягу виробництва.

3. Розрахунок витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції.

4. Складання фінансових планів.

5. Розрахунок і аналіз грошових потоків.

Бюджетування включає вибір видів і структури бюджету.

Консолідований (зведений) бюджет складається з інтегрованих індивідуальних бюджетів, що характеризують прогнозовані обсяги продажу, витрат, інших фінансових операцій у наступному періоді.

Отже, консолідований бюджет – це скоординований за всіма підрозділами і функціями діяльності підприємства в цілому, що об’єднує блоки окремих бюджетів і створює потоки інформації, потрібні для прийняття і контролю управлінських рішень у сфері фінансового планування.

Зведений (консолідований) бюджет поділяється на дві частини:

s операційний бюджет (operating budget);

s фінансовий бюджет (financial budget).

Операційний (поточний, періодичний, оперативний) бюджет – це система бюджетів, що характеризує доходи і витрати за операціями або окремими функціями підприємства.

Операційний бюджет включає:

· бюджет продажу (sales budget);

· бюджет виробництва (production budget);

· бюджет витрат (за видами витрат: трудовий, загально виробничий, адміністративний, витрат на збут тощо);

· прогноз прибутків і збитків (фінансових результатів).

Фінансовий бюджет – це план, в якому відображаються обсяг і структура грошових коштів та їх використання.

Фінансовий бюджет включає:

s бюджет грошових коштів;

s бюджет капітальних інвестицій;

s прогнозний бухгалтерський баланс.

Наши рекомендации